Целодневна детска градина със занимателен център

Идейният архитектурен проект предвижда изграждане на Целодневна детска градина от осем групи по 25 деца на възраст 3-7 години и занимателен център, който обслужва децата както в редовно работно време, така и през ваканциите и уикендите.Сградите са ниско етажни   с по един или два етажа, за 150 деца, в урегулиран  поземлен  имот  (УПИ),  отреден  за  Детска  градина,  квартал  38/39, м.Витоша ВЕЦ – Симеоново, район Лозенец.Имотът е с площ 11370кв.м. Проектът е съобразен с всички законови уредби и нормативи. Зоната е с нейните показатели Пл=60%, Кинт=3, Оз=30%, кота корниз = max 20м.

На запад , изток и юг теренът граничи с жилищни квартали,а на север със зелена ивица. До имота има осигурен транспорт и пешеходни връзки.  Около района на имота са ситуирани редица образователни институции: Детски градини с ясли, училища,ЗООПАРК и др.

ІІ. ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО РЕШЕНИЕ.

Новопроектираната детска градина се разполога в дъното на парцела – северозапад, загърбвайки жилищната зона, която е в непосредствена близост до нея и отваряйки голям югоизточен двор към зелените площи на заобикалящите го квартали. След проучване на терена се установиха основни пешеходни потоци към него : от север

– се позиционира вход към детската градина и входа към стопанския двор, от изток се предвижда зелен буфер към жилищните квартали, за да се изолира шума и замърсяването от минаващите коли, от юг – се разполагат детските площадки и една зона за светофарна уредба – за трафик обучение на децата, а от запад се развива паркинг и зелен буфер към жилищните квартали. Паркоместата, централният вход и входът за администрацията са от север, за да може помещенията на децата да имат изложение на запад и изток. Поради тази причина са търсени няколко обема, който обуславят възрастовите различия и са подредени един до друг. За да се осигури по голямо спокойствие и защита, самата сграда и дворовете на друпите са от затворен тип. Търсено е вписване на сградата в парковата среда, в която се намира. Това се осъществява, чрез зелените покриви, преминава в двора и се прелива в зеленината на кварталите.

ІІI. ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНО РЕШЕНИЕ.

Обемно-пространственото решение е изцяло подчинено на парковата среда и градоустройственото решение.Сградата е ситуирана в северозападната част на терена. Основните входове за групите и администрацията  са от север. Сградата е разделена на осем обема .Четирите обема от изток, в който са разположени групи са на два етажа и са със зелени покриви за по приветлива среда.Петият обем е на два етажа, като на първият етаж е разположена кухнята, а на второ ниво се намира администрацията. В подземно ниво на този обем са разположени СХЗ за персонала и технически обслужващи и складови помещения. Шестият обем е за физкултурно-музикален салон към детската градина. Седмият обем е предназначен за занимателен център, който може да функционира, както през работно време, така й през ваканции и уикенди.Обемите са свързани помежду си с голямо просторно остъклено фоайе, даващо възможност за игра, комуникация.Обединява всички обеми и прави бърза и лесна връзка между обемите. Обособяват се просторни пространства за игри.Цветовото решене не е случайно. След предварително проучване – «Как въздействат цветовете на децата», се стигна до следните заключения: децата възприемат основно ярки цветове – червено, жълто оранжево,зелено и в синята гама (дълбочина, чистота, доверие, спокойствие и мъдрост), които неутрализират излишната възбуда и успокояват нервната система на детето . Счита се, че влияе на духовното израстване, защото са свързани с интелигентността, логиката, ефективността и размисъла.

ІV. ФУНКЦИОНАЛНО ЗОНИРАНЕ И СЪДЪРЖАНИЕ.

Сградата е разделена на осем обема, спрямо функциите си: групи (3-7 год),администрация, физкултурно-музикален салон и занимателен център с басейн.Групите, администрацията, салонът и кухнята са със собствен вход, а за зареждането на кухнята е предвиден отделен вход със стопански двор.

Обем за групи – състои се от два етаж.За всяка група е предвидено : Гардероби, санитарно –хигиенни звена, разливни, кът за хранене, кът за игра и кът за спане,учителска стая и склад към нея .

Подземния етаж е разположен под два обема и в него се помещават пералня, технически, обслужващи , складови помещения, СХЗ на персонал.

Връзката на кухнята е директна към разливните , от където храната се разпределя по

групите.

Администрацията е разположена на втория етаж. Разполагат се директор, психолог, секретар,заседателна зала,счетоводител с архив, кът за почивка и санитарни възли.

Физкултурно – музикалният салон е разделен на зони за по разнообразна игра на децата, като може да се ползва за голям салон, за тържества и представления.

Занимателният център функционира и самостоятелно за посетители. В него има лекарски, методически кабинет с изолатор, отделни кътове за различни игри и забавления – зала за музика, танци, рисуване и моделиране, за катерене, за информационни дейности, кът с библиотека, зала за актьорско майсторство и т.н.

Предвидени са съблекални с гардероби за персонала и отделно за децата. Учителски кабинет със складови помещения. Намира се и басейн с неговите прилежащи технически помещения на ниво сутерен.

КОНСТРУКТИВНО РЕШЕНИЕ И ИЗБРАНИ МАТЕРИАЛИ

Проектираната сграда е с монолитна стоманобетонна гредова конструкция. В комбинация с дървена конструкция при обединяващият стъклен обем – фоайе.Покривното покритие се носи от дървени ферми, чиято конструкция е отделена

на дървени колони. Покривната конструкция на басейна е решена с метални ферми, за д се избегнат подпорни колони в пространството на басейна.

Отводняването на сградата е предвидено с отводнителни воронки,които се намират в най-ниските точки на покрива.Отводняването се осъществява благодарение на вътрешна сградна канализация.

Фасадите на обемите за детските групи са от разноцветни мазилки, а фасадите на Занимателният център са от HPL цветни панели. Присъстват цветни елементи, който да привличат децата, като гамата от цветове е продиктувана от цветовете на конструктурите LEGO.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Показатели спрямо зоната :

Плътност: 60 % Озеленяване: 30% Кинт: 3

Проектни данни:

Имот: 11370 м²
ЗП: 2856,8 м²
РЗП : 5713,6 м²

арх.Натали Първанова Николова

email: arch_nikolova@abv.bg

телефон: 0883440152

дипломен ръководител: гл. ас. д-р арх. Ина Ламбева

специалност: Архитектура

университет: ВСУ“Любен Каравелов“

година на завършване: 2017