Концепция за нов градски център на Велико Търново и проект за сграда на експозиционен център

арх. Христо Дечев

Дипломен ръководител: арх. Васил Кашукеев

Специалност: Архитектура

Университет: ВСУ „Любен Каравелов“

Година на завършване: 2022

ЛИНК КЪМ ДИПЛОМНАТА РАБОТА: https://youtu.be/2JfuEeXXoBg


ПРЕДМЕТ НА РАЗРАБОТКА

ИЗРАБОТВАНЕ НА ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО РЕШЕНИЕ (КОНЦЕПЦИЯ) ЗА НОВ ГРАДСКИ ЦЕНТЪР НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО И ПРОЕКТ (КОНЦЕПЦИЯ) ЗА СГРАДА НА ЕКСПОЗИЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО РЕШЕНИЕ (КОНЦЕПЦИЯ) НА НГЦ

Водеща концепция при разработване на териториалното устройство е:

–          Зелена архитектура

–          Пешеходни пространства

–          Лесни и удобни връзки между НГЦ и града

Автомобилното движение и паркиране във Велико Търново, както във всеки среден и голям по размер град, са затруднени и създават сериозен конфликт за пешеходно и велосипедно придвижване.  Резултатът е – повече коли, следователно по-замърсена околна среда, елиминиране на публични места за социализация и нездравословен начин на живот. Основна цел на градоустройственото решение е да се създаде спокойна пешеходна среда, наситена с многообразни функции за работа, търговия и рекриация. Стремежът е към връщане на града на пешеходеца и поставяне на автомобилите на заден план.

Паркирането е изцяло подземно. Обособени са паркинги към всяка жилищна сграда, както и такива за обществено ползване. Влизането в „автомобилния град“ става чрез рампи от обслужващ автомобилен път по периферията на цялата територията и съществуваща главна улица, тангираща от запад с разработваната територия.

Основните подходите към НГЦ са три.

От север : съществуващи подход към сградата на университета, маркиран с военна арка.

От запад: Съществуващият път от запад /бул.Христо Ботев/ е главен вход към Велико Търново и продължение на пътен възел „Детелината“. По настоящем на него има неуредно кръстовище, което затруднява автомобилното движение и не позволява пешеходно такова. За решаването на този проблем се предвижда кръстовище с кръгово движение и пешеходен мост минаваш над него. Това осигурява и директна връзка между парк „Марно поле“ , открития амфитеатър, който се намира в него и новопроектираната сграда на Експо център.

От изток: Пешеходен мост между НГЦ и стрия град на Велико Търново.

Изпълнението на надземните пешеходни площи е предвидено с усилена настилка, за преминаване на специални коли (пожарни, медицински и полицейски) при нужда.

По отношение на функциите в новия градски център в проекта се предвижда: автогара, хотел, спортен център, търговски център, покрит пазар, офис сгради, жилищни сгради и сграда с многофункционална зала и експозиционна площ. Запазват се съществуващите и сгради на Великотърновския университет, административна общинска сграда на Община Велико Търново и сграда на Държавен военноисторически архив.

Характерът на новопроектираните сгради е:

– едроплощни сгради

– зелени покриви и тераси

– средно високи сгради

В източната част на територията са разположени парцели с жилищна функция. Сградите са терасовидни с директна визуална връзка към панорамата на стария град и река Янтра. Незатворения контур в план прави контакта с гледката лесен. Всяка сграда има вътрешен двор и озеленени използваеми покриви по нивата.

На юг от тях са парцели отредени за търговия. Сградата на търговския център също е стъпаловидна и със зелени покриви. Вътрешният двор  е остъклен. Социологически наблюдения сочат че, въпреки популярността на търговските центрове тип „мол“,  все още пазарите, в най-ранния им облик, са активно място за търговия. По тази причина е предвиден и покрит пазар.

Най-южно на терена се намира хотел, който спазва характерната стъпаловидност и зелени покриви. Разположението му го превръща във визуален акцент, влизайки в града или преминавайки по големия пътен възел, южно от Велико Търново.

В източната част на територията се разполага автогара. До нея има надземен автобусен и автомобилен достъп.

На север от нея е предвиден спортен център с три закрити тенис корта и открити игрища за футбол и баскетбол. Разполагането на спортната зона в тази част има за цел да покаже на преден план активния начин на живот в града.

Централно на територията се намират четири офис сгради. Две по две те са обединени с покрити със стъкло вътрешни дворове.

Партерните нива на всички сгради са с търговска функция.

Пешеходните улици са обзаведени с паркови елементи, като водни каскади, фонтани и зелени площи. Идеята на извитите каскадни елементи е да наподобяват успоредно течащата на тях река Янтра. Тези елементи започват от зоната на хотела и достигат до зоната на мултифункционалната сграда, като там участват като завършващ елемент на амфитеатъра.

 

ЕКСПОЗИЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Експозиционната сграда се разполага в отреден за целта парцел, в северната част на разработваният терен, между съществуващите сгради на ВТУ и общинската административна сграда. С цел запазване на представителността на тези значими за Велико Търново здания и използването на голямата денивелация /около 10м/, новопроектираната сграда е разположена в ниската част на територията.

В план тя е равностранен триъгълник. Входовете на кота 0,00 са общо пет – два от североизток и три от югоизток. Достъп до сградата има и от кота +10,00м. Осигурен е и авариен изход от подземния паркинг, който води директно на площада пред сградата.

 

ЕКСПОЗИЦИОННО ПРОСТРАНСТВО

Основното пространство е широкоплощно и с голяма височина. Това го превръща в място с възможност за многообразни екпозиции. В най-високата си част достига 20м светла височина. Големи експонати могат да бъдат вкарани през отваряема част на окачената фасада от север. Проектирани са модулни сглобяеми павилиони, в характера на интериора, за наем от различни представителства и фирми. Осигурена е непосредствена връзка с вертикални комуникации.

