Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

ДИЗАЙНЪТ КАТО МЕДИАТОР, УСТОЙЧИВИ РЕШЕНИЯ ЗА УРБАНИСТИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ В НАРАСТВАЩИЯ СЪВРЕМЕНЕН ГРАД

ДИЗАЙНЪТ КАТО МЕДИАТОР,УСТОЙЧИВИ РЕШЕНИЯ ЗА УРБАНИСТИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ В НАРАСТВАЩИЯ СЪВРЕМЕНЕН ГРАД –  под патронажа на Главния Архитект на гр. София, арх. Здравко Здравков.

 

Студентският уъркшоп е организиран съвместно от Архитектурния и Строителен Факултети при УАСГ, с подкрепата на деканите на факултетите – проф.д-р арх. Асен Писарски и проф.д-р инж.Фантина Рангелова, както и с любезното съдействие на Катедра „Екология и ландшафтна архитектура” към Лесотехническия университет, Национална художествена академия в София, Нов Български Университет, Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“, ВСУ Любен Каравелов,  Катедра Философия към СУ.

ИСУ 2016 се провежда за втори път в УАСГ и е първият по рода си в България на базата на сформиране на интердисциплинарни студентски екипи от различни специалности и университети. По време на събитието ще се срещнете с нови хора и ще играете главна роля като помагате на студентските екипи от различни факултети в София да извлекат максималното от тяхното вложено време.

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Урбанистичното Развитие на съвременните градове е в преход. Градските Общности са важен фактор в процеса на този преход на развитието  на градовете. В уъркшопа ще се направи реален опит за изследване на процеса на демократично участие на всички заинтересовани страни в създаването на обществени места за хората.

Как да се отговори на съвременното предизвикателство за успешно интегриране на градската общност с перспективата за градоустройственото развитие на района. Процесът на съвременните градоустройствени проучвания „отдолу нагоре“ става заначим и на фона  на презастрояването на градовете.

С една дума фокусът на съвместната ни работа ще бъде в посока на интердисциплинарна екипна работа по подобие на практиката, решаване на реален градоустройствен проблем в Младост 4, проучване на потребностите и исканията на градската общност в Младост 4, която е в чувствително и недобро социално – икономическо положение. Разширеното им включване  в стратегии за урбанистично адаптиране на изследваната градска територия е пътя „напряко“ при съвременните урбанистични проучвания .

От друга страна, София може да стане по-различна след срещите с такъв интересен съвременен архитект като проф. арх. Ян Геел, реализирал успешни градски пространства за хората по света.

 

ДИЗАЙНЪТ КАТО МЕДИАТОР,

УСТОЙЧИВИ РЕШЕНИЯ ЗА УРБАНИСТИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ В НАРАСТВАЩИЯ СЪВРЕМЕНЕН ГРАД.

Да се изследва възможността за активно градско публично пространство в кв. Младост 4, София, отредено по ОГП за спортен комплекс. Да се проучи мястото и използват гъвкави устойчиви решения за съвременните проблеми в нарастващия град и презастроените жилищни квартали.

 

Целта е да се развие предложение за интерактивна намеса в тази територия, при което активно ще се включат живеещите в този район на Младост, както и другите заинтересовани страни. Целта е да се направи опит за урбанистична и икономическа концепция на реална тема и изследва как съвпадат желанията и потребностите на хората с проектите за развитие на града.

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ И КОНЦЕПТУАЛНИ НАСОКИ НА ПРОЕКТА

Темата за концептуална намеса в съществуващите жилищни структури в Район Младост  на столицата е станала изключително чувствителна за София и решаването на проблемите е належащо. В този сложен процес на проектиране участват няколко заинтересовани страни и  решаването на проблемите им е истинско предизвикателство за проектантските екипи.

Задачата на участниците включва, но не се ограничава до следното:

  1. Да се разбере какви са нуждите и изискванията на общността, засегната от проекта: говорейки и изслушвайки заинтересованите лица – СТОЛИЧНА ОБЩИНА – Район Младост, търговците на местния пазар, Пазари Младост, Спорт и отдих в Р-н Младост, жителите на прилежащи терени в Младост 4,  и други източници, правейки оглед (снимки, видео, бележки, говорете с хората наоколо – минувачи, работещи, имащи бизнес в района,), анкети с всички заинтересовани страни.
  2. Brainstorming и анализи на примери по света
  3. Oформяне на няколко концепции
  4. Избиране на окончателна концепция и разработването ѝ
  5. Финална презентация – графично (табло А0) и докладване.

Съществуващата търговската дейност на МЯСТОТО е станало традиция за обитателите наоколо. Но теренът по ОГП на София е отреден за спортен комплекс. Затова Столична Община и обществеността на Младост4 са силно загрижени и заинтересовани за бъдещето на това място, което се очаква да стане притегателен спортен център за района. Предстоящ е и архитектурен конкурс, който ще се проведе с цел решаването на сложната плетеница от проблеми и възможности за това място.

Това е и основната цел на WORKSHOP – ISU – 2016, с уникалната възможност студентите да работят в интердисциплинарни екипи и да предложат концепции за креативно, съвременно гъвкаво осмисляне на проблемни зони. По този начин се проследява ПРОЦЕСЪТ на проучване и концептуално осмисляне на конкретна задача за проектиране, като се отчитат съвременните тенденции. Търси се оптималното балансиране на активностите за хората, чрез които би се създало любимо, привлекателно и активно място за Младост4 и  града.

От концептуалните проекти на участващите екипи в събитието се очаква да се предложат не само места за нови дейности, а и идеи за случващи се процеси. Това ще бъде времева линия с различни дейности / процес/, които да доведат до конкретни цели – например – сплотяване на общността и активирането и, тъй наречения подход – bottom-up design. По този начин ще се активират креативни събития –рекреационни, спортни, културно – образователни,  търговски, бизнес, изобщо една мултифункционална палитра от мероприятия, за да стане МЯСТОТО привлекателно за съвременния човек.

Участниците в WORKSHOP – ISU – 2016 е желателно да направят предложения и в посока на устойчивото развитие на града – активиране на терена с активно участие на ландшафта, еколоична намеса, sustainable energy, ВЕИ, водни ефекти, да се помисли за възможни начини за вкарване, културно-образователни събития, арт инсталации, игрови места за децата и майките, изобщо един творчески брейнсторминг за времето на събитието. Да се вземат под внимание добрите практики по света при решаването на подобни проблеми.

Финалното представяне, което ще се случи в петък – 11.11.2016г. ще бъде съпроводено с 10-минутна презентация от всеки екип на POWER POINT и табло с формат – А0, само 1 брой, на което трябва да се отрази цялостната концепция на всяка творческа група.

Проектите ще бъдат журирани и излъчени три награди – 1-ва награда 500лв., 2-ра награда 300лв. и 3-та награда 200лв., както и поощрителни награди. Всеки от студентите в събитието ще получи сертификат за участието.

Материалите от WORKSHOP – ИСУ – 2016 ще бъдат предоставени на Столична Община.