Владайска река в централната градска част на София – градоустройствена концепция

Местоположение и териториален обхват

Териториалният обхват на разработката включва Владайска река, заедно с прилежащите и бул. Сливница и тангиращото булеварда улично застрояване между бул. инж. Иван Иванов и бул. Васил Левски. Така очертана разглежданата територия се намира в ЦГЧ на София, в северната част на геометричния център на града и попада в зоната за въздействие с преобладаващи публични функции, определена от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие до 2020г., както и отчасти в охранителната територия на културно-исторически разерват, съгласно Общия устройствен план на Столична Община от 2009г.

Транспортно-комуникационна система

Вземайки под внимание важността и местоположението на София, спрямо картата на България и Европа, международните транспортни коридори, елементите на републиканската пътна мрежа и първостепенната градска улична мрежа, както и степента им на изграденост и предвижданията за бъдещи градоустройствени намеси, заложени или не в ОУП, са направени следните изводи и предложения:

–    Доизграждане на трасето на “202” улица, тангираща жп ареала при Централна гара от северна страна и свързането и с бул. Евлоги и Христо Георгиеви. Чрез тази намеса се затваря един градски комуникационен ринг, заедно с предвидената за изграждане във ИПГВР – гр. София „Западна тангента”, което дава възможност за разтоварване на транзитния трафик от периферните квартали в центъра на града, който поради липса на алтернатива преминава през урбанистичното ядро на София и транспортно и логистически обезпечаване на обособената производествената зона на север от ЦГЧ;

–     Драстична промяна на облика и режима на движение на бул. Сливница между бул. Константин Величков и площад Сточна гара. Тази намеса е възможна и резонна, благодарение на предвиденото по ОУП изграждане на директна комуникационна транзитна връзка на бул. Мария Луиза пред Централна гара с бул. ген. Д. Николаев. По този начин се затваря напълно още един комуникационен ринг, вече на субцентрално ниво, обикалящ и обслужващ цялата територия на ЦГЧ. Тези две намеси позволяват превръщането на бул. Сливница от скоростна градска магистрала с изключително високо натоварване в успокоен откъм движение градски булевард – инкубатор за активност и обществен живот. След преразпределянето на трафика между периферните квартали с предвиждането на нови две връзки, преставляващи четирилентови улици с две платна за движение се дава възможност за преоразмеряване на габаритие на бул. Сливница. По-конкретно това означава намаляване на броя на лентите за движение с по една във всяка посока, за сметка на тротоарите и доизграждане на непрекъснати автобусни ленти. Поради тази промяна на режима и статута на бул. Сливница, то предвиденото изграждане на пътен възел на две нива свързващ го с бул. ген. Д. Николаев започва да губи смисъл, тъй като транзитният трафик ще бъде изместен. По този начин се достига и до предложението за директна комуникационна връзка на бул. ген. Д. Николаев вместо със Сливница, с бул. Мария Луиза. Това означава обособяване на пътен възел на две нива, като транзитната връзка минава подземно, а кръговото кръстовище на площад Сточна гара се запазва на нивото на прилежащия терен. Подземното движение е с по три пътни ленти и две платна за движение и преминава в закрит тунел, с цел ограничаване на акустичното замърсяване;

–    Обособяване на пешеходен мост-надлез, свързващ северния и южния бряг на Владайска река  в района на кръстовището на бул. Сливница и бул. Христо Ботев, даващ възможност за безконфликтна пешеходна връзка на двете страни на булевард Сливница, булевард Христо Ботев, и новообособената рекреационна площ в непосредствена близост до реката;

