Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Подписана бе Декларация СОФИЯ на Европейската кръгла маса Архитектура плюс

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СОФИЯ

приета от

КРЪГЛА МАСА „Архитектура ПЛЮС“

11 МАЙ 2012

В отговор на сериозните предизвикателства, породени от финансовата криза, както и от изменението на климата, силно влияещи на икономиката, околната среда и на качеството на живот на европейските граждани,

Взимайки предвид:

Голямото значение, което Европейският съвет отдава на насърчаването на качествената архитектура в Европа в своята резолюция от 12 февруари 2001г.(2001/C73/04); Споразумението от Бристол от март 2006г., Хартата от Лайпциг за устойчиви европейски градове от май 2007г., Дeкларацията от Марсилия от ноември 2006г., Декларацията от Толедо от юни 2010г.;

Стратегията „Европа 2020″ и плана 2050, одобрени от Европейския съвет на 17 юни 2010г., последвана от комуникация на Европейската комисия „Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ от 3 март 2010г. (COM/2010/2020);

и

Вземайки предвид ролята на архитектурата за здравето и социалното благоденствие, околната среда и икономиката на Европа:

Ние призоваваме местното самоуправление, националните правителствата на ЕС и всички организации, отговорни за застроената среда и за благоденствието на гражданите, да работят върху и да подсигурят създаването на правни и финансови инструменти, които да гарантират, че поръчките за архитектурни и строителни услуги се базират на:

1. Холистичен и интегриран процес на обществените поръчки, който да зачита ефективното използване на ресурсите и нашето богато и разнообразно застроено наследство, като се вземат предвид трите стълба на устойчивостта – социален, икономически и екологичен.

2. Адекватни обществени консултации и участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки, включително използването на архитектурни конкурси, когато се възлагат проекти от голям обществен интерес.

3. Използване на дългосрочното планиране вместо приоритизиране на краткосрочните цели, прилагане на анализи на жизнения цикъл на сградата по време на процеса на възлагане на обществени поръчки, и приоритизиране на принципа на „икономически най-изгодната оферта“ вместо „най-ниска цена“ в критериите за оценка.

4. Адекватни процедури за строителен контрол по време на възлагане на поръчката и по време на строителството, което е от полза за здравето и сигурността на гражданите, качеството и стабилността на застроената среда и за оптимални оперативни и експлоатационни разходи.

Форумът „АРХИТЕКТУРА ПЛЮС“е организиран от Камарата на архитектите в България със съдействието на Архитектурния съвет на Европа, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Столична община. Особена заслуга за за цялостната инициатива и организация се дължи на покойния Председател на КАБ арх. Петко Йовчев.