ЗАТВОР В ЕЛИН ПЕЛИН

ЗАТВОР:   ––> СПРАВЕДЛИВОСТ!!!

В  тази задача се целях да проектирам различен проект-затвор. Затвор, в който водещото е една единствена дума Справедливост! Да справедливостта е само и единствено при Всевишния, но ние трябва да се доближаваме колкото можем по-близо до нея. Това е една изключително сложна задача изискваща, освен добри познания, а и психологическа устойчивост! Трябва да отбележа, че в този случай изследванията ми се базират основно на лични усилия и преценка.

Избрах място в близост до София, в района на община  Елин Пелин. Село Равно поле  е разположено в равното Софийско поле, откъдето идва и името му. Намира се на 17 km от центъра на столицата София.  Извън населеното място южно от улица Женевска и северно от река Лесновска се намира имота, в който се  разработва проект-Затвор. Имота е с изцяло равнинен характер с 52 дка. Площ. Подхода към имота е от север, което спомага разполагането на комплекса в южната част на имота. ПО

ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА  и съгласно действащата нормативна уредба на територията на Република България  затворите или затворническите общежития трябва да бъдат извън населеното място в обособен за целта имот с изготвен ПУП. С оглед на това избрах точно това място, защото е извън населеното място, а и терена е равнинен, което също е много важно условие. Комплексът ще задоволи нуждите на Столицата и съседните и области. Проекта е проектиран съгласно: ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА ; НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС; ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ; ЗУТ; НАРЕДБА 7; НАРЕДБА 4; НАРЕДБА 5; НАРЕДБА ЗА СПОРТНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; ПРОТИВОПОЖАРЕН ПРАВИЛНИК; НАРЕДБА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА АЦАНСЬОРНИ  УРЕДБИ, ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЯ НА НАКАЗАНИЯ И  ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА;ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕТО НА УСЛОВИЯТА В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА; МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА; ЕВРОПЕЙСКИ НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАТВОРНИЧЕСКИ КОМПЛЕКСИ;  ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕКЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ХОРАТА ПОД СТРАЖА; СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“; ДОКЛАД НА ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ; ДОКЛАД НА ООН; ДОКЛАД НА ХЕЛЗЕНСКИЯ КОМИТЕТ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА;.

Затвора е от затворен тип със строга постоянна охрана, като в отделните блокове режимът на излежаване на присъдата е различен- БЛОК „А“- ЛЕК И ОБЩ РЕЖИМ; БЛОК „Б“-СТРОГ РЕЖИМ;   БЛОК “В“ – СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ.  Схемата на устройствения план е симетрична.  Комплекса е изграден от 5 групи сгради.  Веднага след като се отклоним към комплекса преди главния портал ни посреща паркинга за посетители, който е с 80 места. След паркинга е главният портал, където всяко нещо подлежи на обстойностна проверка . В дясно след паркинга се отклоняват служителите на затвора със собствените си автомобили, където имаме 10 парко места + 5 парко места за инвалиди, 80 парко места на подземния паркинг. При влизането в комплекса ни посреща Приемният блок с полифункционални функции: Три отделни пропуска съответно за служители, за посетители, за затворници.; Приемане; Преглеждане; Арест; Срещи; Кухня майка  и т. н. Този блок затваря пространството към вътрешността на имота. След приемния блок са разположени две работилници. След тях и по периферията на имота на отстъп от около 20 метра се разполагат трите общежития за отделните групи затворници, съответно всеки според режима на присъдата. В центъра на имота и на композицията се разполага културния ценцър, където се помещават всички образователни и социални дейности. По периферията на имота се разполагат осем наблюдателни кули, които имат визуална връзка м/у себе си и на практика те са последното ниво на охрана, преди тях има още две нива: – видео контрол, топлинни  сензори на всички огради и ограждания, ниво надзиратели, ниво охранителни кучета, последно ниво Ограда със специални предпазни средства.  Теоретично е невъзможно бягството, все пак ако някой се осмели се стреля преди да скочи от оградата.

