Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Интерпретационен център „Солницата“, гр. Провадия

Проектът е решен в 3 части – проучване и анализи, туристическа инфраструктура и идеен проект за Интерпретационен център.

 

От незапомнени времена солта е основна част от живота на човека. Жизнено важна е за него и за добитъка му. За съжаление тя не е налична навсякъде. Едно от местата с концентрация на каменна сол, обаче, се намира в България – в непосредствена близост до гр. Провадия. На това място, солодобивът е дейност установила се трайно от хиляди години. За разлика от Европа и за наше съжаление, този уникален обект в рамките на страната ни не е популяризиран, въпреки че това е най-голямото находище на каменна сол на Балканите.
Причината за изработване на проекта е намиращото се в имота на настоящата солница Праисторическо селище, в което също се е произвеждала сол. То е датирано към 5400-5200 години преди новата ера, което го прави уникално и ценно по няколко причини. Това е най-старата намерена селищна структура в Европа, с уникално сложна за периода си крепостна система и развита на изключително високо ниво система за производство на сол – десетки тонове годишно. Това селище, също така, със средствата, които то придобива благодарение на търговията със сол, е причината за появата на варненското златно съкровище – най-старото обработено злато в света.

 

Част 1

Безспорно, Провадия-Солницата е най-атрактивния и ценен обект на територията, но не е единствения. В рамките на общината има близо 260 обекта културно наследство. Част от тях привличат основния поток на туристи в града, което налага изработване на система за информация на местни и туристи, ситуирана в града. Местата на информационните структури са подбрани на базата на анализ и наслагване на фактори. Целта им е да запознаят посетителя с местоположението на главните обекти и минимална информация за тях. Допълнително, поставени в паркова среда те ще функционират като място за срещи и почивка. Визуалното им изграждане е свързано с основния туристически обект – Интерпретационния център. Базирани са на координационната геометрия на солта и изпълнени от материали аналогични на тези на Интерпретационния център.

 

Част 2

Следващото ниво на разработка се концентрира върху имота на солодобивния комплекс и археологическата структура. Имайки предвид, че археологическите обекти са НКЦ от национално значение това предполага възможност за евентуално отчуждаване на имот, в който да се разполага ценността. Проектът дава предложение за такива граници с режими, като се опитва да се съобрази максимално с прилежащата инфраструктура и дейност. Самата могила е разкрита в малка степен, което не позволява да към днешна дата да се правят детайлни разработки. По тази причина е предложен принципен детайл за консервация на универсален зид и силует на защитно покритие на могилата, чието формообразуване е повлияно от силуета на обекта.

 

Част 3

Изборът на темата на разработка се обосновава на световния опит в интерпретирането на наследство. Характеристиките и спецификите на ценността провокират изграждането на център, чиято функция е съвременна, достъпна за хората и провокираща. След проучването на подобни центрове в Европа се достига до извода, че един такъв център би следвало да бъде в близост до обекта, който интерпретира.
Концептуалното изграждане се формира на базата на геоложки процеси, контекст и история. Визуално сградата е метафора на кристализирала сол на повърхността, но поради контекста на средата тя има силно индустриално излъчване с линейни елементи, характерни за солодобива в съседство. Организацията на сградата се базира на дифузната структура на праисторическото селище. Геометрията и взаимовръзките между отделните тела на новопроектирания комплекс, целят именно аналогия и своеобразна интерпретация на този начин на застрояване. Функционалното зониране е на две части – част с контролиран достъп и със свободен достъп. Потоците са разделени, а линията на движение на посетителя е недвусмислена. Разработката включва 5 функционални групи– за посетители, за служители, за археолози, за  технически помещения и открити части. Комплексът разполага с паркинги за посетители и служители. Влизането на посетителите се осъществява през главен вход от запад, до който се достига от паркинга или от главната алея за пешеходци и велосипедисти. Съществуват и два входа за служители и археолози. След като приключи разходката в сградата тя продължава на открито, следвайки предложената алейна мрежа. След това посетителят е насочен към търговската зона на центъра, след което може да посети и анимацията на открито, където се пресъздават различните методи за производство на сол през годините.

 

След като посетителят е влязъл в сградата се озовава в обширно фоайе. То е решено да  действа като разпределително, с връзка към интерпретативната разходка на второ ниво, временна изложба, стая за деца, конферентна зала, санитарни възли и гардероб за багаж и вход за зоната с ограничен достъп – на първо. На това ниво са разположени още и търговски площи, които са достъпни в края на разходката.

След като посетителят е минал през информацията той достига до второ ниво, където го очакват 3 тематични зали. Те се развиват като тематиката постепенно влиза в конкретиката на обекта. Първата зала е на тема сол, изцяло бяла, покрита с екрани, които са видими само със специални очила. В центъра й се намира зона на сетивата, която стимулира и 5-те сетива на посетителя. От там той се отправя към залата свързана със солодобива и крепостните съоръжения от периода на Провадия-Солницата. Чрез интерактивни методи, холограми, макети и игри се постига разбиране на материята. В третата залата за Провадия-Солницата, където посетителя разбира как всичко видяно до сега се въплъщава на едно място и чрез методите на интерпретацията се изяснява неговата ценност и уникалност. От тази зала има визуална връзка и към археологическите лаборатории, където може да бъде наблюдаван процеса на работа. Следва излизане на открита тераса с гледка към могилата, след което посетителят слиза отново на първо ниво, за да мине покрай остъклената стена на фондохранилището. След откритата разходка, връщайки се при търговските площи, той има възможност да посети магазин, бистро на 3 етажа и зона „експериментална археология”.

 

Сградата е покрита с екстензивна растителност, покривно осветление и фотоволтаични панели, които биха удовлетворявали нуждите й. Предвижда се и използване на дъждовната вода, събрана от покривите.

 

Конструктивно, сградата е решена чрез стоманобетонна конструкция. Носещите елементи са външните стени на отделните обеми. Покривната конструкция е решена според разстоянието на премостване. В големите помещения е използвана иновативна испанска система за кофриране и изпълнение на касетирана конструкция – Holedeck.

 

Фасадното решение е подчинено на индустриалния контекст. Използваните материали са оксидиран метал, бетон и стъкло. Външни моряшки стълби, водосточни и инсталационни тръби и други метални елементи допринасят за желаната визия.

арх. Боян Свиленов Костадинов
контакти: +359883396639 / +447857072608

archbkostadinov@gmail.com
https://uk.linkedin.com/in/boyan-kostadinov-026610a6
http://www.peopleperhour.com/freelancer/boyan/kostadinov/architect-3d-visualizer-designe/1222710

Дипломен ръководител: арх. Велина Панджарова
Специалност: Архитектура (Катедра – Опазване на архитектурното наследство)
Университет: УАСГ

Година на завършване: 2016