Затворен комплекс от учебни и жилищни сгради на Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“Ловеч

арх. Йоана Каломенска
Дипломен ръководител: гл. ас. д-р арх. Доника Георгиева
Специалност: Архитектура, Катедра „История и теория на архитектурата“, УАСГ
Година на завършване: 2022
Контакти:

Настоящият дипломен проект разглежда затворен комплекс от учебни и жилищни сгради на Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ в град Ловеч. Целта на проекта е да предложи решение за разширяване и осъвременяване на материалната база на училището в отговор на настоящите нужди на ръководството. В съответствие с извършените анализи и предпроектни проучвания са откроени конкретни проблеми и предизвикателства в средата. За разрешаване на проблемната ситуация е изготвена концепцията за оформяне на ученически кампус. Концепцията включва разработване на устройствено решение за територията на комплекса: функционално и пространствено преустройства и идеен проект за нова сграда – образователен и обществен център. Проектното решение акцентира върху същността на Езиковата гимназия на единен организъм от функции и пространства (на закрито и на открито), които работят заедно в среда, открояваща отделните етапи от развитието на комплекса. Целта – съвременен и жизнен училищен кампус.