Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Студентски стаж – „Един месец в професията“

РЕГЛАМЕНТ

СЪЩНОСТ И ЦЕЛ НА СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА

Стажантската програма „Един месец в професията”, има за цел да създаде възможност за непосредствен контакт на студенти по архитектура с реалната проектантска практика още в процеса на тяхното академично обучение. В рамките на две годишни сесии от по 30 календарни дни, студенти по архитектура от четвърти и пети курс, ще имат възможността да работят в проектантски бюра на членове на Камарата на архитектите в България, по реални архитектурни задачи и проекти.
Стажантската програма „Един месец в професията” е с идеална насоченост и има единствено образователна цел. Участието в нея е доброволно и е израз на загриженост и уважение на практикуващата архитектурна колегия към младото поколение студенти и бъдещи наши колеги.
Целта на стажа е кандидат архитектите да преминат основните етапи на проектантския процес, от обемно-градоустройственото проучване, до детайлите и спецификациите, сблъсквайки се с реална задача от практиката на съответното проектантско бюро. В рамките на срока на стажа, проектантското бюро осигурява възможност за обучение и практическа работа, по предварително разписана програма, съобразена с изискванията на регламента.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА

I.Регламент за кандидатстване

Регистрацията за кандидатстване се попълва онлайн на страницата на РК СОФИЯ ОБЛАСТ www.kab-so.com .
След първоначално одобрение, на всеки кандидат ще бъде създаден личен профил към уебсайта на РК СОФИЯ ОБЛАСТ и ще му бъдат изпратени потребителско име и парола . В профила студентът трябва да попълни по-подробна информация за себе си, включително да даде оценка на уменията си за работа в екип, владеене на езици и специфични софтуерни умения – всички тези умения се изразяват в петобална система от 1 до 5, като за 5 се счита най-високата оценка. Задължително е всеки кандидат да качи собствено портфолио и автобиография, използвайки съответните полета в профила си.


Краен срок за кандидатстване 05 юни 2013г.
Обявяване на резултатите 18 юни 2012г.

След успешно завършване на стажа, всеки студент ще получи обективна оценка на уменията си от студиото, където е практикувал. Оценката ще бъде публикувана на профилната страница на стажанта с оглед кандидастване в следващи стажантски сесии.

II.Регламент за разпределяне на стажантите.

1.В рамките на предварително обявени срокове се приемат заявки за брой места за стажанти от проектантските бюра и заявления от студенти желаещи да проведат стаж. Продължителността на един стаж е 30 календарни дни.
2.На специални срещи , в присъствието на студенти и представители на проектантските бюра се провежда изборът както следва:
-Сгънати листчета с имената на кандидатите за стаж се поставят в прозрачна урна
-редставителите на проектантските бюра изтеглят от урната имената на кандидатите съобразно заявения от тях брой места
-Имената на изтеглените кандидати и бюрата, в които ще проведат стажа, се прочитат пред всички присъстващи. Изготвя се протокол, който се публикува в сайта на РК СОФИЯ ОБЛАСТ.

Неизтеглените имена на желаещите за стаж, както и новоподалите заявление се съхраняват до следващото събиране за избор. Комисия към РК СОФИЯ ОБЛАСТ води регистър на заявките.
*** В случай, че местата за стаж са повече от желаещите изборът се извършва от студентите, а в урната са поставени листчета с проектантските бюра, по отделно за всяко заявено място.
III.Общи условия за проектантски бюра, предлагащи стажантски места

1.Да заявят в колегията броя стажантски места, които могат да осигурят .
2.Да осигурят работно място и правоспособен архитект, който ще оказва методическо и практическо съдействие на стажанта.
3.По време на стажа да осигурят възможност за обучение и практическа работа минимум по следните основни видове дейности:
-Работа по изготвяне на обемно-устройствени проучвания с визуализация по конкретна реална задача /текуща или приключена/.
-Работа по технически и работни проекти от конкретен реален обект.
-Работа по изготвяне на работни детайли.
-Разглеждане и съгласуване на проекти по специалности. Откриване на грешки и несъответствия. Срещи с инженерите.
-Изготвяне на спецификации и количествени сметки с включени елементи от работните детайли.
-По възможност посещение на обект и упражняване на авторски контрол.
*** След приключване на стажа се дава оценка на стажанта за качеството на работата му, която се публикува в сайта на РК СОФИЯ ОБЛАСТ.
IV.Общи условия за студенти кандидатстващи за стаж.

1.За стаж могат да кандидатстват студенти по архитектура IV и V курс с минимален успех от предходната година 4.50

2.Да представят портфолио с до три учебни проекта, с което да удостоверят следните умения:
-Работа с чертожни CAD програми.
-Умения в областта на архитектурната визуализация.

3.Заявления за стаж и портфолио с представяне могат да се регистрират на сайта на РК СОФИЯ ОБЛАСТ в специален раздел. В него задължително се отбелязва времето, в което кандидатът може да провежда стаж.

Арх. Живко Велев

Председател на РК СОФИЯ ОБЛАСТ

ФОРМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОПЪЛНИТЕ ТУК