Ботанически институт в София

МЯСТО И ИСТОРИЯ
• Ботаническата градина на БАН се намира южно от Околовръстния
път – между кварталите Бояна и Драгалевци.
• Основана е през 1947 година, като независимо звено към БАН.
• Наследник е на Княжеската ботаническа градина, основана 1882г,
която се намирала там където днес е Княжеска градина.
ДЕЙНОСТ
• Съставяне и поддръжка на научно организирани колекции от местни
и екзотични видове за целите на ботанически изследвания.
• Опазване на биологичното разнообразие и околната среда.
• Ботаническата градина обменя семена, растения и информация с
повече от 400 ботанически градини, секции по ботаника и опитни
станции в повече от 63 страни в целия Свят.
СЪСТОЯНИЕ
• Реконструкция на Ботаническата градина не е правена никога.
Ремонтите се правят на парче(в повечето случаи с личните
средства),а природни явления като градушки, ураганни ветрове и
студ увреждат оранжериите и излагат ценни растителни видове на
риск.
• Паралелно с това границите на Ботаническата Градина се
стесняват, изяждани от пълзящите към вътрешността й вили от Вилните
зони на Драгалевци и Бояна.
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• „да съживи“ специфично, уникално обществено пространство в
столицата
• Да създаде адаптивна среда за обучение, изследователска дейност
и развлечение
• Да осигури места за разнообразни растителни видове и
екосистемни условия, които да са достъпни, както за тесния кръг
изследователи така и за по – широк кръг от обществеността, като ги
запознае и заинтригува с огромното разнообразие на необятния
растителен свят.
ИДЕЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
Идеята и до голяма степен методологията заложени в проекта са
базирани на структурната ботаника, но обвързана с конкретна среда.
Представляват Генеративна симулация на растежа и развитието на един
жив организъм, в свободна – естествена (природна) среда, както и
адаптацията и „култивацията“ му спрямо антропогенни фактори, влияещи
върху него – „поствящи го под похлупак“ (алейна мрежа). Крайният модел
представя парадоксалното съществуване на природата – символ на
безгранична свобода и сила, но култивирана, систематизирана и
поставена под контрол.
ЗОНИРАНЕ
На базата на морфологичното изследване, слънчевото греене, и
градоустройствените фактори на ситуацията са определени три основни
функционални зони.
• Социално отворена – Обществено обслужване
• Социално полуотворена – Оранжерии
• Социално затворена – Образование и изследователска дейност
ГРАДОУСТРОЙСТВО
Основният достъп към сградта, както и обслужването и се осъществяват
през локалното платно на околовръстното. Осигурени са паркоместа за
посетители, както и необходимите пространства за зареждане на
определени функционални единици. Осигурен е и автомобилен достъп
към образователния и изследователски блок, откъм ул. Кумата през
съществуващата вече ул. Река Ягуля.
ВЪТРЕШНА СТРУКТУРА
Структурата на сградта и основните потоци на движение във вътршността
й обвързани, дори продиктувани от терена и неговата денивелация
• Отделните функционални зони са разделени на полунива,
оформящи тераси
• Основният подход към всяка една от тях се осъществява чрез РАМПИ,
които целят да осигурят плавна градация в настроението на
посетителите
• Както и да създадат подходящи условия за общодостъпна среда.
• До всяка от отделните тераси е осигурен достъп и чрез стълби
ФУНКЦИЯ
Обществено обслужване
Главният вход е ориентиран към основният поток посетители и се намира
в най – ниската част на прилежащия терен съответно и на комплекса.
• Първите 2 зони – (кота 0.00; +1.00) са свързани с ежедневните
дейности на посетителите, като съчетават в себе си предимно
търговски, обслужващи и рекреационни дейности. (каса, магазини,
информация, гардероб, кафене)
• Следващите 2 зони (кота +2,00;+3,00) са свързани с подготовката на
публиката за предстоящото. Съчетават в себе си
лекционни/прожекционни зали с цел запознанство и информация
за света на ботаниката
• Две зони с постоянни експозиции
– стилизиран лабиринт – вдъхновен от геометричната стилизация на
парковете и градините в миналото (Ренесанс)
– Холограмна, светлинна симулация на фотосинтезните процеси
при растителните видове.
Оранжерии
Оранжериите са 6 на брой, като пет от тях представят пет
характерни природни зони с присъщите им климат и растителни
екосистеми.
• Пустини и полупустини – +4,50
• Савани и сезонно зелени тропични гори – +6,00
• Дъждовни екваториални и тропични гори – +7,50
• Широколистни и смесени гори от умереният климатичен пояс –
+9,00
• Планинска климатична зона – +10,50
• Последната – +12,00 от тях е конкретна извадка от планинската
климатична зона и е отредена на природен парк Витоша., като
цели да запознае посетителите с
– Историята и културата на природен парк Витоша
– Екологична цялост на природен парк Витоша
Учебно образователен център – +13,00.
Цели да предостави на публиката възможност за по задълбочени
познания в областта на ботаниката
В него са включени :
• Библиотека със специализирана литература
• три по – затворени зали, които са :
– Хербариум висши растения
– Микология
– Растителни фосили
• Класни стаи за специализирани лекции и
• Публични лаборатории, в които хората да се докоснат до
работния процес на изследователите.
В най – крайната зона са ситуирани помещения за технически
инсталации и общи складове.
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ – +17,00
Един етаж по – горе са разположени общи лаборатории, както и
специализирани изследователски лаборатории по:
• Биология
• Химия
• Генетика
• География и Геология
Разпределението им е съобразено с изискванията за конкретните такива
и са адаптирани към конкретното морфологично решение.
АДМИНИСТРАЦИЯ – +21,00
На последният етаж са разположени администрацията и управлението на
комплекса.
КОНСТРУКЦИЯ
Сградата е разделена на 3 места с деформационни фуги.
Конструкцията е смесена
• при Общественото обслужване и Учебно образователният център е
скелетна, а метериала е стоманобетон. Покритието е решено с
плоски, стоманобетонни, екстензивни, зелени покриви. Бордовете
са покрити с ламаринена обшивка.
• Конструкцията в плътните зони при оранжериите е скелетна –
стоманена с покритие от ламарина.
• Основната Покривна конструкция на оранжериите е
пространствено прътова – стоманена, стъпваща върху стоманени
колони, разположени по периферията на оранжериите
• Покритието е решено чрез пневматичен модул от ETFE, Монтиран
върху второстепенна конструкция от стоманени профили

арх.Пламен Кьосовски

дипломен ръководител: проф.дн. арх Благовест Вълков
специалност: Архитектура
университет: УАСГ
година на завършване: 2017
Контакти: 
тел: 0883491385