Младежкият Петрич – преосмисляне на обществените пространства на града и на младежкия и пионерски дом като част от тях

арх. Христина Георгиева Анастасова
тел.: 0878 881 900
e-mail: hristinaanastasova97@gmail.com
Дипломен ръководител: арх. Доника Георгиева
Специалност: Архитектура
Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия – УАСГ
Година на завършване: 2022 г.Тема на проекта:
Младежкият Петрич. Преосмисляне на обществените пространства на града  и на младежкия и пионерски дом като част от тяхТова е описанието към проекта ми:

Главна цел на дипломния проект е да предложи решение за устройствено развитие на публичните пространства в централната част на град Петрич и за осъвременяване на Младежкия и пионерски дом с прилежащото му пространство. Това би подтикнало към стимулиране на развитието на културния живот в града.
След направените проучвания се установява, че днес в града се открояват няколко ключови проблема по отношение на 3 основни аспекта на пространствата за хората – откритите обществени пространства, обществените сгради и зелената система. Наблюдава се загуба на ценностни характеристики и заличаване на градската идентичност; разпокъсаност и небалансираност между публичните пространства; наличие на годен, но саморазрушаващ се и неизползван сграден фонд; нарушена връзка между обществото и наличният културен живот в града.

УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГР. ПЕТРИЧ
За разрешаване на проблемната ситуация и с цел изявяване и съвременно преосмисляне на културно-историческия ресурс на град Петрич е предложена концепция за устройствено развитие на обществените пространства в града и създаването на своеобразно културно звено. Проектното решение предлага единна система от публични пространства, обединяваща и развиваща наличните подсистеми. За тази цел е предложено преосмисляне и обвързване на:
Зелена система, като е предвидено разширяване на градския парк и парковото пространство около реката, за да се обвържат съществуващите търговски, площадни, пешеходни пространства в града.
Система от открити пространства, като се предлага пространствена свързаност на разнообразни градски пространства и засилване връзката на града с планината.
Мрежа от културни точки, като се предлага функционално преосмисляне на градски репери (на открито и на закрито), които да работят заедно, смислово обвързани и взаимно да се допълват. Именно в тази мрежа, Младежкият и пионерски дом се изявява като ключово звено.
Взаимодействието на тези три системи е отправна точка за осигуряване на благоприятна среда за развитие на културния и спортен живот в града, за стимулиране на ревитализацията на стари и развитието на нови пространства, както за забавления, така и за духовно и личностно израстване, за създаването на разнообразие от градски места за социализация и отдих.

ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНО РЕШЕНИЕ ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИ И ПИОНЕРСКИ ДОМ, ГР. ПЕТРИЧ
Като ключово звено в предложената система от публични пространства, бившият Младежки и пионерски дом предоставя възможност да развие и демонстрира пълния потенциал на проектното решение за обединяване на културния живот в града на всички нива. Проектното решение за сградата се стреми да разреши наличните проблеми в нея– като загубените ценностни характеристики, нарушената връзка със средата, влошените физическо състояние и социализация.
Предлага се премахване на несвойствените намеси от досегашните преустройства и изява на ценностните елементи на оригиналния интериорен и екстериорен облик на съществуващата сграда. За подобряване на достъпността предвиден асансьор до основното стълбище, който осигурява връзка между всички полунива. Предвижда се преустройства по етажите, които да посрещнат нуждите на новата функционална организация.
Новите обеми са разположени, така че да не нарушават възприемането на оригиналната сграда и да проявят необходимото уважение към нея. Обемно-пространственото решение е вдъхновено от съществуващата сграда –  прости обеми, интегрирани в природната среда. Новите обемите са частично вкопани, а част от терасата над покрития паркинг е покрита с нова земна маса, с което се осъществява идеята за развитие на съществуващи ценностни характеристики, навлизане на антропогенната среда в природната и природната среда в антропогенната и размиването на границите между пространствата.
Новите намеси в сградата и средата са дефинирани чрез използването на контрастни материали и текстури, така че те да са ясно четими. За фасадното третиране на новите обеми е използвано максимално остъкляване и система от слънцезащитни перфорирани алуминиеви пана. Така се осигурява единен облик на новото решение.

ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ
Сградата е отворена към града на север и предлага панорамни гледки от високо. Сутеренът, първото полуниво и последния етаж са отворени към по-широката общественост, а останалите нива съвместяват и развиват дейностите на общинския детски комплекс.
В сутеренното ниво се предвижда спортна зона – фитнес, зала за танци и зала за тренировки. Тук в нов обем в пряка връзка с природата помествам зала за планинарство, алпинизъм и екстремни спортове.
На първия етаж се възстановява връзката на фоайето с второто ниво. Запазват се клубните зали, а фоайето се преосмисля като отворено пространство с развлекателни дейности и бюфет към тях.
Втори етаж е развил своята дейност като място за събития, концерти, лекции, театрални репетиции и пространства за работа и учене на закрито и открито, което запазвам като идея с необходимите преустройства и допълнения.
На трети етаж се развива останалата част от клубните дейности към Общински детски комплекс, като се допълват. Осигурени са няколко нови зали:  народни традиции, обичаи и занаяти; за научно приложение на природни науки; за работа с хора със специални образователни потребности; за вокални и инструментални уроци.
На четвърти етаж са предвидени създаването на кафе-сладкарница и библиотечна зона. Голямата тераса се осмисля като място за летен театър, лекции, работа, творчество и отдих на открито.
Последният етаж е предвиден да съвмести техническото помещение, необходимо за радиото на града, което и днес се намира там.
Функциите в сградата са осмислени по начин, който предоставя връзка със съществуващи подобни функции в града и така подпомага създаването и развитието на единна система от културни, спортни и развлекателни дейности в града с разпределително звено – Младежкият дом.

Проектното решение се стреми да преоткрие, развие и осъвремени обществения живот в малък общински град. По този начин се прави опит да се изведе пълноценен модел, който да демонстрира потенциала на малкия град да се превърне в привлекателно културно средище за своите млади поколения.