Вълтавска филхармония, Прага, Чехия

арх.Ева Веселинова Янакиева
Дипломен ръководител арх. Панайот Савов
УАСГ, випуск 2022
Тел.: 0898784867

1. Проектът е ситуиран по поречието на река Вълтава в Прага, Чехия. Съществуващото положение на ситуацията ни представя квартал, който има предимно транспортна функция – заобиколен е от сложни пътни връзки (мостове и подлези), преминават за момента изоставени жп линии и малка гара, има множество тролейни спирки, както и метространция. Предвижда се цялостно развитие на квартала със смесена функция, като се обръща особено внимаие на изкуството. Проектът предвижда зоната да се изпълни с оживена комбинация от жилищни и комерсиални сгради, както и зони за общетвени дейности.(администрация, училища). Новата зала ще осигурни ново място за голям брой културни дейности, както във вътрешността си, така и отвън. Сградата ще създаде силна връзка с екпозиционната площ в зоната, която дава начаналото на културния живот в Бубни. Основни цели на проекта: • Главната идея е съвременна концертна зала в Прага, която ще е началото на трансформацията на целия район и ще стане център на музикални живот на града. • Градът се стреми да създаде ново динамично, оживено, отворено и леснодостъпно обществено-културно пространство, което ще се използва целодневно от всички посетители и жители на града. • Важно е създаването на връзка с крайречната улица.
• Архитектурата трябва да бъде отличителна и емблематична, да взаимодейства с околната градска среда и да осигурява високо качествно на обществените пространства около нея.
• Сградата трябва да включва помощни средства, които да увеличат ползването и от хората, без да пречат на главното и предназначение.

2. Концепцията на сградата се заражда от анализ на нейната функция, а именно място за представяне и “консумиране” на изкуство. За всички е ясно, че всеки артист, представящ каквото и да е изкуство, влиза в ролята си на изпълнител, актьор, художник или просто човек, който се стреми да предаде своя мисъл или емоция на друг. Тази промяна ясно се определя от задкулисното пространство, което представлява филтър, през който артистът влиза в своята роля. От другата страна на сцената стои публика, която също трябва да влезе в ролята си на наблюдател, който е готов да се наслади на представлението. Изследвайки структурата на самите колиси стигнах и до своето концептуално решение. Логиката, която следвам с породена от това, че кулисите са изградено от два елемента : 1, завеса – динамичен елемент с малка дебелина, който няма конкретна форма 2. релса- масивен елемент, който не подлежи на дефомации; задава ясна посока на движение и форма на завесата. Проявлението на тези два елемнета в проекта е ясно отчетливо във формата на сградата. Използвала съм като градивни материали за формообразуването й – масивно ядро с правилна и ясна форма и фасада в свободна флуидна форма. Тези два градивни материала влизат в допир един с друг първо в основната зала, където от подът и редовете започва масива, който в последствие образува и обслужващата част на сградата, а акустичното покритие по тавана, дава своето отражение в обществената част на залата, чрез свободно фасадно оформление, което “прегръща” ядрото в задната му част. По този начин ясно разграничаваме основните фукнции в сградата – обществена и обслужваща. Тази концепция бива подкрепена и от градската среда – в предната част на парцела преминава река Вълтава, която давата своето динамично отражение върху сградата, а в задната част се намира масивно застроената градска част, към която се намира и обслужаващото ядро на сградата.
Проучванията сочат, че голяма част от човекопотокът към залата ще идва от ужната страна на парцела от стария градски център и от скоростния път „Магистрала“. Парцелът е уширен в южната си част, за да посрещне посетителите. От там става и основния обществен достъп до залата. От западната част е предвиден самостоятелен вход за музикалното училище, който го отделя като самостоятелна фукционална единица. От изток служебен вход, обслужващ предимно административната част от сградата, а на север служебен и ВИП вход. Подходът към паркинга, обслужването и зареждането на сградата става от съществуващ автомобилен път на кота -6м. За да се създаде пълноценна връза на сградата с реката се предвижда пешеходен мост, който свързва площадното пространство пред сградата с крайречната улица, която в момента е труднодостъпна за пешеходци заради пониженото си ниво. Този мост обогатявя градоустройствено района с разположения над реката амфитеатър и с възможността, която дава за пълноценното развитие на крайречната улица.
Сградата е развита на 6 нива, 2 подземини, които се намират паркинга, зареждането, основните складове и техинически помещения и надземни помещения, които помещават в себе си кафене, ресторанти, вестибюл, фоайе, 4 зали, музикална библиотека, coworking spаce, музикално училище, нужните обслужващи части за залите и администрация. Тези функционални единици могат да функционират самостоятелно и да контактуват помежду си.

