Неолитно селище „Слатина“ ревитализация на територията

Дипломант: Ивана Занева
Дипломен ръководител: гл. ас. д-р арх. Доника Георгиева
Специалност: архитектура
Университет: УАСГ
Година на завършване: 2022

Portretna snimka ivana 02.2022.JPG

Обект на дипломния проект е територията на Неолитно селище „Слатина“ в кв. „Гео Милев“, район „Слатина“, София.  Територията на „БАН – IV км“ със своето богато културно, историческо и природно напластяване е основен мотив за избор на задачата. Потенциалът на мястото се определя не само от индивидуалната ценност на неолитното селище, но и от богата зелена система и прилежащите й  ключови за София обекти: Научния комплекс на БАН, сградата на бившата топлоцентрала на БАН, спортните комплекси „Академик“ и „Червено знаме“, залата „Арена Армеец“ и бъдещия „Зелен ринг“ на София, минаващ по трасето на някогашния релсов път.

Главна цел на дипломния проект е да преосмисли територията на Неолитното селище „Слатина“, като потърси възможности за:

  • комплексна ревитализация на пространството като интегрира съществуващите обекти в съвременния живот на град София (в контекста и на развитието на контактните територии);
  • изява на ценностните характеристики на археологическия обект;
  • използване на неусвоения потенциал на ценностите в територията.

 

Неолитното селище е ценно, но по нашите земи има много ценни обекти от неолита. Защо се занимавам точно със „Слатина“? Защото контекстът му е специфичен! Ключовото му разположение в центъра на София, между жилищни квартали и качествата на територията, в която се намира са основна предпоставка за избора именно на това селище.

Концепция за интегриране на „Слатина“ в съвременния град

Пространственият контекст на Неолитно селище „Слатина“ е обусловен от добрата комуникационна обвързаност на територията, разнообразен сграден фонд, служещ на три функционални зони – жилищна, за наука и образование и  за спорт, както и от зелената система. С цел изявяване и съвременно експлоатиране на културно-историческия ресурс на „Слатина“ и нейната територия предлагам всички тези пространствени аспекти да бъдат обвързани чрез един различен градски парк. Освен местоположението между три специфични функционални зони, стратификацията на няколко епохи на мястото е огромен потенциал. Моята цел е интегрирането на всеки един от тези пластове в съвременния градски живот. Паркът, който предлагам се явява една своеобразно пространство на времето, в което никой от елементите не се стреми да доминира над останалите, а те се допълват и заедно определят различния му характер.

Обвързване на отделните елементи на парка

(Интегритет между археологическа субстанция, сграда и парк)

  • Препогребване на руините и тяхната изява и експониране чрез

моделиране на терена (сигниране на двата рова) и зона за интерпретиране на неолитните жилища;

  • Изграждане на нов автомобилен и велосипеден достъп до парка;
  • Премахване на некачествения сграден фонд;
  • Преосмисляне на сградата на бившата топлоцентрала в Център на НАИМ – БАН;
  • Осигуряване на ново обществено обслужване.

 

Парк „Неолитно селище Слатина“ – идейно архитектурно решение

Паркът тангира от юг със зеления ринг на София (оттук е осигурен и велосипедният достъп до него) и е своеобразно негово разширение. На североизток прави връзка с жилищния район на кв. “Христо Смирненски”, а на югозапад, чрез сградата на топлоцентралата с  комплекса на БАН и зелената му система. Предвидените пешеходни алеи в парка свързват интерпретираните археологически обекти, новото обществено обслужване и Центъра на НАИМ – БАН, прилежащите жилищни територии.

Основните елементи, формиращи пространството в парка са:

  • Интерпретация на двата рова и строителната траншея чрез моделиране на терена

Моделирането на терена е извършено над най-вероятното продължение на рововете, открити в проучения участък.  Този жест дава възможност и за пространствено обвързване на зелените паркови територии от двете страни на бул. “Шипченски проход”.

(2) Интерпретации на неолитните жилища от различните периоди на съществуване на селището

Над разкритите археологически находки от жилищата предвиждам експонирането им чрез съвременни интерпретационни елементи. В рамките на интерпретационните структури и на обзавеждането на парка е предвидено интегриране на информация за неолитното селище.

(3)  Система от пешеходни алеи

Системата е съобразена с основните пешеходни подходи. Подчинена е на главния формообразуващ елемент на парка – моделирания терен над рововете.

  • Озеленяване на парка

Територията разполага с богата зелена система. Този потенциал допълвам, като предвиждам нова растителност с плитка коренова система, за да не засегна целостта на руините, които лежат отдолу.

Преустройство на сградата на бившата топлоцентрала в Център на НАИМ – БАН – идеен архитектурен проект

Основен момент от ревитализацията на територията е преустройството на бившата топлоцентрала. Тя има качествен сграден фонд, който е неизползваем и за който има различни намерения.

В контекста на археологическия парк, на комплекса на БАН, както и предвид нуждите на настоящия собственик/ползвател (НАИМ – БАН), се предлага реализирането на център на  НАИМ-БАН.

След проведени разговори със служители на НАИМ–БАН, проучвания на текущото състояние на съществуващи техни сгради и намерения за нови археологически проучвания се установи, че има нужда от:

– хранилище за специализиран библиотечен фонд с читални;

– реставрационни лаборатории;

– кабинети за служители;

– временна  археологическа база, тъй като намерението е археологическите проучвания да продължават занапред.

В допълнение, силната връзка на сградата с археологическия парк “Слатина” дава възможност за отваряне на нейни сегменти за широката публика – експозиционна зала, обучителни зали. А връзката със зеления ринг е шанс за едно по-широко обществено обслужване.

За установяване на най-подходящите възможности за интегриране на функционалната програма, анализирам ценностните характеристики на отделните периоди на изграждането на топлоцентралата. Концепцията за намеса в субстанцията на сградата следва от изводите от анализа на ценностните характеристики. Основен водещ архитектурен принцип е открояване на новата намеса. За тази цел са приоритетно използвани контрастиращи материали – метал и стъкло – които контрастират с тухлените зидове (с или без мазилка) на старата топлоцентрала.

Използвани строителни материали

За преустройството на бившата отоплителна централа в Център на НАИМ – БАН използвам основно метал и стъкло. В кафето са използвани същите материали както и тухлени стени, измазани с мазилки с различни текстури и боядисани в цветове, съобразени с колорита на съществуващата сграда.

Конструктивно решение

Запазена е конструктивната схема на съществуващата топлоцентрала – стоманобетонна скелетна конструкция с тухлени стени. Новите конструктивни и/или укрепващи елементи са стоманени колони, греди и/или рамки.

Носещите конструкции на обслужващата сграда – кафе е от  стоманени рамки и стоманобетонна черупка.

Очаквани резултати

Очаквам моят проект да допринесе за комплексната ревитализация на територията, да интегрира обектите в съвременния живот, да подбуди интереса към археологическите обекти от периода на Неолита и да демонстрира, че промишлените обекти от средата на миналия век могат да бъдат преосмислени за нуждите на съвременното общество.