Официално становище на Камарата на архитектите

В отговор на постъпило писмо от 06.10.2011 г. от проектант с пълна проектантска правоспособност относно изготвяне на проект за безопасност и здраве от архитекти с призната ППП.

На основания:
– чл.5 т.6 от ЗКАИИП КАБ има право да изготвя и представя становища по нормативни актове, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството;
– чл. 5 т.7 и т. 9 от Устава на КАБ, функция на Камарата е да създава правила за упражняване на професията като издава наредби, правилници и др. документи, касаещи професионалната дейност на архитектите.
– чл. 5. (3) т.1 буква “б” от Наредба №2 /2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г. попр., бр. 98 от 2004 г. изм., бр. 102 от 2006 г.), функциите на координатор по безопасност и здраве могат да се изпълняват от лице с пълна проектантска правоспособност (за строежи от трета до пета категория);

Камарата на архитектите в България потвърждава правото на архитектите с призната ППП да изготвят и подписват “Проект за безопасност и здраве” като част от цялостния инвестиционен проект за обекти от трета до пета категория.

Председател на КАБ
арх. П. Йовчев