Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Поканa на обществено обсъждане на ИПГВР на гр. София.

Имаме удоволствието да Ви поканим на общественото обсъждане на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. София.

С проект „Изготвяне на ИПГВР на гр. София 2014-2020г.” Столична община е бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/002, който се съфинансира от ЕФРР, от държавния бюджет на Р. България и бюджета на СО.

На 03 септември 2012г. от 16.30 часа в Аулата на УАСГ на бул. «Хр. Смирненски»№1 ще се проведе широко обществено обсъждане на проекта по отношение оценяване и определяне на зоните за въздействие. Повече информация на сайта на НАГ-СО: www.sofia-agk.com и на интернет страницата на проекта: www.sofiaxxi.eu