Сподели това чрез

За нас

На учредително събрание  бе формирана нова единица в структурата на Камарата на архитектите в България. Учредителите, сред които са едни от най – успешните съвременни архитекти, практикуващи в страната, се обединиха около идеите за концептуално нов подход към проектантската професия и мястото на хората, които я упражняват, в процесите, свързани с прилагането й. Модерна, единна и авторитетна професионална организация, каквато залага да бъде Регионална колегия „НОВА”, припозна в основата на управленската си програма заложеното в ЗКАИИП и устава на Камарата на архитектите, но добави и допълнителни принципи, съобразени с променените условия на работа на проектантите.

Водещите архитекти поставиха пред себе си задачи, които да спомагат за защита на професионалните права и законните интереси на архитектурната колегия в град София и в Република България, с оглед повишаване престижа на професията. Те ще работят за: изготвяне на стратегически вярна и аргументирана дългосрочна концепция за развитие и обществено утвърждаване на професията; за разработване на обоснована политика за защита на архитектурната практика в страната в условията на членството ни в Европейския съюз; за партньорство с изпълнителните управленски структури на общинско, регионално и национално равнище, за разработване на проекти за нормативни актове, свързани с професията; за налагане на конкурсното начало в съвременното практикуване на архитектурната професия в страната; за вписване на страната ни в картата на световната аритектура; за сътрудничество с висшите училища с цел повишаване на професионалната подготовка на завършващите специалисти; за законови промени, издигащи ролята на архитекта в етапите на проектиране и реализация на проектите; за ползотворен професионален диалог със специалистите в областта на пространственото планиране – урбанисти и ландшафтни архитекти, с тези от областта на инвестиционното проектиране, членове на Камарата на инженерите (КИИП), членове на Българската асоциация на архитектите и инженерите-консултанти (БААИК) и членове на Камарата на строителите в България (КСБ); за изработване на механизъм за борба с дъмпинга на цените на проектантския труд, недобросъвестната практика и нелоялната конкуренция сред колегията и за защита от недобросъвестни инвеститори; за оптимизираме проектантския труд чрез осигуряване на преференциални условия за юридическа защита, административно–финансово и технологично осигуряване, застрахователно и допълнително здравно осигуряване, както и социално-битово обслужване. Членовете на колегията ще поддържат активни контакти с медиите, с оглед популяризиране професионалните им позиции; ще усъвършенстват професионалните познания, квалификация и подготовка на членовете на КАБ и ще разработят конкретни предложения за усъвършенстване работата на националните структури на Камарата – Управителен съвет, Контролен съвет, Комисия за дисциплинарно производство, както и за засилване ролята на Арбитражната комисия като възможен и действащ медиатор при спорове между проектанти и/или други участници в процеса на проектирането и строителството.

„Вярваме, че амбицията ни да променим мястото на проектантите и статута на професията в икономическия живот на страната, ще бъде припозната от повечето колеги архитекти. Регионална колегия „Нова” ще даде не само нов подход към решаване на проблемите на гилдията, но и нова плоскост за конструктивни дискусии и адекватни решения”, коментира арх. Георги Савов, председател на Съвета на регионалната колегия.

Тази амбициозна програма бе обобщена в приет от Общото събрание на колегия „Нова” Меморандум за дейността й, беше избран ръководен орган и одобрена Оперативна програма.