Конструкцията на отделните сгради е скелетна: Като приемният блок е със скелетно гредова конструкция, с носещи греди и колони, като колоните са изявени на фасадата. В културния център е аналогична конструкцията. При затворническите общежития, носещи са стените и плочите, стените са плътно армирани с три реда армировка, и са изцяло от стоманобетон всички стени. Стените са изкарани на фасада и образуват един ритъм, наподобяващ решетките в килията. Тези така наречени пиластри надврърчат над  корниза за да са още по убедителни. Общежитията да се изпълнят съответно плановете и технологичен план. Отделните клетки се изпълняват с тунел кофраж. Покривите на всички сгради са плоски, като има разделителни ивици съгласно противопожарният правилник.  Фасадите са третирани по еднакъв начин пиластрите са обработени с мазилка имитираща видим бетон. Стените са облицовани с фасадни тухли  Терка . Прозорците са по посочен детайл, с армирано стъкло, не отваряеми. Вентилацията в стаите се извършва с помощта на шлюзове, а в общите помещения е с малки по сечение тръби. Материалите, които се използват са негорими. Към всеки блок има отделни игрища за спорт. Всички сгради са съобразени със наредбата за достъпна среда. Стремежът в проектирането отделните звена да са много  „чисто“ решени  като функция и комуникация.

Приемна група:

 1. Приемна за служители, входен вестибюл със скенер за преминаване; охрана, санитарни помещения, началник смяна; зала за развод; стаи за надзиратели; хоризонтална и вертикална комуникация; СХЗ за кухня; стая за персонал в кухнята; видео контрол, администрация, директор на затвор; бюфет за служителите, столова за служителите+разливна. На подземното ниво се помещават склада за дрехи и за оръжия.
 2. Приемна за посетители: входен вестибюл със скенер за преминаване; охрана, санитарни помещения; чакалня; багаж; първични услуги; информация; помещения за свиждане; необходимата вертикална и хоризонтална комуникация.
 3. Приемна за пробация: входен вестибюл със скенер за преминаване; охрана, санитарни помещения; чакалня;пробационни стаи.
 4. Приемна за затворници: входен вестибюл със скенер за преминаване; охрана, санитарни помещения; чакалня; изземане; снимане; зала за преглед, зала за психичен преглед; лекар; охрана; Вертикална и хоризонтална комуникация; На горно ниво е разположен арестът със: 18 самостоятелни килии; столова+ разливна; охрана; зала; На подземното ниво са помещенията и залите за свиждане.

Стационари за обитаване от затворници:

 1. Блок „А“- ЛЕК  И ОБЩ  РЕЖИМ:  162- двойни килии, 30 единични килии, общ брой на затворници 350 бр.; надзиратели 60 човека. Входен вестибюл; охрана; столова разливна; вертикална и хоризонтална комуникация, фитнеси; зали; санитарно хигиенни помещения, пералня, складове; СТАЦИОНАР: стая за доктори; манипулационна; 10 стаи с 2 легла; интензивен сектор; охрана
 2. Блок „Б“- СТРОГ  РЕЖИМ:  136- двойни килии, 40 единични килии, общ брой на затворници 310 бр.; надзиратели 80 човека. Входен вестибюл; охрана; столова разливна; вертикална и хоризонтална комуникация, фитнеси; зали; санитарно хигиенни помещения, пералня, складове
 3. Блок „Б“- СПЕЦИАЛЕН  РЕЖИМ:  112- двойни килии, 90 единични килии, общ брой на затворници 310 бр.; надзиратели 100 човека. Входен вестибюл; охрана; столова разливна; вертикална и хоризонтална комуникация, фитнеси; зали; санитарно хигиенни помещения, пералня, складове

Културен център:

 1. Входен вестибюл, скенер, охрана, читалня, зала за прожекции и представления; отговорник; зали за уроци, зали за проповеди, Месджид, Параклис, гримьорни; вертикална и хоризонтална комуникация; санитарни помещения, фризьорски салон, зали за репетиция; стая за прожекция.

Сгради и помещения за труд:

 1. Дърводелска работилница
 2. Металообработваща работилница
 3. За монтажни дейности

Пространства за отдих и спорт на открито:

 1. Площадка за футбол на малки врати
 2. Площадка за баскетбол
 3. Площадка за волейбол
 4. Площадка за тенис на маса
 5. Площадка за ежедневни спринтове

Пребиваващи в затвора:

 1. Лишени от свобода: 990 души
 2. Ръководен,обслужващ и охраняващ персонал: 450 души

 

Арх. Шебан Билянов
Университет: катедра Жилищни сгради при УАСГ
Дипломен ръководител: проф. д-р арх. Иван Данов
Защитил дипломна работа на: 27.01.2017г.
Специалност: Архитектура
Телефон за връзка: 0893328488