МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН БИЗНЕС ЦЕНТЪР

ЕЛЕКТРОННА ИЗЛОЖБА НА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ 2020


Дипломант: арх.Елица Станиславова Пеева, тел. 0882 28 80 22, e-mail: peeve.elica@gmail.com

Дипломен ръководител: доц. д-р арх. Ина Ламбева

Специалност: „Архитектура“

Университет: Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София

Тема:  „МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН БИЗНЕС ЦЕНТЪР“


 

За града

Млада Болеслав е град, който се е развил благодарение на ситуираните в него фабрики на автомобилната компания Шкода Ауто.

Градът е главен център на чешката автомобилна промишленост. Голяма част от населението на града обитава кварталите, които са в  непосредствена близост до фабриките.

Днес, един от главните проблеми на града е, че междуградският автомобилен поток минава през средата на града. Това създава много неудобства за жителите – големи задръствания по главните булеварди, замърсяване и неприятна среда за обитаване. Другото нещо е непрекъснатото разрастване на промишлената зона – тя се разпростира дори след магистралата. Жилищните зони съответно също ще продължат да се разширяват към периферията на града.

Друг проблем е отдалечеността на старият център спрямо жилищните квартали и фабриките.

Това налага търсенето на един нов втори център, който да благоприятства формирането на една нова и интересна градска среда.

Същност на проекта

Предмет на настоящата разработка е сграда със смесена функция – многофункционален бизнес център, състоящ се от два отделни обема свързани помежду си над улицата и прилежаща паркова среда, състояща се от зелен пешеходен мост и зони за рекреация. Единият обем е проектиран с 5 надземни етажа – той е изцяло с търговски функции. Другият обем – офис сграда с конферентен блок и  хотелска част – с две подземни и деветнадесет надземни нива.

Ситуационно решение

Теренът, върху който е разположена новопроектираната сграда, се намира в гр. Млада Болеслав, Чешка република, улица „Ватцслава Клемента“ № 29301.

Сградата е разположена от двете страни на улицата и преминава над нея. Спазени са необходимите отстояния от уличната регулация. Достъпът до сградата, пешеходен и автомобилен, е осъществен откъм прилежащата улица „Ватцслава Клемента“ както и от съседната локална улица „Жираскова“. На кота + 8,00 метра е проектиран пешеходен мост с много разклонения, който прави връзка между едната страна на улицата и другата.

Градоустройствено решение

Чрез проектиране на многофункционален бизнес център в тази част на града, се цели обособяване на нов вторичен градски център. Местоположението на сградата е избрано с оглед осъществяване на връзка между жилищните квартали и промишлената зона. Стъпвайки над улицата, сградата дава възможност за осъществяване на тази връзка посредством пешеходен мост. Пред сградата е проектирано площадно пространство, което придава една по-социална функция  на зоната.

Обемно-пространствено решение

              Сградата е решена като два обема свързани помежду си на кота + 8,00 метра. Двете части могат да функционират както като едно цяло, така и самостоятелно и независимо една от друга. Средната част служи за връзка между двата обема и достъпът до нея се осъществява посредством мост и асансьори от двете страни. Основните входове за посетители са четири на като ± 00 метра – по два за всяка част, и един централен на кота + 8,00 метра. Покривът на високата сграда е използваем зелен покрив, а на ниската е остъклен.

На подземни нива кота – 3,00 метра и кота – 6,00 метра се предвижда разполагане на перално, сушилно и котелно помещение, складове, технически помещения и подземен паркинг.

На кота ± 0,00 са разположени два централни входа от юг и изток, входно фоайе, два шоурума, кафене, офиси, лоби и санитарни помещения (висока сграда), търговски площи, банков офис, входно фоайе, санитарни помещения и други (ниска сграда).

На кота + 4,00 метра се разполага емпоре, тематична библиотека, ресторант с кухня и складове, административни и санитарни помещения (висока сграда), търговски площи и санитарни помещения (ниска сграда).

На кота + 8,00 метра се разполага централен вход, експозиционни площи, конферентен блок, гардероб, административни и санитарни помещения, кафене-сладкарница и търговски площи.

На кота + 15,20 метра до кота + 44,00 метра са разположени  офис пространства тип „open space“ и „semi – open space“ и санитарни помещения (висока сграда). На същата кота  (+ 15,20 метра) в ниската сграда се разполагат фитнес, ресторант и санитарни помещения.

На кота + 47,60 метра се помещава фитнес с прилежащи санитарни помещения, ресторант с кухня и лоби.

На кота + 51,20 метра до кота + 69,20 метра се разполагат хотелски стаи и санитарни и технически помещения.

Строително-конструктивно решение

              Конструкцията на сградата е  стоманобетонна безгредова конструкция в двата обема и комбинирана конструкция в средната част над улицата. Вътрешните преградни стени са тухлени с дебелина 12см и 25см., както и щендерни стени от гипсокартон на конструкция. Външно сградата е затворена от структурна окачена фасада и HPL панели. Сградата е разделена на 3 части посредством фуги /10см./