–    Обособяване на пътен възел на две нива при площад Лъвов мост, с цел подобряване на транспортно-комуникационната обстановка. За това пътно кръстовище вече има заложена конкретна проектна идея, която предстои да бъде реализирана. Тя включва изграждане на кръгово кръстовище на нивото на прилежащия терен, извеждане на транзитно-преминаващите автомобили по бул. Сливница на подземно ниво. На подземно ниво се осъществява и пешеходното преминаване, като се прави връзка с новоизградената метростанция 7 от Втория метродиаметър. За съжаление този проект не e заложен в ОУП и реализирането му е твърде внезапно, неаргументирано и води до поляризацията на общественото мнение. Редица граждански и експертни организации изказаха съмнение по отношение на ползите от осъществяването на проекта. Очевидно осъществяването му крие рискове по отношение на екологичната обстановка, тъй като нивата на акустично и атмосферно замърсяване неимоверно ще се повишат. Безспорно наложително е кръстовището на бул. Мария Луиза и бул. Сливница да бъде оптимизирано, заради тежките задръствания и затруднено предвижване в тази част на ЦГЧ, но именно предстоящата за осъществяване градоустройствена интервенция нарушава до голяма степен и характера и духа на едно от най-старите и и определящо цялостния облик на града пространства в ЦГЧ, което е площад Лъвов мост.

Базирайки се на изброения комплекс от факти в настоящата разработка е заложено предложение и за площад Лъвов мост като комуникационно-транспортнорешение, а и в обемно-пространствено структуриране. В комуникационния контекст предложението включва изграждане на подземно кръгово кръстовище на ниво -7.90 от котата на прилежащия терен, като по този начин пространството на площада и около него остава изцяло пешеходно. Това цели ограничаване на нивата на шума и атмосферното замрсяване, причинени от автомобилното движение, освобождаване на широко пешеходно пространство в зоната на площад Лъвов мост с непосредствена мощна връзка със зоната на Женския пазар и съседните значими обекти на общественото обслужване. По този начин се повишава качеството на това градско пространство, подобрява социализирането му и повишава добавената му стойност. Обособява го като един от най-значимите и привлекателни елементи на ЦГЧ, акцентира върху влиянието и развитието му в исторически план. От транспортно-комуникационна гледна точка, подземното преминаване на автомобилното движение и МОПТ не затруднява обществените потребности. Обособени са спирки на МОПТ на подземно ниво, с непосредствена връзка с новоизградената метростанция.

В конкретната разработка е заложено преминаването на основното велотрасе по булевард Сливница да се осъществи по протежението на Владайска река и прилежащата и озеленена площ, в специално обособено трасе с ширина 3м., което е по-голямо от минималното от 2м., заложено в българското законодателство за двупосочна велоалея. По дължината и са разположени 3 велопаркинга и 1 велогардероб, които са малко повече от заложените  по ОУП – 1 велопаркинг и 1 велогардероб. Входовете и изходите на велоалеята са осъществени, чрез рампи с наклон от 8 % с цел преодоляване на денивелацията.

Oбщественото обслужване

– Oбособяването на съвременен арт-център в настоящото трамвайно депо, ситурано в кв. 67 с граници: изток-бул. Христо Ботев, север- ул. Козлодуй, запад – ул. Софроний Врачански и юг – бул. Сливница. Комплексът от сгради на трамвайното депо представлява паметник на КИН и се отличава с характерен архитектурен облик, големи и удобни за целта на арт-център вътрешни пространства. Транспортната му достъпност и осигуреност е отлична. На този етап в него се помещават множество малки търговски и складови обекти. Трамвайното депо обаче крие изключително висок потенциал и превръщането му в арт-средище и културен обект ще повиши качеството на градската среда и ще повлияе положително и на съседните близки територии.

– Изграждането на открита сцена в непосредствена близост до Трамвайното депо. Тя е ситуирана в новообособената рекреационна площ  около р. Владайска. Тя е комуникационно обезпечена от предвидения за изграждане в настоящата концепция пешеходен мост и велотрасе.

– Нов творчески център с многофункционална зала в кв. 744 с граници на изток – ул. Опълченска, на север- ул. Враня, на запад – ул. Венко Рашков и на юг- бул. Сливница. Територията е обезпечена от комуникационно-транспортна гледна точка чрез велотрасе и непосредствен пешеходен достъп от всички страни и осигурено безконфликтно преминаване, посредством терасиране на терена и изграждането на пешеходни подлези. Предвиденият творчески център е в непосредствена близост до едно от най-престижните училища за приложни изкуства в България и между тях е осигурена директна пешеходна връзка.

