Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Общо събрание на РК София Област

На свое заседание, проведено на 07.02.2017 год., Съветът на Регионална колегия „София – област“ на Камара на архитектите в България в състав – арх. Маргарита Козовска – председател, арх.Илия Еврев, арх.Марин Бакалов, арх.Ивайло Славчев  – членове на съвета, на основание чл. 27 и сл. от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и чл. 39 от Устава на Камарата на архитектите в България,

РЕШИ:

Съветът на Регионална колегия „София – област“ на Камара на архитектите в България свиква редовно Общо събрание колегията, което да се проведе на 28 февруари 2017 г. от 17, 00 часа в град София, в УАСГ / залата ще бъде допълнително съобщена/, при следния дневен ред:

  1. Избор на мандатна комисия, комисия по избора и комисия по предложенията;
  2. Отчет за дейността на Регионална колегия „София – област“ на Камара на архитектите в България за изтеклия мандат и отчет за изпълнение на бюджета за 2016 г.
  3. Обсъждане и приемане на бюджет за 2017г. на Регионална колегия „София – област“ на Камара на архитектите в България;
  4. Обсъждане и приемане на решения на Регионална колегия „София – област“ на Камара на архитектите в България и предложения за решения към Общото събрание на Камара на архитектите в България;
  5. Избор на делегати за предстоящото Общо отчетно-изборно събрание на Камара на архитектите в България;
  6. Разни;

При липса на кворум в 17ч., общото събрание да се проведе същия ден, на същото място от 18.00 часа, при което то ще е легитимно независимо от кворума.

Тъй като в повечето случи в 17ч. няма достатъчен кворум от първото обявяване, за времето на изчакване за отложеното заседание, за присъстващите е организиран семинар, на който да се запознаем с последните изменения в Закона за устройство на територията.