Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-2013 И ПАСПОРТИЗАЦИЯ НА СГРАДИ

РК София-град с партньорството на РК София област организира обучителен семинар на тема „ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-2013 И ПАСПОРТИЗАЦИЯ НА СГРАДИ”, който ще се проведе на 26.06.2013 (сряда) в Зала 2 на ЦДА (Кракра 11)

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

9:00-9:30 Регистрация

I – ПАНЕЛ –Паспортизация на сгради
9:30-11:00 Лекция „Паспортизация на сгради”
11:00-11:20 Кафе-Пауза
11:20-13:00 Лекция „Паспортизация на сгради”
13:00-13:40 Дискусия
13:40-15:00 Почивка

Лекцията включва:
Изисквания към строежите
Основни изисквания към строежите съгласно ЗУТ и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2001
Действащи подзаконови технически нормативни актове
Оценка за съответстие на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите
Окончателен доклад
Изисквания на Наредба №5 за техниеските паспорти на строежите – технически паспорт на нови и съществуващи строежи и обследване на съществуващ строеж.

Лектор: Соня Георгиева

II – ПАНЕЛ –Лекция „Закон за устройство на територията – 2013”

15:00-16:30 Лекция ”Закон за устройство на територията – 2013”
Лектор : Савин Ковачев

Лекцията включва:
Основни насоки на промените в ЗУТ
Реформата в областта на стратегическото устройствено планиране
Общи устройствени планове
Изработване и съгласуване на инвестиционни проекти
Разрешаване на строителството
Статут на възложителя, проектанта, строителя, техническия ръководител, консултанта
Въвеждане на строежите в експлоатация
Преместваеми обекти и елементи
Оспорване на индивидуалните административни актове по устройство на територията
Административен контрол по устройство на територията и строителството
Недопускане и отстраняване на незаконно строителство
Търпими строежи до ЗИДЗУТ
Нов статут на строежите по §.184 ЗИДЗУТ от 2003 г.
Висящи производства

16:30-16:50 Кафе-Пауза

16:50-17:10 Презентация „Маниапринт”

17:10-19:00 Дискусия на тема ”Закон за устройство на територията – 2013”

19:00 Коктейл

20:00 Край

Участието за членове на КАБ е безплатно след заявявка на e-mail cab_sofia@abv.bg , съдържаща трите имена и регистрационен номер в КАБ.

По време на дискусията могат да бъдат обсъждани и въпроси по темата зададени от колегията .