Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Курс по управление на строителни отпадъци

Информираме Ви, че на 14 януари/събота/ от 9:15ч.  в УАСГ ще се проведе курс на тема „Управление на строителни отпадъци“, като по решение на Съвета на колегията, пълните разноски от стойността на курса в размер на 65лв. ще бъде поета за нашите редовно отчетени за 2017г. членове на РК София Област от бюджета на колегията.

Крайният срок за записване на курса е четвъртък 12 януари, като за целта трябва да изпратите на нашия офисен имейл на колегията трите си имена и регистрационен номер в КАБ.

В случай, че сте записани на курса, но не успеете да го посетите и да отмените своето място преди 12 януари, пълните разноски за курса ще бъдат потърсени за ваша сметка.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА:

-съботeн курс
-12 уч.часа
– цена 65,00 лв., зала 1109, корпус Б, при събиране на група от 20 курсисти.
-Курсът ще се проведе на 14.01.2017 г. от 9:15 ч. до 16:00 ч.
-ръководител на курса – доц.д-р инж. Румяна Захариева
––––––––––––––-
Цели на курса:
Да запознае професионалистите от строителния бранш с нормативните изисквания за управление на строителни отпадъци (СО) и задълженията за възложители, проектанти, консултанти и строители.
Да даде информация, на база най-добри световни практики и техническата нормативна уредба, за употребата на рециклираните материали

Съдържание
/Основни теми/:
1. Особености на СО – класификация, опасни и нежелани компоненти, методи за селективно разрушаване, методи за третиране, вкл. на строителната площадка.
2. Състояние на управлението на СО в момента – данни за количествата и вида на СО, за депата, инсталации за рециклиране, прогнози за образуване на СО, представени по области в България.
3. Основни положения от Наредбата за управление на СО – цели, обхват, процедури, задължения и отговорности на участниците в строително-инвестиционния процес.
4. Указания за прилагане на Наредбата: блок-схеми на материалните потоци при управление на СО. Практически указания по изготвянето на План за управление на отпадъците: прогноза за количествата СО, алтернативи за управлението на СО, отчетни документи.
5. Строителните отпадъци като ресурс –
техническа нормативна уредба (БДС EN), регламентираща използването на рециклирани материали от СО. Приложение на Регламент (ЕС) 305/2011 към продуктите от рециклирани СО.
Най-добри практики на използване на рециклирани СО за строителни цели.
Метод на обучение: лекции 8 часа; упражнения 4 ч.; курсов проект: 8 ч.

ТАКСА
65,00 лв. платима авансово до започването на курса

Лектор: доц. д-р инж. Румяна Захариева
– кат. „Строителни материали и изолации“ УАСГ

Изисквания към участниците:
Запознаване в детайли с Наредбата преди започване на курса.
Попълване на анкетна карта при записване за курса.
Документ при завършване на курса: удостоверение за допълнително обучение, издадено от Центъра за електронно и следдипломно обучение към УАСГ.