Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Лекционен курс „Практикуването на професията архитект“

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ
избираем лекционен курс
П Р А К Т И К У В А Н Е Н А П Р О Ф Е С И Я Т А
А Р Х И Т Е К Т

02.05.2019 г. /четвъртък/, 18.15 ч, зала 230
срещата с арх. Л. Георгиев се отлага и ще се проведе на 23.05.2019 г.
09.05.2019 г. /четвъртък/, 18.15 ч, зала 230
тема: Н О В О Т О П Р И Л ОЖН О И З К У С Т В О
гост: арх. ДИМИТЪР РАШКОВ

15.05.2019 г. /сряда/, 18.15 ч, зала 230
съвместно с лекционния курс на доц. д-р арх. Д. Андрейчин
тема: В И С О К И С Г Р А Д И И У Р Б А Н И З И Р А Н А С Р Е Д А
гост: арх. МАНУЕЛА БЕЛОВА
/СЪВЕТ ЗА ВИСОКИ СГРАДИ И УРБАНИЗИРАНА СРЕДА/

16.05.2019 г. /четвъртък/, 18.15 ч, зала 230
тема: АРХИТЕКТЪТ И СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ
гост: инж. АСПАРУХ ДЕЛЕВ

23.05.2019 г. /четвъртък/, 18.15 ч, зала 230
тема: НЕУСТАНОВЕНИ ПРАКТИКИ В АРХИТЕКТУРАТА И УРБАНИЗМА
гост: арх. ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