Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Концертна зала – гр. Варна, на територията на пристанищен комплекс Варна-Изток

Представеният дипломен проект включва разработването на концертна зала и музикално-образователен център в гр. Варна, на територията на пристанище Варна-Изток и е пряко обвързан с проекта „Конверсия на пристанищна територия Варна-Изток” на арх. Петър Бочуков.

Предвижданията на ОУП гр. Варна включват на мястото на контейнерния терминал да бъде изгради нов делови център, който да съчетава функциите спорт, култура, рекреация, бизнес. В ОПР на града за периода 2014-2020г. е заложено изграждането на нова зала с културен характер. Включването на подобен обект в територията би спомогнало развитието на културата, музикалните  и сценичните изкуства в града. Подобна сграда ще се превърне в основна забележителност, символ на града, основен притегателен център, което ще стимулира регенерацията на старата пристанищна зона и възстановяване на връзката на жителите на града с морето.

Ситуационно решение

След подробен анализ на територията с колегата съгласувахме сградата да бъде ситуирана  именно на кея- като знаково местоположение, даващо възможност за възприемане на сградата от всички посоки, превръщането и в един от центровете на градоустройственото решение. Достъпът вътре в територията е регулиран, осигурен е вътрешен транспорт. Паркирането е изнесено в периферията на територията, като броят паркоместа е съобразен с действащата наредба .Служебният достъп,както на таксита и ВИП  се осъществява по предложената от колегата схема, чрез усилени настилки. Автомобилният и пешеходният достъп до кея се осъществява по предложената от градоустройството мрежа.

Територията около сградата е решена терасовидно, чрез задигания и спадове. Слизането на терена е към върха на кея, като се преодоляват четири нива посредством стълби и рампи, като на самия връх се стига до нивото на водата. Предвидено е ниско тревно и дървесно озеленяване.

В момента на кея се намира съществуващ склад за насипни товари. Реших да запазя сградата , защото  интегрирането на съществуващия обект спомага за осъществяване на приемственост с историческия аспект. Също конструкцията не е компрометирана. Значителната площ предоставя възможност за поемане на голяма част от спомагателните помещения- организирани са зона за публиката и изпълнителите.

Концепция

Сградата е съставена от четири обема- съществуващият склад /хале/, главно фоайе /център, обединяващ елемент/, малка зала/напречна/, завършек с голямата зала.

С проекта отразявам същността на едно музикално произведение, как взаимодействат отделните части, за да се получи хармония и усещане за завършеност. Въведеният динамичен принцип  по хоризонтала и вертикала е инспириран от честотния спектър на звука и е отразен в третирането на съществуващия обем. Получените издавания, смяната на наклоните активизират линеарната, насочена композиция. Напречната зала е „пик” в музикалното произведение. Голямата зала на върха на композицията е своеобразна кулминация, нейното „разтваряне”, „избухване”  може да бъде сравнено с точков източник на звук, излъчващ във всички посоки.

Този формообразувателен похват е приложен от колегата в проектираните от него сгради в територията. Така получаваме единна визия и звучене на цялата територия.

Функционално решение

Достъпът до сградата се осъществява посредством четири входа- два за публика, един служебен, един за музиканти. Обособени са две функционални зони- публика и изпълнители, като тази за публика се разделя на музикално-образователен център и зали. Музикалният център и зоната за публиката се помещават в съществуващия обект. Освободеното от колони вътрешно пространство дават възможност за флексабилна организация на новата функция. Предвидени са две нива. В зоната за публиката се намират музикална библиотека/през две нива/, лекционна зала, музикален магазин, камерна зала, кафене. Зона музиканти включва две репетиционни/отново през две нива/, танцова зала, гримьорни, общи и индивидуални- със самостоятелни санитарни възли. Предвиден е административен блок на второ ниво. Танцовите и репетиционни зали могат да се използват и за изнасяне  на спектакли. Техническите и складови помещения са организирани в няколко зони. Разположението на вертикалните комуникации е съобразено с противопожарните изисквания.

Главният вход на сградата се намира под напречната /малка/ зала. Фоайето през две нива е съобразено с потока посетители. Предвидени са кафене и места за почивка. Достъпът за публиката до голямата зала се осъществява от три нива- кота +/- 0.00, кота +4.90 и кота +5.50, като за второ и трето ниво е осигурена обходна конзолна галерия. На кота +/- 0.00 са предвидени места за хора с увреждания. Достъпът за музиканти е от кота +/- 0.00, чрез директна връзка от съществуващия обем. На първо ниво в образуваните ниши около залата са ситуирани тематични музикални кътове, където посетителите могат да получат информация за конкретен музикален стил или да слушат определена музика. Осигурени са необходимият брой гардеробни и санитарни възли. Залата е с терасовидна форма с централно разположение на оркестъра, което осигурява по-добри визуални и акустични качества. Капацитетът е 1250 души, като са предвидени 60 места за хор.  Обемът е  20 355 м куб. След направено акустично обследване на обема и конфигурацията на залата и след подбиране на подходящи материали се постигна време на реверберация 1,9s за средните честоти. Приложени материали за отделните повърхности: стени- дървени панели и мембрана, таван- акустични панели. Стенните панели са със специфичен профил, който позволява равномерното разпространение на звука в залата. Предвидена е мека тапицерия за седалките. Над зоната на оркестъра се разполага отразяващ звука елемент.

Малка зала е с  капацитет 600 души. Достъпът за публиката  е страничен, а за изпълнителите се осъществява посредством вертикална комуникация от съществуващия обем. Обемът на залата излиза конзолно и маркира входа. Конструктивното решение е със стоманобетонни колони и стоманени обтегачи /в двете посоки/

Използвани материали – видим бетон и стъкло. Използваните цветове и материали правят сградата лесно разпознаваема и я определят като един от централните пунктове в територията.

Сградата е решена със скелетна конструкция – комбинация от стоманобетонни носещи колони и безгредови плочи за междинните нива и стоманени ферми за покривните конструкции. Укрепването на сградата срещу сеизмични сили  е посредством стоманобетонови шайби и Х връзки в плоскостта на покрива.

 

Арх. Александра Кристианова Стоянова

Специалност : Архитектура

Университет: УАСГ

Година на завършване: 2015

Тел: 0886 988 045

E-mail: ash_25@abv.bg