Проект за среда за превъзпитаване на затворници с лек и общ режим

ЕЛЕКТРОННА ИЗЛОЖБА НА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ 2020


Дипломант: арх.Христо Йорданов Хрисотов
Тема:СРЕДА ЗА ПРЕВЪЗПИТАВАНЕ НА ЗАТВОРНИЦИ С ЛЕК И ОБЩ РЕЖИМ

Университет: Университет по архитектура строителство и геодезия

Дипломни ръководители: ПРОФ. Д-Р АРХ. ВАЛЕРИ ИВАНОВ ГЛ. АС. Д-Р УРБ. ВИРГИНИЯ СИМЕОНОВА К. АРХ. ХРИСТО ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
ДОЦ. Д-Р АРХ. ЯСЕН КЬОСЕВ ГЛ. АС. Д-Р. АРХ. ТИХОМИРА КОСТОВА


1. Актуалност на проблема:
Казусът за затворите е предмет на активни дискусии и определено е тема която не е намерила
все още своето добро решение. В глобален аспект все повече се набляга на промяната на режимите на
излежаването на присъдите, тъй като над 90 % от извършителите на престъпления, след като
излежат присъдата си, отново се връщат към престъпния живот. Това налага нуждата от създаване на нови
модели за затвори с преосмислена концепция . Не просто едни места където присъдата да бъде
излежана, а един шанс за нов старт в живота на човека.
В България, от друга страна, има дори чисто функционална нужда от затвори, заради
невъзможността на с егашните 12 такива да покрият количеството престъпници на територията на
страната. Те са сравнително диспропорционално разпределени в рамките на републиката, като
по-голям брой такива има в Западна България. Условията и структурата на затворите не са съобразени с
изискванията и тенденциите в Европейския Съюз. В последните години все повече програми за
финансиране на б ъдещи затвори са стартирали в рамките на Съюза. Това показва явна тенденция, която
скоро ще се наложи да засегне и България .
2. Цели и задачи:
Целта на дипломната работа е да предложи решение в рамките на България на двата
проблема, като това ще се изяви чрез предложение за нов модел за затвор, следвайки чуждестранния
пример, но подхождайки критично и осъзнавайки все още не особено добрите му резултати, както и
подробен анализ и решение за конкретна територия с теоретична обосновка и пространствено
планиране. Проектирания затвор ще се изисква да бъде не просто едно пространство между четири стени
в което човек да излежи своята присъда, нито пък едно уютно леговище от което човек да не иска да се
махне, защото чувства странен конфорт (каквото се случва със западния модел), а място проектирано, за
да помогне на човека да се промени .
Архитектурата влияе на психиката на човека, тя може да го накара да се чувства нищожен или
величествен, може да го притесни, може да го развълнува. В този случай архитектурата си поставя за задача
да преведе човека през една трансформация. От осъзнаване на греха, до прошка, през пътя на
развитие на личност там до заслужена свобода, в която човек ще може да излезе навън и да започне нов
живот .
Задачи:
– Осмисляне на вида и концепцията на затвора .
– Анализиране от национално до локално ниво на проблемите и предпоставките за изграждане на затвор.
– Намиране на подходяща локация .
– Предлагане на нов модел за затвор в рамките на Република България.
3. Съдържание:
– Анализ на фактори и предпоставки
– Анализ на съществуващи примери от България и чужбина
– Анализ на национално, регионално и локално ниво
– Предложение за градоустройствена концепция
– Предложение за функционален модел на затвор
– Предложение за пространствена концепция
– Градоустройствено решение М1:5000
– Функционално решение М1:1000
– Схема функции М1:2000
– Схема комуникации М1:2000
– Схема зелена система М1:2000
– Схема вертикална планировка М1:2000
– Детайли на жилищната структура М1:200
– Разрези на жилищната структура М1:200
– Силуети на жилищната структура М1:200
– План на трите етапа на развитие на пребиваването М1:50
– Аксонометрии на жилищната структура
– Визуализации “птичи поглед” на цялата зона
– Визуализации “човешки поглед” на жилищната структура
– Визуализации “интериор” на трите етапа