Адаптивност на архитектурата във времето

Дисертационният труд е разработен в концептуалната рамка на Територии на уличния пейзаж (Streetscape territories ), ръководен от проф. д-р Крис Скеерлинк (Kris Scheerlinck) в КУ Льовен (KU Leuven), Кампус Гент, Белгия.


Темата, която се изследва е Адаптивност на архитектурата във времето. Главната цел е проучване как една сграда може да бъде проектирана с определена функционална независимост, отговаряща на потребностите на Барселона 3.0 – продуктивен град.

Същността на проекта е да предложи адаптивни архитектурни намеси, които са склонни към промени в неопределеното бъдеще. Идеята е да се осигури взаимозаменяемост на функциите и да се избегне визия с широко приложение. Това се постига чрез внимателно проектиране елементите, които създават специфичен характер (външна и вътрешна обвивка). Двете архитектурни намеси отговарят на сегашните нужди на Барселона. Те са “крайъгълните камъни” на градоустройствената стратегия за активизиране на район с ключово местоположение, който скоро ще бъде изоставен заради закърняла функция.

Първата архитектурна намеса е важна поливалентна обществена сграда – пазар за храни, който е определен от пространствените си качества и не зависи от функцията си. Втората намеса е хибридна жилищна сграда, която комбинира жилища със съвременната култура на бизнес инкубаторите (start-up), характерна за Барселона. Планировката се характеризира от градиент на колективност, който прелива между пространства за работа и лични пространства.

Водещият принцип и в двете е да се проектира с внимание вътрешната и външната обвивка (фасадите и интериорната разработка), независимо от функцията вътре.
арх.Стефани Илиева Златева
Ръководителят на проекта ми е проф. д-р Крис Скеерлинк (Kris Scheerlinck)
Специалност: Международна Магистратура по Архитектура (International Master of Architecture)
Университет: КУ Льовен (KU Leuven), Кампус Гент, Белгия, 2017