Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Kонкурс на тема: „Кино Космос – място за култура“

ЗАДАНИЕ НА КОНКУРСА

1.Въведение
Идеята за конкурс на тема: „Кино „Космос” – място за култура” е породена от обществено назрялата необходимост да се запази зоната около/с кино „Космос” като зона за култура, да се съхрани паметта на града, като се доразвие в едно ново, съвременно средище за култура. Конкурсът представлява продължение на публичната дискусия на културни организации за запазването на киното и е част от една цяла поредица от действия за съхраняване и съживяване на тази зона.
С реализирането на проекта „Кино „Космос – място за култура”, Пловдив би имал още един довод за кандидатстване за Европейска столица на културата 2019. В контекста на европейските културни политики, той ще допринесе също за насърчаването на културата като творчески двигател за развитие на града, ще насърчи устойчивостта на културните събития и ще помогне за разкриването на нови културни пространства. Развитието на проекта ще насърчи и активната гражданска позиция по темата.

2. Цели на конкурса:
– да се съхрани, възстанови и развие идеята за културно средище в зоната на кино Космос /отстояване на регионална културна идентичност/
– резултатът от конкурса да доведе до изграждане на устойчива среда, в която да се твори и съпреживява изкуство
– чрез конкурсът за идеи и по-късно чрез обсъждане на тези идеи и изложби, да се включи максимално местната общност
– да продължава да бъде и ангажира местната и държавна администрация с проблема на кино „Космос”
– чрез съвместни действия на културната общност и административните институции да се запази тази специфична културна даденост в града

3. Местоположение и историческа справка

Кино „Космос” е разположено в централната част на Пловдив, на ул. „Гладстон”, която свързва централния пловдивски площад с Градската градина, бившото вече Марково тепе, Бунарджика. Това е една ос, по която в средата на миналия век се изграждат сгради за култура като Изложбената зала, Профсъюзния дом, Домът на науката и техниката. Провеждат се и множество конкурси: за опера, за многофункционална зала и др. Сградата и зоната около нея имат сериозния потенциал да доразвият тази културна ос, да съживят и придадат на едно традиционно място за култура нов смисъл, да се превърнат за младите хора в средище за свободен културен обмен.
Сградата на киното е проектирана от архитектите Любомир Шинков и Любомир Бонев и е построена през 1960 г. Забележителната за времето си конструкция на залата осигурява и досега най-голямото закрито амфитеатрално пространство в Пловдив с 900 места. Тя има характерния за 60-те години архитектурен образ, носител е на много технически нововъведения за времето си и една от малкото сгради в Пловдив, със запазена архитектура от времето на модернизма.
В последните години киното не се използва и започва да се руши, площадното пространство пред него е завзето от временни павилиони, стига се дори до решение на Общинския съвет, предназначението на парцела да се смени за многоетажен гараж/общ. обслужване, което решение, след сериозния обществен натиск, се отменя с ново решение на Общински съвет от 2011г.за запазване публичната общинска собственост на имота. Започва обществена дискусия за съдбата киното в контекста на съвременните изисквания и за нов живот на средата около него.

4. Задание / задачи на конкурса

Задачите на конкурса са – на основата на цялостен анализ на съществуващата сграда, както и на характера и потенциалите на средата, да се предложат виждания и идеи за развитието на зоната. Конкурсът е идеен, анонимен и не включва реализация на наградения проект. Той ще създаде база с идеи, за които ще се направи обществено обсъждане и които ще бъдат основата за възлагане на конкретни проекти за бъдещата реализация на това място за култура.
Предмет на конкурса е зоната на сградата на кино „Космос” и концепция за нейното вписване в градската среда. Запазването на публичния характер на зоната е задължително.
Проектите трябва да съхранят културния характер на средата, да анализират сградата и да преценят възможността й за вписване в общата съвременна интерпретация, която ще направят на тази среда. Те трябва да осигурят възможност за функционирането на зоната като модерен културен център или атрактивно място за градски живот за култура: официална или алтернативна, но жизнена, привличаща жителите на града като съучастници или съпреживяващи изкуство и култура.
Проектите трябва да дадат идеи за функцията на сградата при запазването й или да покажат друга градоустройствена концепция за изграждане на културно средище.
Участниците трябва да отчетат характера на градската среда, в която се намира сградата – предимно жилищна, застроена с ниско- до средно-етажна застройка, с тесни улици, характерни за градския център. Проектите трябва да предложат решения за подходите към зоната /транспортни и пешеходни връзки/ и начина на паркиране, като анализират и влиянието им върху съществуващата градска структура. Бъдещото развитие на тази зона трябва да бъде елемент, интегриран с целия жилищен квартал.
Препоръчително е изследването на градоустройствената рамка, който свързва зоната на киното с други сгради за култура по ул. ”Гладстон”, като Изложбената зала, Профсъюзния дом, Домът на науката и техниката.
Предимство би било проучването на възможностите за финансиране на предложената идея, както и приблизителна стойност на инвестицията.

