Парк „Пчела” на територията на Лесопарк „Дъбовете“

ЕЛЕКТРОННА ИЗЛОЖБА НА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ 2020


Димпломант: ланд.арх.Александра Димова

Специалност: Ландшафтна архитектура

Тема на дипломната работа: Атракционно-познавателен парк „Пчела“

Дипломен ръководител: Гл. ас. д-р ланд. арх. Мария Гуркова

Учебно заведение: Лесотехнически университет, Випуск 2020г.


Концепция:

Предмет на дипломната работа е паркоустрояване и благоустрояване на поземлен имот, част от Лесопарк „Дъбовете“, град Добрич, като тематичен парк с атракционна и познавателна функция по проблемите, свързани с пчелите, тяхното опазване и ползите от тях.

Идеята за създаване на атракционно-познавателен парк „Пчела” на територията на Лесопарк „Дъбовете“е провокирана предимно от необходимостта за гласност на проблема с изчезването на пчелите и полагането на грижи за тяхното опазване. Реализирането на подобен проект би помогнал за популяризиране на този подотрасъл от животновъдството, който все още има екстензивен и разпокъсан характер, въпреки наличието на подходящи природни и климатични условия за развитието му в България.

Територията, предмет на разработка включва зони, обслужващи нуждата на посетителите от пасивен и активен отдих, спорт за възрастни и деца, обслужващи зони. Предвиден е голям набор от атракциони – пчелин със сто броя кошери, наблюдателна кула, билкова градина, открита сцена с интерактивен музей, хотели за временно настаняване на пчели, зелен лабиринт и много други.