Информация за Общото събрание на КАБ

Уважаеми колеги,

На 3, 4 и 5 май 2012 г. в гр. Несебър се проведе десетото Общо събрание на КАБ.
Ще се опитам накратко да Ви опиша как протече и да Ви запозная с фактите такива, каквито аз ги видях.
За всеобщо учудване първият ден започна в много добра атмосфера. Точките от дневния ред бяха преминавани делово стегнато и бързо. Избраха се работни комисии и се утвърди дневния ред. Бяха изслушани докладите на досегашното ръководство. След кратки дебати същите бяха приети и събранието освободи от отговорност председателя и досегашния управителен съвет.
Учудването беше за това, че за пръв път от 5-6 години тонът, с който се говореше и от трибуната и от залата беше толерантен и възпитан. Нямаше ги характерните за предишните събрания крайни изказвания и предложения. Липсваше противопоставяне. Беше възприето поведение достойно за нашата професия.
След като арх. П. Йовчев сдаде председателското място беше решено да избере временен водещ на събранието. Направиха се различни предложения и залата избра арх. Беязов. Той не успя да овладее емоциите в залата. Настъпи известна безтегловност в организацията и отново прехвърчаха познатите от преди искри. За щастие, разумът надделя и благодарение на „саможертвата” на арх. Сачкова – бивш зам. председател на КАБ и член на РК Нова, страстите бяха овладени и събранието продължи работа в предишния делови и ползотворен дух.
След кратък дебат беше решено да се пристъпи към процедурата за избор на нов председател на УС на КАБ и председател на Контролния съвет. Бяха обявени кандидатите. За председател на УС те бяха общо седем, от които София – град имаше пет кандидата за председател и двама от РК Нова. Това са:
1. арх. Ангел Вълканов
2. арх. Борислав Богданов
3. арх. Владо Дамянов
4. арх. Иво Пантелеев
5. арх. Йордан Радев
6. арх. Любомир Пеловски
7. арх. Николай Гълъбов

За председател на Контролния съвет кандидатите бяха пет:
1. арх. Атанас Тосев – РК Нова
2. арх. Владимир Милков – РК Бургас
3. арх. Емил Василев – РК Стара Загора
4. арх. Емил Сардарев – РК София-град
5. арх. Любомир Пеловски – РК София-град

