Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Курс „Управление на строителни отпадъци“

Цели на курса:

Да запознае професионалистите от строителния бранш с нормативните изисквания за управление на строителни отпадъци (СО) и задълженията за възложители, проектанти, консултанти и строители.

Да даде информация, на база най-добри световни практики и техническата нормативна уредба, за употребата на рециклираните материали

 Съдържание
/Основни теми/:

  1. Особености на СО – класификация, опасни и нежелани компоненти, методи за селективно разрушаване, методи за третиране, вкл. на строителната площадка.
  2. Състояние на управлението на СО в момента – данни за количествата и вида на СО, за депата, инсталации за рециклиране, прогнози за образуване на СО, представени по области в България.
  3. Основни положения от Наредбата за управление на СО – цели,  обхват, процедури, задължения и отговорности на участниците в строително-инвестиционния процес.
  4. Указания за прилагане на Наредбата:  блок-схеми на материалните потоци при управление на СО. Практически указания по изготвянето на План за управление на отпадъците: прогноза за количествата СО, алтернативи за управлението на СО, отчетни документи.
  5. Строителните отпадъци като ресурс –
    техническа нормативна уредба (БДС EN), регламентираща използването на рециклирани материали от СО. Приложение на Регламент (ЕС) 305/2011 към продуктите от рециклирани СО.

Най-добри практики на използване на рециклирани СО за строителни цели.

Метод на обучение:  лекции 8 часа; упражнения 4 ч.; курсов проект: 8 ч.

ТАКСА

65,00 лв. платима авансово до започването на курса / за членове на КАБ Регионална колегия София Област, цената на курса ще бъде поета от регионалната колегия/

Интензивен курс: съботeн от 9:30 ч. – 18:30 ч.; зала 1110; корпус „Б“.

Лектор: доц. д-р инж. Румяна Захариева
– кат. „Строителни материали и изолации“ УАСГ

Изисквания към участниците:

  1.   Запознаване в детайли с Наредбата преди започване на курса.

Попълване на анкетна карта при  записване за курса.

Документ при завършване на курса: удостоверение за допълнително обучение, издадено от Центъра за електронно и следдипломно обучение към УАСГ.

Справки  и записвания: тел.  0882 529 592; 02/ 8666 453 – каб. 205, стара сграда, Ректорат на УАСГ; Инспектор: Сийка Илова.