3. В южната част на сградата е разположена обществената част, която посреща посетителите с разпределящ вестибюл, който дава възможнонстта отделните зали да функционират самостоятелно с отделен достъп през него. Вестибюлът дава възможност на останалите фукицонални единици, като ресторанти, кафенета и изложбени пространства да функционират дори когато в залите няма конретно събитие. Това би направило сградата, както и пространството около нея ежедневно оживени. Преди да влязат в съответната зала посетителните биват посрещнати от фоайе, в което се намират необходимите за залата гардероби, тоалетни и вертикални комуникации. На ниво 0 са разположени 3 зали – главна зала за 1600 човека, вторична за 700 и много функционална зала за 500 души. Главната зала ще помещава в себе си симфонични и музикални изпълнения с висококачествена естествена акустика. Сцената е разположена на 1 метър височина спрямо кота 0 и има предвидени трибуни за хор. Вторичната зала ще бъде използвана за орекстрални репетиции, хорови и солови изпъленения. Многофункционалната зала е с равен под и телескопична трибуна и мобилна сцена, за да може да помещава в себе си различни събития. Редовете в залите, които са достъпни от кота 0 са с равен под, което дава възможност за добра достъпна среда за хора с увреждания. Около залите са разположени необходимите стаи за настройване и съхранение на инструменти, задкулисия и гримьорни, както и необходимите за тях санитарни помещения и ветикални комуникации. На етажа се помещават също така музкална библиотека със скла и споделено място за работа, които биват обслужвани от самостоятелен вход, но имат и директна връзка със залите, посредством обслужващ коридор, преминаващ през цялата сграда на всиички нива. От северния вход влизаме във фоайе с директен достъп към обслужащия коридор на нивото и с множество ветикални комукации. От изток попадаме в фоайе с директен достъп до съблекални за служителите и вертикални комуникации към административната част на сградата. Ниво 0 е решено на две нива с 1 местър разлика във височината. Това бива продиктувано от разположението на сцените на главната и вторичната зала на кота +1 метър, съответно всички обслужващи помещения към тези зали както и музикалната библиотека и споделеното място за работа са разположени на кота +1 метър. Връзката с многофункционалната зала става чрез стълба и товарна платформа, а за достъп отвън на по-високото ниво за предвидени рампи и стълби пред всеки от входовете.
4.1 Второто ниво е разположенно на кота +5,60, където в общо за горните нива на трите зали са разположени гардероби и санитарни помещения, като това фоайе създава богато атриумно пространство. В севената част на сградата са разположени вторите нива на музикалната библиотека и споделеното място за работа, както и класна стая. В близост до комуникационното фоайе са разположени стаи за ВИП гости, като в главната и вторичата зала са предвидени ВИП балкони с директен достъп от обслужващия коридор. В града има два филхармонични оркестъра, като всеки от тях трябва да има самостоятелни гримьорни, стаи за ннастройване на инструмени, зони за отдих и складове в сградата. Тези помещения за единия от оркестрите е разположен на това ниво, както и принадлежащата към него администрация.
4.2 Следващото ниво е на кота +8,55, то е междинно и се появява само в обслужващата част. Помещава в себе си необходимите за оркестър 2 помещения и администрация, както и репетиционна, музикално учлище, което включва класни стаи и звукозаписни студиа. От това ниво става и достъпът на органиста в главната зала.

5. Последното ниво е на кота 12,55м. В представителната си част то дава достъп до последните редове на главната зала, както и до четвъртата зала в сградата – Зала за малки събития и конференции за 200 души. Тя ще бъде за събития от различно естество, за това е предвидено да бъде трансформируема чрез телескопични трибуни. Около залата са разположени и необоходимите задкулисни пространства, складове и гримьорни. На етажа е разположен ресторант с тераса, която предоставя уникална гледка на посетителите. Кухнята към ресторанта споделя зареждането и обслужването си с кухнята от ниво 0,00. И двете кухни са решени с възможен достъп за кетъринг към всяка една от залите. В северната част на етажа са разположени необходимите за сградата административни помещения, офиси и заседателни зали.
6. Автомобилният достъп, обслужаването и зреждането на всички изброени нива се случва от подземните нива, който са разположени на кота -6 и -3. Паркингът за посетители е разположен и на двете нива, като входът към него е разположен на ниво -02 . В паркингът има около 300 паркоместа и движението е еднопосочно. Връзката между двете нива се извършва чрез две двулетнови еднопосочни рампи, а връзката с обществената част на залата се случва чрез 3групи вертикални комуникации. Входът към зареждането се случва само на едно ниво -06, като този вход може да служи и ВИП вход с директен достъп към комуникационното фоайе. Предвидено е достатъчо пространство за маневриране на тирове, както и товарно-разтоварна платформа с височина 90 см. Н кота -5,10 са раположени основните складови пространства на сградата. Зареждането и обслужването за ресторантите става чрез отделна зона с директни вертикални комуникации към кухните.
7. Височините на всяка една от залите са пропрционално съобразени спрямо нужните акустични качества на пространството. Използвана смесена конструктивна схема, като всяка от залите се премоства със собствена метална конструкция, разделена с конструктивна фуга от останалата част на сградата. Обслужващата част е изпълнена със стоманобетонна конструкция, която е раделена от 2 конструктивни фуги, поради дължината на полето. Фоайето също е премоствено чрез метална конструкця, както и стъклени колони, на които бива закрепено фасадното оформления от 2 слоя матово стъкло в горната си част и прозрачен стъклопает на кота 0. Матовото стъло позволява навлзането на естествена светлина в атриума на сградата, създавайки утопично усещане, което подкрепя концепцията за преминаване през филър на посетителите.
8. Свободното оформление на фасадите не е случайно. При входовете покритието се надига, образувайки козирка над входовете. Западната и източната фасада постепенно успокояват динамичното покрите в посока север, като северната фасада прави рязък преход със своето строго оформление.