Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Общо отчетно изборно събрание на КАБ РК София Област

Уважаеми колеги,

На 30 септември в УАСГ зала 226,ет.2 ще се проведе общо отчетно изборно събрание на Регионална колегия София Област. при следния дневен ред:

 1. Избор на мандатна комисия, комисия по избора и комисия по предложенията;
 2. Отчет за дейността на РК София Област за изтеклия мандат и отчет за бюджет 2020
 3. Избор на председател и членове на съвета на РК София Област
 4. Избор на делегати за ОС на КАБ на 15-ти, 16-ти и 17-ти откомври в хотел „Рила“ Боровец
 5. Обсъждане и приемане на бюджет за 2021г.
 6. Обсъждане и приемане на предложения и решения към Общото събрание на КАБ
 7. Разни

Официално обявен начален час на събранието 17ч., като при липса на кворум в обявения час, ще се изчака до 18ч. за започване на събранието.

 

ДНЕВЕН РЕД НА ХХ ОБЩО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА КАБ

 1. Отчет за дейността на Управителния съвет за мандат 2016 – 2020 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на УС за мандат 2016-2020 г.;
 2. Отчет за дейността на Контролния съвет за мандат 2016 – 2020 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на КС за мандат 2016-2020 г.;
 3. Отчет за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за периода от месец май 2019 г. до месец октомври 2020 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на КДП за периода от месец май 2019 г. до месец октомври 2020 г.;
 4. Изслушване на одиторски доклад и приемане на годишен финансов отчет за 2018 и за 2019 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема ГФО за 2018 г. и ГФО за 2019 г.;
 5. Отчет на Бюджет 2018 г., отчет на Бюджет 2019 г. и частичен отчет на Бюджет 2020 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема Отчет на Бюджет 2018 г., отчет на Бюджет 2019 г. и частичен отчет на Бюджет 2020 г.;
 6. Освобождаване на Председателя и членовете на Управителния съвет за изминалия мандат 2016 – 2020 г. Проект за решение: ОС на КАБ освобождава от поста и от отговорност: предишния Председател на Управителния съвет с мандат 2016 – 2019 г. арх. Борислав Александров Игнатов,  Председателя на Управителния съвет с мандат 2019 – 2020 г. арх. Николай Николаев Баровски и членовете на Управителния съвет (изброяват се с трите им имена) за изминалия мандат 2016 – 2020г.
 7. Освобождаване на Председателя и членовете на Контролния съвет за изминалия мандат 2016 – 2020г.; Проект за решение: ОС на КАБ освобождава от поста и от отговорност Председателя и членовете на Контролния съвет (изброяват се с трите им имена) за изминалия мандат 2016 – 2020 г.
 8. Избор на нов Председател и нови членове на Управителния съвет с нов мандат от четири години 2020 – 2024 г.; Проект за решение: ОС на КАБ избира нов Председател (трите имена) и нови членове на Управителен съвет (трите им имена) с нов мандат от четири години 2020 – 2024 г.;
 9. Избор на нов Председател и нови членове на Контролния съвет с нов мандат от четири години 2020 – 2024 г.; Проект за решение: ОС на КАБ избира нов Председател (трите имена) и нови членове на Контролен съвет (трите им имена) с нов мандат от четири години 2020 – 2024 г.;
 10. Приемане на Бюджет на КАБ за 2021 година; Проект за решение: ОС на КАБ приема Бюджет на КАБ за 2021 г.;
 11. Приемане на изменения и допълнения на Устава на КАБ; Проект за решение: ОС на КАБ приема изменения и допълнения на Устава на КАБ;
 12. Приемане на решения на Общото събрание на КАБ, въз основа на внесени предложения от членове на КАБ и от делегати на XX ОС на КАБ; Проект на решение: ОС на КАБ приема решения на Общото събрание на КАБ по предложения на членове на КАБ и делегати на XX ОС на КАБ.

При липса на кворум към началния час – 10.00 часа на 16 октомври 2020 г., Общото събрание ще започне в 11.00 часа на 16 октомври 2020 г. и може да се проведе редовно независимо от броя на присъстващите делегати на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

Материалите за Общото събрание, ще бъдат публикувани на следния линк: https://kab.bg/os-2020/