Нова магистърска програма и нова специалност стартират в УАСГ

Новата магистърска програма по „Управление и технологии в транспортната инфраструктура“ към катедра „Пътища“ стартира през учебната 2017-2018 година и изисква кандидатите да са бакалаври или магистри във всички професионални направления, с изключение на хуманитарните науки. Образователният процес се организира на основата на квалификационна характеристика, учебни планове и учебни програми, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация. Срокът на обучение е 2 години или четири семестъра, от които три учебни семестъра и един дипломен семестър. Завършилите специалността ще се запознаят с най-важните технологии при проектиране, строителство и поддържане на транспортната инфраструктура и ще могат да се реализират като ръководни, аналитични и приложни специалисти в държавните и местните администрации, изследователски звена, проектантски и управленски екипи.

 

От 2017 година към Архитектурния факултет се открива нова и специалност – „Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране„, със срок на обучение 5 години, като обучението е в девет учебни семестъра и един дипломен. Приемът на кандидатите се осъществява след завършено средно образование с конкурсен изпит по математика или с оценки от ДЗИ по математика и български език и литература (за кандидатите с дипломи за средно образование след 2008 г.), както и с изпит по рисуване I част (перспектива). Повече за образуването на бала – в чл. 15 (4) от Правилника за приемане на студенти.

 

Специалността има за задача да подготви ландшафтни архитекти, които да притежават специална подготовка за защитата, опазването, съхраняването и устойчивото развитие на околната среда и нейната организация и естетизация в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране. Подготовката на бъдещите специалисти касае придобиване на знания и практически умения, касаещи формирането на пространствената среда на ландшафта, композиционните приоми, фундаментално-приложното обучение, даващо базовата и специализиращата им подготовка за тяхното професионално обучение.

 

Ландшафтното планиране и интердисциплинарна дейност е свързана с широк кръг основни научни области – биология, геология, климатология, социология, психология и др. То обхваща и синтезира научните познания и опита на различни специалисти, имащи отношение към екологично ориентираното използване на природните ресурси и развитие на икономиката. След завършването си ландшафтните архитекти ще имат практическата възможност да анализират, проучват, изследват, проектират и участват в изграждането на териториалните комплекси със специфичен облик и образ – ландшафт, парковата среда в урбанизирани и неурбанизирани територии, прилагайки композиционните принципи за обемно-пространствената изграденост на средата.

 

Ландшафтният архитект се реализира във всички етапи в инвестиционното проучване и проектиране от териториален и пространствен характер, туризъм, строителство на озеленени площи и др. в областта на паркоустройството и ландшафтното устройство. Квалификацията „магистър – ландшафтен архитект“ дава пълна правоспособност за проектиране и надзор, както и практикуването като експерт в професионалните организации и ведомства. Допълнително той е и експерт в областта на екологията и съпътстващия контрол на различни пространствени дейности.

Източник на информация: www.citybuild.bg