Архитектурно училище към НБУ – гр. София в УПИ II – 977, от ж.к. „Овча купел 1“, местност „Горна баня“

Настоящият проект е разработен въз основа на задание от УАСГ, включващо всички необходими чертежи и изисквания.
Урегулираният поземлен имот е с достъп от прилежащата улица на югоизток „Монтевидео“ и oт прилежащата улица на северозапад „Маестро Кънев“. Според ОУП на Столична община и неговите правила и нормативи за устройство и застрояване, имотът попада в зона „Оо“ (зона за общественообслужващи дейности), където застрояването е високоетажно с указани разстояния до регулационните граници, при следните параметри:
Максимална плътност на застрояване – 60%
Максимален Кинт. – 3
Минимално озеленена площ – 30%
Максимална кота корниз – 20м
Допълнителни изисквания: Предимно за обекти на общественото обслужване. Не се допуска застрояване на сгради с изцяло жилищни функции. Мин. 10% от УПИ е с висока дървесна растителност.
Всички изисквания относно плътността на застрояване, Кинт., озеленяване, макс. кота корниз и мин. % с висока дървесна растителност са спазени.
Ситуационно решение. Проектното решение включва ситуирането на сградата с едно подземно и две надземни нива. Застрояването в имота е свободно, на регулационната линия. Достъпът на сградата се осъществява от прилежащите улици. От тях в югоизточната част на сградата е предвиден подход с рампа, в който е вход на подземния паркинг. В северозападната част на сградата е предвиден втори подход с рампа към подземния паркинг, който е изход. В сградата се предвиждат ателиета, кабинети, библиотека, бюфет, книжарница, лекционни зали, аула максима, администрация и комуникационни площи. Паркирането на автомобили е осигурено в подземен гараж.
Сутерен. Сутеренът е на кота -4,00 и е със застроена площ от 3162кв.м.
Паркоместа – 76 броя като 2 от тях са предвидени за хора с увреждания.
Етаж първи. Първият етаж е на кота ±0,00 и е със застроена площ от 2320кв.м. Всички обекти на този етаж са с достъп от нивото на пешеходното пространство.
Втори етаж. Вторият етаж е на кота +5,00 със застроена площ от 2375кв.м. и се състои от ателиета и зали.
Конструкцията на сградата е смесена – стоманобетон и стомана. За постигане на оригиналното „изскачане“ на сградата в зоната над главния вход и максимална й устойчивост на по-късен етап от проектирането следва да се направи т.нар. динамичен модел. “Обличането“ на сградата с топлоизолация в сутерена и изборът на вид стъклопакет на окачената фасада се осъществява спрямо топлотехническите изчисления.
Обемно решение и композиция. Сградата е ситуирана на северозападната и югоизточната регулационни линии на имота с цел максимално запазване на съществуващия университетски парк. Паркирането е изцяло подземно, което не отнема от богатата зеленина. Училището има обемно решение, свързано с идеята за постепенното и трайното изкачване на архитекта към успеха, който в своя професионален път се стреми минимално да нарушава зелената система. Аула максима неслучайно е на ниво +5,00м. Нейното ситуиране там символизира интелектуалната височина (висотата), на която студентът се издига след своето 5 годишно следване, символизира също така кулминационния момент, в който всеки получава тържествено дипломата си за завършено висше образование. Околните сгради са с кубична (спокойна) форма, затова този проект с динамичната си форма нарушава този силует и се заявява недвусмислено. С помощта на зеления покрив се подобряват топлотехническите характеристики на сградата, освен това зеленината се запазва в план и се увеличават рекреационните площи.
Монументалният вход на училището още по-силно подчертава значимостта на Архитектурната професия.

Дипломен ръководител – проф. д-р арх. Бойко Кадинов

Университет: УАСГ

Kоординати:
Tел.: +359883534342,

e-mail: sara@vishanina.com