Център за култура и спорт „Махалата“

арх.Йоана Георгиева Георгиева

Дипломен ръководител: арх. Росица Браткова

Специалност: Обществени сгради

Университет: УАСГ

Година на завършване: 2022 г.

Телефон: 0886628248

Имейл: yoanageorgievva@gmail.com


Описание на проекта: 

Проектът е ситуиран в град Хасково – исторически град, носещ белега на старото време, социализма и постмодернистинистичните времена. Центърът на града, разположен в северната част на реката, е голяма пешеходна зона, където се съчетава старо и модернистично градоустройство. Настоящ проблем в сърцето на Хасково, са старите казарми, които бивайки отдавна изоставени,  до скоро бяха язва в града. В момента текат процеси за тяхното преустройство, но за жалост още няма планове за преустройство на частта, която граничи с централния площад – настоящият Дом на народната армия, а това е ключово за обвързване на пешеходните пространства.

Целта на дипломният ми проект е да обвържа пешеходният зона в града с новия парк и да проектирам център за спорт и култура, който да бъде ново активно и динамично обществено пространство в Хасково. Основните задачи са изграждане на физическа и визуална връзка, плавно преминаване от градска към паркова среда, създаване на архитектура, която привлича посетители, придържа се към човешкия мащаб и активно комуникира с булеварда и другите обществени сгради. Главните предизвикателства са трапецовидната форма на имота, който има тесен фронт откъм улицата и силната денивелация север-юг.

След изследване на различни възможности за ситуиране на сградата и обемно решение, реших да потърся вдъхновение от родопската възрожденска къща – анализирайки основните характеристики на архитектурата и градоустройството. Това, което исках да пресъздам в проекта е  органичното взаимодействие на обемите, интересните улични пространства и човешкия мащаб. Архитектурата на новият център за култура и спорт следва характерните архитектурни принципи, интерпретирайки ги чрез съвременни изразни средства, материали и детайли. Разграничени са три основни ахитектурни групи – партерно пространство, първи етаж и покрив, които аналогично са обособени в проекта на комплекса. Обемите на комплеска са разположени естествено и стъпаловидно по терена, като в средата е оформен пешеходен проход, който разделя центъра на две части – култура и спорт. В проекта умишлено е търсена  провокация чрез „обръщане“ на някои от принципите на възрожденската архитектура. Сградата е проектирана със смесена конструктивна система – скелетна стоманобетонна конструкция с метален покрив, което осигурява необходимата гъвкавост и просторни пространства, нужни за обществената сграда.

В сутерена са разположени обслужващите функции на комплекса и проход, който свързва двете сгради.

Партерът на комплеска следва границите на имота и е гъвкаво и хомогенно пространство. Това позволява за оптимално ситуиране на сградата в имота. Там са поместени функциите за комуникация и срещи и всички неформални активности. , както и всички комуникационни връзки. Използваните материали са  „леки“ – дърво и стъкло. Фасадата изцяло е изпълнена от стъклена окачена фасада. Това предпоставя за активна комуникация на сградата със обкръжаващата среда и създава чувство за „левитиране“ на горните обеми. Това е в контраст с възрожденската къща, където партерното пространство е от масивен каменен зид с малко отвори. Местата, където обемите на първия етаж не покриват партера е проектиран остъклен покрив с дървена конструкция, която да създава чувтво на хомогенност на партера и създава слънцезащита.

Обемите на първия етаж са проектирани като самостоятелни правилни паралелепипеди, които излизат еркерно спрямо пертера. Там са разположени всички специализирани функции на центъра. Обемите нямат преки връзки помежду си, а са свързани само чрез комуникационни връзки в партерното пространство.  Заради правилната си форма, големите подпорни разстояния и липсата на комуникационни връзки, обемите дават възможност за гъвкави разпределения и просторни помещения. Фасадите внушават масивност и строгост – растерът е едър, а използваните материали са стоманобетон и два вида естествен камък – с фина и едра фрактура. Това е в контраст с възрожденската къща, където първият етаж е изпълнен от леки материали и има множество прозорци.

Покривите са четирискатни, което е характерно за възрожденската къща, но прочитът е съвремен. Покривът е визуално отлепен от първият етаж чрез декоративна фуга, за да внуши лекота и левитация. Използваното покритие е LT ламарина, а дъждовната вода се отвежда чрез скрити улуци. Долната част на стрехата облечена с огледална ламарина, което допринася за чувството на ефирност.

За да се понижи силният трафик по булеварда, е проектиран повдигнат тротоар, който да е продължение на пешеходнотата улица, а зоната да стане споделено пространство с ограничена скорост на движение. На ситуацията виждаме обвързаността на зоните чрез прохода в имота. Сграда-култура и сграда-спорт. Паркинг за превозни средства е осигурен само за администрацията и инвалиди в северната част на имота.  Ландшафтния проект е съобразен със голямата денивелация на имота и е проектирана достъпна среда чрез рампи.

На първото ниво на нивото на улицата е разположена книжарница на кота -1,70, а на кота +0,00 – главния площад, главното фоайе и глаерия. На следващото ниво в същата сграда са разположени голям и малък аудиториум, реторант и обслужващите помещения. На това ниво е главният вход към сграда-спорт. там са разположени фоайето, блок със съблекални и сладове и зала за обща физическа подготовка. На следващото ниво при сграда-култура е библиотечната част, която може да функционира отделно. Помещенията са фоайе, зала за съвместна работа с тихи стаи, детска библиотека и учебни зали. Тук има служебен вход за обслужващ персонал откъм източната част. В сграда – спорт са разположени на това ниво три зали – за аеробика, бойни изкуства и спортни танци. На последното ниво – кота +11,50 е разположена библиотеката и стаи за уроци.

В заключение, създаването на новият културен и спортен център и преобразяването на това пространство дава голям потенциал по-доброто обвързване на градската тъкан и създаване на ново активно пулсиращо пространство, което е съществено за развитието на Хасково към по-културен, задравословен, красив и съвременен град.