5. Изисквания към представянето на проекта

Конкурсният проект трябва да съдържа :
Текстова част

Участниците трябва да включат текстов документ, който да дава кратко описание на основната концепция, имащ за цел да изяснява и допълва проектното решение на таблата, озаглавен с името на техния проект. Файлът трябва да съдържа кратко описание на идеята, използваните материали , ориентировъчна стойност на реализацията , друга информация, която участниците смятат за важна за изясняването на проектното решение. В PDF формат.
Графична част

Проектът трябва да се представи на 1 (едно) табло, само в дигитален формат :
– работен размер 87см/174см , ориентирано „портрет“
– резолюция 200 dpi
– цветова скала RGB
– формат PDF / JPEG / TIFF

Участниците подготвят таблото в дигитален формат и го изпращат най-късно до 10 септември 2012 (00:00 местно време). Проекти, пристигнали след тази дата няма да бъдат оценявани. Адресът за изпращане на проектните решения ще бъде оповестен допълнително и навременно, непосредствено след затварянето на регистрационния период.
Начинът на представяне е по желание на участниците.

Файловете трябва да са наименувани по следния начин:
табло – NUMBER_board.pdf/jpeg/tiff, описание – NUMBER_description.pdf, където “NUMBER” е Вашият шест-цифрен идентификационен номер, който сте получили при регистрацията си.

6. Изходни материали

Възложителите предоставят на участниците следните изходни материали
– Копие от действащия ПУП (ЗРП) на квартала – застроителен план и регулационен план
– Кадастрална карта на район Централен в Пловдив
– Разпределения на първи и втори етаж, надлъжен вертикален разрез и фасади юг и изток на сградата на Кино „Космос”
– Част от технически анализ за предоставяне на концесия на обект „Кино Космос“, находящ се на ул. Гладстон № 48 – гр. Пловдив
– Снимки от фасадите на кино „Космос“
– Схема – историческа зона Филипопол-Тримонциум-Пловдив
– Схеми към ОУП Пловдив- историческо наследство и подземен урбанизъм

II. ГРАФИК НА КОНКУРСА

1. Регистрация

Регистрацията става чрез заявка за участие в конкурса, която трябва да се изпрати на e-mail: competition@komsomol.eu. Всеки регистрирал се ще получи потвърждение на предоставения от него e-mail адрес, както и шестцифрен код, който ще бъде неговия персонален идентификационен номер за участие.
Няма такса за регистрация за участие в конкурса.

2. График на конкурса
обявяване на конкурса – 17.07.2012
краен срок за регистрацията на участниците – 15.08.2012
възможност за оглед на сградата – 13.08.2012/22.08.2012
краен срок за предаване на проектите – 10.09.2012
журиране на конкурсните работи – 11 – 17.09.2012
обявяване на резултатите и награждаване на лауреатите – 18.09.2012
провеждане на обществено обсъждане на конкурса – 01.10.2012
участие в изложбата „Архитектурен форум 2012” – 20.09 – 20.10.2012

3. Предаване на материалите на конкурса

Проектите се изпращат в дигитален вид на e-mail: competition@komsomol.eu, най-късно до 10 септември 2012г. (00:00 местно време). Проекти, пристигнали след тази дата, няма да бъдат оценявани.

4. Изложби, публикации, обсъждане

Всички проекти ще бъдат представени в изложбата „Архитектурен форум 2012”.
Ще бъде издаден и албум с проектите на всички участници от конкурса. Печелившите идеи ще получат награди и ще бъдат публикувани в специализираните медии. Резултатите от общественото обсъждане на конкурса ще бъдат една от темите на Заключителната конференция на „Архитектурен форум Пловдив2012”, ще бъде организирана конференция за обсъждане на конкурса.

Награди

Първа награда 1500 лв.
Втора награда 1000 лв.
Трета награда 500 лв.

График на конкурса
обявяване на конкурса – 17.07.2012
краен срок за регистрацията на участниците – 15.08.2012
възможност за оглед на сградата – 13.08.2012/22.08.2012
краен срок за предаване на проектите – 10.09.2012
журиране на конкурсните работи – 11 – 17.09.2012
обявяване на резултатите и награждаване на лауреатите – 18.09.2012
провеждане на обществено обсъждане на конкурса – 01.10.2012
участие в изложбата „Архитектурен форум 2012” – 20.09 – 20.10.2012

Информация за конкурса може да бъде свалена от официалния сайт – www.komsomol.eu