Летен кино-театър „Фестивал“ в град Кюстендил

арх. Златимира Здравкова Симеонова

Дипломен ръководител: гл. ас. д-р арх. Анета Василева

Специалност: Архитектура

Катедра: История и теория на архитектурата

Университет: УАСГ

Година на завършване: 2022


ОБЕКТ НА РАЗРАБОТКАТА

Обектът на разработка е Летен кино-театър „Фестивал“ в град Кюстендил, наричан от местните „лятното кино“. Лятното кино е построено през 1968 година под ръководството на главния проектант арх. Милка Каблешкова във връзка с Международния младежки фестивал. То е следствие от бързо разрастващата се мрежа от стационарни и подвижни кина след 1944 година в тогавашните Кюстендил, Станке Димитров и селата.

 

ШИРОК КОНТЕКСТ

Средата, в която израстваме ни формира като хора и като архитекти. Влияе на работата и професионалното ни развитие Всяко място, всяка среща, всичко научено ни позволява да преоткриваме света и мястото си в него. “Първо средата ни формира, а после ние формираме нея”. Така и темата на дипломната работа е резултат и логично следствие на натрупания по време на обучението опит. Тя е част от един по-широк контекст, повлиян от различни фактори – професионални, житейски, емоционални.

Кюстендил е град с голям потенциал – богата история, наличие на ресурс от минерална вода, природни дадености, културни феномени. В развитието си, градът е преминавал през периоди на разцвет и падение, повлияни от случващото се в страната и в света. Като резултат са запазени градоустройствена структура, изразяваща се в големи площади и оси, свързващи важни обекти, сгради – паметници на културата от различни периоди, но и неподдържани руини от близкото и далечното минало.

Цел на дипломната работа е разработката на обект в изоставена и занемарена градска територия, която има потенциал за развитие. Основни подходи, с които дипломната работа борави са: внимателна намеса в крехката среда, грижа за обществените нужди и преживяване на архитектурата. Предложението за едновременно въвличане на обществото и местните институции в разработване и реализиране на идеята е устойчиво решение за обновяване на пространството и неговото последващо опазване.

Принадлежността към родния ми град, желанието за подобряване на средата му чрез прилагане на придобитите, вследствие на локален и чуждестранен опит, умения са в основата на формиране на концепцията на проекта – разработка на кюстендилския Летен кино-театър “Фестивал” и прилежащата му зона с включване на местните общност и институции в осъществяване на проекта и активиране на зоната.

 

ТЕРИТОРИЯТА

Цел на дипломната работа е да предложи проект, който да взаимодейства по всички параметри с града и неговите жители. Обхваща устройствена разработка на прилежащата на киното територия, като подчертава и използва потенциала ѝ и се стреми да отстрани недостатъците ѝ.

Избраната територия, има целия нужен потенциал да бъде развита и интегрирана отново в градската тъкан – пешеходна зона е, с наличие на търговски площи – пазар. Богато озеленена е, спомага за проникване на растителността от “Хисарлъка” в градската среда. Има възможност за спорт – наличен е открит фитнес и скейт парк, и детски игри – запазени катерушки. В територията е разположен каптаж за минерална вода, чийто дебит, към момента, е свободен за изпозлване. В допълнение, сградата на лятното кино е със запазен сграден фонд, който чака своите ползватели.

Но въпреки наличния си потенциал, зоната остава недооценена, изолирана и изоставена. Наличните проблеми са свързани със занемарени озеленени зони, разбити пешеходни алеи, счупени фитнес уреди, опасни съоръжения в скейт парка, неприветливи детски площадки. Наличните каптажи за минерална вода и пазар пренебрегват неработещата сграда на киното, препречват гледките и загрозяват средата около него. Основната причина за занемарения вид и откъснатост на територията е главната, която, като основна пътна артерия за града, разсича центъра и затруднява пешеходната обвързаност между отделните зони.