– Административно-делови комплекс на територията на кварталите 40 и 41 с граници: на изток – бул. Волгоград, на север – ул. Панагюрище, на запад- ул. Г. С. Раковски, и на юг – бул. Сливница. Понастоящем застрояването в тези квартали се характеризира с висока степен на амортизация, липса на организация  и неадекватен и неподходящ  облик за ЦГЧ и представителното място на площад Сточна гара, където се намират. От друга страна, в северната част на ЦГЧ и на София като цяло липсва обект с такава функция. От комуникационно-транспортна гледна точка предвиденият административно-делови комплекс е  осигурен отлично. А това благоприятстват тангиращите го границите му транзитни улици и близостта до Централните Автогара и ЖП-гара.

–  Търговски център на площад Сточна гара с граници:  от север – бул. Сливница и от запад – бул. ген. Д. Николаев. Тази територия беше избрана заради доброто си стратегическо местоположение, липсата на подобни обекти в тази част на София и с цел доизграждането на пространствената и функционална рамка на площад Сточна гара.

Водещата насока в изграждането на системата от обекти на общественото обслужване във субструктурата – Владайска река и прилежащата и територия в ЦГЧ на София е разнообразие във функционално отношение, универсалност, взаимосвързаност – транспортно-комуникационна и логическа гледна точка. По този начин структурирана, тази система ще доведе до осмисляне и насищане с функция на ценните терени в ЦГЧ, за които липсва ясна концепция за развитие, социализиране на северната част от бул. Сливница, заедно с прилежащото застрояване и изграждане на една завършена градска структура, предоставяща много възможности и отговаряща на съвременното търс

Лъвов мост – обемно-пространствено решение 

Сред мотивите за избора му са  преплитането на възможно най-много градоустройствени фактори, определящи и изграждащи облика на конкретното градско пространство, а именно местоположението му, значимостта му в транспортно-комуникационно отношение (там се преплитат всички видове транспорт: автомобилен, автобусен, тролейбусен, трамваен, метрополитен и велосипеден). В същото време концепцията цели обособяването на площада като изключително пешеходно пространство. Тук се преплитат множество културни пластове и устройствения подход трябва да бъде изключително деликатен.

На кота -20м. е изградена метростанция 7 от втория метродиаметър. Според предвижданията на настоящата концепция следва да бъдат изградени още няколко последователни и взаимносвързани нива в рамките на площада. На следващото по височина -12м. преминава канализационният колектор за дъждовни води и 100 годишна вълна. На следващото ниво -7.90м. е развито кръгово кръстовище, на което подземно се пресичат булевардите Мария Луиза и Сливница. Подходът към кръстовището е осъществен  чрез рампи с наклон 7%. Пространствата на подземното кръстовище са оразмерени спрямо изискванията на МОПТ. Обособени са две спирки от двете страни на булевард Сливница след кръстовището. От тези спирки може бързо да се се осъществи връзка с метростанция 7, както и да се излезе на нивото на прилежащия терен. В непосредствена близост до спирките са обособени обекти на общественото обслужване: кафенета и магазини. Осветлението в подземното ниво на кота -7.90 е както изкуствено така и естествено. За естествено осветление са предвидени отвори, които имат отношение и спрямо композиционото оформление на площадното пространство на горно ниво. На същото ниво във вътрешното пространство на кръговото кръстовище е  обособен обект за обществено обслужване. Този обект във функционално отношение представлява място за презентиране, продажба и четене на литература, заради историческия заряд на площад Лъвов мост, на който са обесени български книжовници-революционери. Достъпът до него е осъществен чрез стълби и асансьори от горно ниво.  На нивото на прилежащия терен площадното пространство  е решено за пешеходно движение. Изключение прави линията на трамвая по бул. Мария Луиза, който е запазен по-скоро с декоративен характер, имайки предвид дублирането на същата линия от минаващото няколко метра по-надолу метро. Замислени са пешеходни връзки не само на площада с Женския пазар, но и с останалите вътрешноквартални пространства и с нивото на реката.

арх.Десислава Василева

ръководител: доц. арх. Борислав Борисов
специалност: Архитектура
университет: ВСУ „Любен Каравелов”
година на завървшане: 2012 г.