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА

Обемът на залата с обслужващите я помещения представлява шестоъгълник описан в кръг.

Капацитетът и е 1100 седящи места.

Предвидено е изцяло изкуствено осветление и вентилация.

Входовете към залата са общо осем – 6 за посетители и 2 с ограничен достъп.

Залата има възможност за разделяне на 6 отделни пространства, използвайки системата за разделителни стени “Skyfold”. Системата е приложена така, че да  позволява разделяне на залата на шест, три или две пространства, в зависимост от нуждите на ползвателите. Стените са с висока степен на шумоизолация. Входовете са разпределени така, че при разделяне, всяка част да има самостоятелен вход.

Многофункционална зала предполага равен под, за да може да бъде използвана за различни видове събития .В проекта се използва технологията на “Gala Systems”, която позволява повдигане или прибиране на седалки, като с това се предоставя пълна свобода на функцията. Същата технология е приложена за повдигане на сцената.

В периферията на залата са разположени складови помещения, кабини за симултален превод и кабини за контрол.

Изпълнени са изискванията за широчина между седалките и евакуационните пътеки по норматив.

АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ

Администрацията се разполага северно от многофункционалната зала. На ниво 0,00 е предвидена част за работа с клиенти и посетители (информация, продажби, договори, застраховки и др.) На ниво +4,00 се намират офиси, конферентна зала и зона за рекреация.

ЗОНА С ОГРАНИЧЕН ДОСТЪП

Тази зона се намира западно от залата и съдържа съблекални, гримьорни, склад и вертикални връзки с останалите нива. От там се осъществява качване на сцената на водещи, актьори и др.

КАФЕНЕ

На кота +10,00, върху покрива на многофункционалната зала се намира кафе-бар, обслужващ както ползвателите на залата, така и външни посетители. Вътрешната част на кафенето има пряк визуален контакт с експозиционната площ и гледка към стрия град на Велико Търново. Мост води до панорамна тераса, която се намира в самия връх на триъгълника и сочи право към емблемата на старата столица, а именно патриаршията в крепостта Царевец.

 

СУТЕРЕН

Връзката с ниво -3,60 се осъществява с отделна стълба и асансьор.

Там се разполагат тоалетните за посетителите и технически помещения. Решението за това тоалетните за посетители да бъдат на това ниво е породено от това да се осигури по-голяма експозиционна площ на горното ниво.

 

ВЪНШНИ ПРОСТРАНСТВА

Зеленият покрив на сградата е използваем. Част от него е амфитеатрално ориантиран към сградата на ВТУ. На него могат да се провеждат лекции на открито, чрез проектиране върху фасадата на ВТУ на mesh media.  Заедно с откритото пространство на заведението те описват кръглата форма на залата и я интерпретират навън. По границата на този кръг са продължени линейните елементи от интериора. Същите служат и за парапет.

Югоизточно от сградата е предвиден открит амфитеатър, с който се овладява голямата денивелация. По него са разположени участъци с богато озеленяване, както и каскаден воден елемент, присъстващ в градския дизайн на  цялата разработка.

Пред амфитеатъра, на нивото на сградата се обособява площадно пространство, на което може да се разполага сцена за открити представления, както и да се използва за експозиция на открито.

ЗОНА „ПАРКИРАНЕ“

Подхода към паркинга е от север от съществуващата улица. Паркирането за сградата се решава на две нива – на кота 0,00 и кота +4.00.  Паркингът на сградата е част от подземната мрежа на НГЦ .

КОНСТРУКЦИЯ

Основната конструкция на е решена, като външен скелет от стоманени рамки и наклонени V- образни колони. Покривната конструкция е предвидена с лека ламарино-бетонна плоча, топло и хидроизолация и завършващ пласт от екстензивна растителност.

Конструкцията на многофункционалната зала е решена със стоманени ферми, осигуряващи покритие на залата без вътрешни подпирания.

 

ФАСАДНО РЕШЕНИЕ

Фасадата е решена като окачена стъклена фасада, намираща се зад външния скелет на сградата. Стъклата са от системата ONYX SOLAR GLASS, работещи като фотоволтаични панели, но ненарушаващи визуалната връзка между вън и вътре.

Външният скелет придава динамична тектоника на сградата. Периферията на сградата е акцентирана с бял кант, който служи и като козирка. Той се събира във връх в най-високата точка на сградата и насочва погледа към крепостта Царевец.

 

РАЗРАБОТВАН ТЕРЕН – 234 000 КВ.М

ТЕРЕНИ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ – 26 540 КВ.М  /11%/

ТЕРЕНИ ЗА ОФИСИ – 15 674 КВ.М /7%/

ТЕРЕНИ ЗА ТЪРГОВИЯ – 6435 KВ.М /2,7%/

ТЕРЕН ЗА ХОТЕЛ – 5367 КВ.М /2,4%/

ТЕРЕН ЗА АВТОГАРА – 5068 КВ.М /2,1%/

ТЕРЕНИ ЗА СПОРТ – 9002 КВ.М /3,8%/

ТЕРЕН ЗА ЕКСПОЗИЦИОНЕН ЦЕНТЪР – 7607 КВ.М /3,3%/

СЪЩЕСТВУВАЩИ УПИ – 15 932 КВ.М / 6,8%/

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ – 47 296 КВ.М /20%/

УЛИЧНА МРЕЖА – 9162 КВ.М /3,9%/

ПЕШЕХОДНИ УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ – 86 817 КВ.М /37%/