Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Националният център за дигитализация на културно-историческото и природно наследство

Уважаеми колеги,

 

Националният център за дигитализация на културно-историческото и природно наследство на Балканите, Черноморския регион и Кавказ  (НЦД) към ННЕК-ЮНЕСКО обявява събирането на издание под надслов

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

на културно-историческото наследство

Той ще включва статии, посветени на седем групи теми:

 1. Български и международни нормативни документи в областта;
 2. Дигитализиране на недвижими културни ценности – архитектурни и археологически (наземни и подводни);
 3. Дигитализиране на движимо културно наследство – етнографско, археологическо и историческо;
 4. Дигитализиране на нематериалното културно наследство;
 5. Дигитализиране на книжовното културно-историческо наследство в музеите;
 6. Дигитализиране – векторни и растерни формати, резолюция, цветови стандарти и др.п.
 7. Приложение на дигиталните изображения в музейната дейност.

 

Националният център за дигитализация работи с приетата дефиниция за дигитализация:

Дигитализацията на културното наследство е преобразуване на аналогова информация в цифрова, извършвано с технически средства от различен характер, което обхваща пълна регистрация на недвижимите и движимите културни ценности и на нематериалното културно наследство, при защита на правата на интелектуална собственост и спазване на международните стандарти. Цифровата информация, въведена и управлявана от информационна система, разбирана като приложение на ЗКН и наредбите към него, обхваща текстово описание, статично и/или динамично изображение, технически чертежи, и произведения със звуков характер, преобразувани във векторни или растерни стандартни формати с максимална резолюция, цветови стандарт и качество, осигуряващи запазването ѝ на различни носители и последващи днес и в бъдеще операции за визуализирането ѝ на различни технически средства.

 

Изисквания към текстовете

В статиите е допустимо да има още:

 • представяне на приложения (програми) за работа в музеите;
 • анализ на приложенията (програмите), с които се работи – положителни и отрицателни страни;
 • трудности в процеса по дигитализирането;
 • искания към софтуеристите за улесняване на работата по дигитализирането;
 • анализ на дигитализирането на музейните библиотеки и връзката им с дигитализирането на наследството в музеите;
 • дигитални библиотеки и каталози на движимо и недвижимо наследство;
 • анализ на нормативните документи и приложението им у нас;
 • иновации, произтичащи от дигитализирането – напр. приложение на 3D изображения в експозиционната дейност, приложение на GIS в научните изследвания, създаване на нов тип печатни инвентарни книги и др.п.

 

Няма да се допускат статии с преразказ на известното и/или постигнатото (освен като кратък преамбюл до една страница) или статии с общ характер и пожелания!

 

Технически указания за авторите:

Обем на предложените материали: до 10 компютърни страници А4, включващи текст, илюстрации и литература;

 

Начин на цитиране: в текста, в скоби:

Велков В., 1983:25, обр. 4; Велков В., 1991: 25, ил. 2; Велков В., 1959;

 

Литература:

Велков В., 1983 Неиздадени паметници от Ямболско. – Археология, 4, 12-28;

Велков В., 1991 Надписи от Кабиле.– Кабиле. Т. 2. София, 7-31;

Велков В., 1959 Градът в Тракия и Дакия през късната античност (IV – VI в.). Проучвания и материали. София

 

Илюстрации: цветни и черно-бели

Чертежи – изпълнени във векторен формат

Снимки – резолюция 600 dpi;

Формат:         Word – doc или docx, 12 пункта, Line spacing – Single, First line – 0,8

Page Setup: Top, Bottom, Left and Right : 2,5 cm

 

Поканата е валидна за един текст!

Моля да заявите участието си до 16.03.2018 г.

Второто циркулярно писмо със списък на участниците ще получите на 30.03.2018 г.

Срок за предаване на статиите – 01.06.2018 г. на адрес tosho_sp@abv.bg

 

С уважение,

доц. д-р Тошо Спиридонов

Директор на НЦД