Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Енергийна ефективност и отговорна архитектура

Организатори: Обединение Сдружени софийски архитекти и ВБ Студио, съвместно със Съюза на Архитектите в България и Камара на архитектите в България

През 2005 г. започва кампания „Устойчива енергия” по инициатива на Европейската комисия. Инициативата подпомага дейността на Европейския съюз за постигане на целите в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, алтернативните горива и транспорт. В рамките на кампанията всяка година се провежда Европейска седмица на устойчивата енергия, когато в различни градове в рамките на Европейския съюз се провеждат събития за популяризиране на принципите на енергийната
ефективност, концепциите за постигане на устойчив начин на живот в градовете и обменяне на знания и опит в тези области.

Благодарение на усилията на Обединение Сдружени софийски архитекти и ВБ Студио, както и на подкрепата на Съюза на архитектите в България и Камарата на архитектите в България, за трета поредна година ще се проведе Български ден за енергийна ефективност в рамките на Европейската седмица на устойчивата енергия. Конференцията тази година ще се проведе на 21 юни под мотото „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОТГОВОРНА АРХИТЕКТУРА”. Всички присъстващи ще имат възможността да проследят презентациите на арх. Славомир Спунар от Франция, проф. Моника Холфелд от Германия и арх. Николай Гълабов от България и се включат в дискусия, засягаща както провеждането на енергоефективна политика и регламентирането на дейностите за прилагането и на практика, така и начините за разпространяване на принципите за устойчиво развитие и енергийна ефективност сред младите проектанти и най-вече ролята на учебните заведения в този процес.

Фокусът на тазгодишното събитие ще бъде поставен върху новите тенденции в
законодателството, засягащо енергийната ефективност на сградите в Европейския съюз и България в частност, възможностите за финансиране на обновяването и санирането на сгради и отговорността на архитектите в този процес, енергийна ефективност и проектиране на отговорни сгради, актуални примери и тенденции от България, образованието по Архитектура, отговорна архитектура и проблеми, свързани с енергийната ефективност, отговорна архитектура, енергийна ефективност и нови строителни системи и материали в подкрепа на проектантите.

С организирането на европейски ден за енергийна ефективност, ВБ Студио, САБ и КАБ целят да поощрят провеждането на диалог между различните страни, работещи в тази сфера, както и да привлекат активното участие на потребителите. Конференцията ще се проведе в три панела:

Панел 1 – ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОТГОВОРНА АРХИТЕКТУРА – ОЦЕНКА НА РЕАЛНОСТТА
В първата част участие ще вземат представители на различни институции и организации, ангажирани с провеждането на енергоефективна политика и регламентирането на дейностите за прилагането и на практика.

Панел 2 – ОТГОВОРНО ОБРАЗОВАНИЕ = ОТГОВОРНА АРХИТЕКТУРА
В рамките на този панел ще се дискутират начините за разпространяване на принципите за устойчиво развитие и енергийна ефективност сред младите проектанти и най-вече ролята на учебните заведения в този процес.

Панел 3 – УСТОЙЧИВИ АРХИТЕКТУРНИ РЕШЕНИЯ В ПРОДУКТИ, СИСТЕМИ И РЕАЛИЗАЦИИ
Във финалната трета част на конференцията ще бъдат представени съвременни строителни продукти и системи, които гарантират енергийна ефективност на сградите в съответствие с актуалните изисквания на Европейския съюз, проектантите и потребителите.
Концепцията на конференцията предполага да се продължи градивната дискусия, която трябва да насочи заинтересованите страни – държавна и общинска администрация от една страна и проектантските екипи от друга страна, какви са посоките за най-ефективно постигане на устойчиви сгради и подобряване на съществуващия сграден фонд и как различните участници могат да си бъдат взаимно полезни.
Събитието ще се проведе на 21 юни 2012 г. от 10:30 ч. в Централния дом на архитекта в гр. София на ул. Кракра 11, зала 2.