Отново стегнато и изцяло в приетия преди това регламент за продължителност на изказванията. Кандидатите представиха своите виждания за бъдещето на КАБ, както и личната си мотивация за съответния пост. Чухме доста варианти на иначе почти еднаквите за повечето от тях цели и задачи за решаването на натрупаните проблеми. Нямаше коренно противоположни концепции за бъдещето на КАБ и това вероятно обяснява до известна степен добрия тон на събранието. Липсваше противопоставяне на тезите и крайни изказвания както от страна на кандидатите, така и от залата. Макар и остри на моменти, всички изказвания бяха в рамките на добрия и колегиален тон.
Беше престъпено към гласуване. То също протече стегнато и делово. След малко повече от час бяха обявени и резултатите. На първо и второ място, но без да са събрали 50 + 1% гласа за председател на УС бяха класирани арх. Владо Дамянов от София – град и арх.Иво Пантелеев от РК Нова. За председател на Контролната комисия бяха класирани арх. Атанас Тосев от РК Нова и арх. Емил Сардарев от РК София-град.
Предложихме да се проведат дебати между двамата, но залата не прие и се пристъпи към балотаж.
В резултат на второто гласуване за предеседател на УС на КАБ беше избран арх. Владо Дамянов, а за председател на Контролния съвет арх. Атанас Тосев.
Разбира се в оценката на този резултат не мога да бъда безпристрастен, затова подчертавам, че изразявам собственото си мнение. За мен безспорно по-добрия кандидат за председател на камарата беше арх. Иво Пантелеев. Това пролича категорично от изложените програми и проведени дебати. Няма да анализирам причините за този резултат, но следва да отбележа, че изборът беше проведен коректно и резултатите са напълно легитимни и неоспорими. Арх. Дамянов спечели с почти всички гласове на делегатите от РК София – град и с организирания вот на делегатите от една от големите регионални колегии от страната.
Използвам случая още веднъж да го поздравя за избора му на този пост. Познавам арх. Дамянов от участието си в комисията по устава, назначена от предишното девето ОС, което се проведе във Варна. Преди това бях срещал името му в подписките и съдебните искове срещу създаването на РК Нова. От съвместната ни работа в комисията по устава мога да характеризирам арх. Дамянов като достоен, ерудиран и честен човек. Той умее да изслушва противоположно мнение и да разговаря конструктивно и градивно. Пожелавам му да насочи безспорния си интелектуален потенциал към постигане на целите, които заяви в своята предизборна платформа, като се надявам на успешна съвместна работа. Искрено вярвам, че ще съумее да намери формата и начина да погледне на проблемите на КАБ „надпартийно“, преодолявайки обвързаността си с интересите на една колегия.
За новия председател на ревизионната комисия арх. А. Тосев мисля, че не е нужно да го представям. Едва ли има член от РК Нова, които да не познава един от създателие на нашата колегия, досегашен заместник председател на КАБ и човекът, който 8 години успешно води комисията по регистъра на КАБ. С това завърши работната програма на първия ден.
На следващия ден, вече под ръководството на новия председател, работата продължи в същия конструктивен дух и най-вече толерантен начин на поведение от страна на делегатите. Започна изборът за членове на Управителен съвет и Контролен съвет. Бяха обявени кандидатурите и след дебат се призтъпи към гласуване. Следва да се отбележи, че всички кандидати от РК Нова и от другите колегии, подкрепени с гласовете на нашите делегати бяха избрани и вече са членове на съответния съвет и комисия. Това са:
За членове на УС
1. арх. Николай Гълъбов – РК София-град
2. л. арх. Веселин Рангелов – РК София-град
3. арх. Цветан Симеонов – РК Бургас
4. арх. Емил Жечев – РК Пловдив
5. арх. Алеко Христов – РК София-град
6. арх. Маргарита Козовска – РК Нова
7. арх. Петко Симеонов – РК Нова
8. арх. Иво Петров – РК Плевен
9. арх. Банко Банков – РК Ст. Загора
10. арх. Весела Георгиева – РК София-град

За членове на ревизионната комисия:
1. арх. Борислав Владимиров – РК Нова
2. арх. Владимир Милков – РК Бургас
3. арх. Георги Бачев – РК Варна
4. арх. Емил Василев – РК Ст. Загора
5. арх. Емил Сардарев – РК София-град
6. арх. Цветанка Разсолкова – РК София-град

Работата на събранието през втория ден продължи с приемане на необходимите минимални допълнения към действащия устав, които произтичат от необходимостта той да бъде синхронизиран със ЗКАИИП. Беше решено да се прекратят дебатите по устава, предложен за разглеждане от деветото Общо събрание във Варна ОС. Новият председател беше задължен да създаде комисия и да предложи на следващото Общо събрание нов устав и професионален кодекс.
През третия ден се дебатираха идеите на колегията относно доктрина за бъдещо развитие на камарата, нейните основни цели и задачи. Изказаха се идеи, които ще бъдат предоставени на съответните комисии по изготвяне на основните документи на организацията – устав и професионален кодекс. Събранието беше закрито от новия председател арх. Владо Дамянов.
Уважаеми колеги, това са на кратко фактите. Доста е рано да се правят изводи. Тези избори създадоха ново равновесие на силите. Сякаш всички са с нагласата да работим заедно и да променим нещата. Осъзнавам, че е доста общо казано, но ще видим от къде ще започне новият председател. Това обаче, което ние като колегия ще следваме като цел в краткосрочен и среден план, е да водим диалог в посока обединение на софийските колегии, за да насочим общите усилия към решаване на проблемите, които пряко и ежедневно влияят на работата ни.

Арх. Г. Савов – председател на съвета на РК НОВА