 

Проектно предложение за разработваната територия

Като основни намеси в разработваната територия, проектът предлага изместване на оста на търговската зона – пазара, така че да не загърбва изследваната територия. В допълнение оста се обогатява чрез “нанизване на джобове” с другите функции, присъщи за мястото. Предвижда се тяхното обособяване като по-интимни зони сред градска паркова среда. Озеленените участъци целят да направят прехода между дивата горска природа и градската структура. Състоят се от плавно покачващ се озеленен терен, чиято най-висока част служи за отделяне на функционалните единици. Функционалните зони са за използване на минерална вода, за фитнес на открито, за скейт парк, за детска площадка, като всяка една от тях може да служи и за отдих и рекреация.

Функционалното разпределение на маркираните зони е следствие от подходите към тях, допустимите или недопустимите визуални връзки, усещането, което авторът цели да предаде на посетителите, които преживяват средата.

Идея на проекта е местната общност да участва активно в целия процес от разработката до реализацията на обекта. За целта е въведена етапност, която налага част от намесите да се осъществят чрез низходящ подход, а други да бъдат част от дългосрочни инициативи “отдолу-нагоре”.

Наложено отгоре е устройственото решение, базирано на анализите, което отговаря за подходите към и във зоната, функционалното зониране и изпълнение на проектите за водоснабдяване, канализация, електрификация, финализиране на настилките и другите големи намеси в зоната. Участието на местните ентусиасти се предвижда на по-късен етап. То включва проектиране и изграждане на мебели за обзавеждане и артистични инсталации, засаждане на дръвчета и други. Идеята е това да се случи под формата на работилници, в които да се допуска свободното участие на всички желаещи.

Предмет на устройственото решение е, чрез намесите в зоната, да подобри средата, да улесни достъпа до сградата на лятното кино, да го социализира и да спомогне за припознаването му от местните.

СГРАДАТА

Въпреки влошената среда, качествата на сградата не остават незабелязани. Посещавайки я, човек първоначално вижда обраслите в зеленина седалки, неработещите помещения, окачените по фасадата реклами. Впоследствие обаче, при по-задълбочен поглед, се откриват ценностите на сградата, повечето от които запазени и до днес.

Ценностните характеристики на първоначално проектираната и построена сграда могат да бъдат класифицирани по няколко параметъра: устройствено планиране; обемно-пространствена структура; архитектурен образ; нематериална ценност; обекти, част от преносимото материално наследство на киното.

Тези характеристики се явяват и като причина сградата да бъде третирана като част от общата система на недвижимите културни ценности в града. Проектното предложение се стреми да съхрани и предаде откритите ценности като ги подчертае и обогати, така че да отговарят на съвременните нагласи на обществото и начин на проектиране.

 

Проектно предложение за разработваната сграда

След изследване на местния контекст, зоната за разработка и сградата на лятното кино, проектът предлага ревитализация, социализация и адаптация на съществуващата сграда към съвременния начин на ползване. Основни цели при проектиране на сградата са: връщане към оригиналния и вид; възвръщане на оригиналните и функции; допълване на функциите с изложбена зала; изграждане на необходимите обслужващи помещения за тяхното функциониране съобразено с осъвременените норми за проектиране.

Предложеното решение представя нов архитектурен образ на киното, който е съобразен с неговата история и вид и е в хармония със заобикалящата го среда.

Като част от интериорното решение, проектът обхваща и организирането на изложба. Това е процес, включващ създаване на разказ, подбор на обекти за показване, проектиране на маршрут, по който да преминат посетителите и пресъздаване на усещанията, които те трябва да изпитат.

Проектната изложба в лятното кино се базира на българския игрален филм  “Изпитание”, прожектиран през 1974 година във връзка с 60-годишнината от създаването на първото кино в града. Проектът изследва сюжета на филма и маркира ключовите моменти в него, като те се превръщат в ключови моменти и в сюжета на изложбата.

 

СЪБИТИЕТО

Проектното предложение завършва с идея за временна намеса – събитие, което да тества предложените решения и да се реализира след защита на дипломната работа. Целта е предварително активиране на зоната за разработка, чрез въвличане на местните в целия процес от формиране на концепцията до реализиране на проекта. Идеята е събитието да се случи в зоната пред лятното кино, като включва прожекция на открито и временна изложба на откритите кино апарати.