Eвропейският финансов инструмент ELENA

Европейският съюз (ЕС) е направил глобалната борба срещу промяната на климата свой основен приоритет и участващите на местно ниво в тази инициатива ще играят важна роля в изпълнението на това предизвикателство. ЕЛЕНА е техническа помощ-
механизъм, осигуряващ безвъзмездни средства за изготвянето на инвестиционни програми в тази област.

Местните участници са от решаващо значение за постигането на  целите на енергийната политика на ЕС.Устойчивата енергия и по-специално енергийната
ефективност представляват значителен инвестиционен потенциал да бъдат реализирани тези цели- най-вече на местно ниво и са полезни за местните икономики, подобрявайки качеството на живот на гражданите и смекчавайки  климатичните промени. В действие за изпълнение на План 1 за енергийна ефективност e включен  като приоритет създаването на Конвент на кметовете 2 : като ангажимента на подписалите градове се предвижда да надхвърли европейската цел от 20% чрез прилагане на устойчиви планове за действие, изготвени от подписалите градове за подобряване състоянието енергетиката. С цел да улесни отпускането на средства за инвестиции в устойчива енергия на местно ниво Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка
установиха ЕЛЕНА – техническа помощ, съоръжение, финансирано чрез „Интелигентна
Енергия за Европа „(ИЕЕ II). ЕЛЕНА  покрива до 90% от разходите за техническа помощ за подготовка на големи устойчиви инвестиции за енергийни програми в градовете и регионите, които могат да кандидатстват за финансиране и от ЕИБ.

 

Инвестиционни програми, които могат да бъдат подкрепени от ЕЛЕНА
Градските зони представляват около 70% от консумацията на енергия на ЕС. Няколко изследванията показват, че там има голям инвестиционен потенциал за подобряване на енергийната ефективност и за разработване на възобновяеми енергийни източници в много градове и региони, особено в сградите и градския транспорт. Поради това  градовете и регионите ще играят важна роля в постигането на целите на ЕС за енергетиката и климатичните промени. Свързаните с тях големи инвестиции, необходими за постигането на тези
цели са обаче до голяма степен неизползвани в настоящето.

Много градове и региони на ЕС наскоро започнаха да  подготвят планове за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници  за справяне с предизвикателствата на енергетиката и промените в климата.Инициативата „Конвент на кметовете”,
стартирана от Комисията през януари 2008, е един важен двигател за постигане на тези планове. Въпреки това, повечето от тези планове са все още в идейна фаза и изпълнението им се оказва трудно, защото много региони и градове, особено средните и малките, често не разполагат с необходимия технически капацитет за разработване на големи програми в тази област. Освен това  публичните ресурси обикновено са ограничени и поради това и участието на частния сектор(Например чрез фирми за енергийни услуги- ЕСКО) често  не се разглежда. Това може да доведе до сложни тръжни процеси, надвишаващи капацитета на някои обществени организатори.
ЕЛЕНА цели да помогне на публични юридически лица в решаването на тези проблеми чрез предлагане на специфична подкрепа, с цел да се улесни изпълнението на инвестиционните програми.

 

Примери за инвестиционни програми, които могат да бъдат подкрепени от Елена:
Енергийна ефективност в обществени сгради
А регион цели подпомагане на малките общини в развитието на техните програми за енергийна ефективност.След като инвестиционният потенциал и подходът за разработване на инвестициите са били установени, както и възможните пречки за изпълнение на инвестициите, районът предлага да се прегрупират индивидуалните проекти и тръжните процедури на ЕСКО.Районът поиска помощ от ЕЛЕНА да подготви инвестиционната програма. Помощта ще бъде използвана за създаване на звено реализация на проекта и да се потърси помощ от външни консултанти, за да се преразгледат съществуващите: информация, развитие на тръжната документация и стартиране на тръжната процедура.

Развитие на слънчевата енергия в обществените сгради
За да се увеличи делът на възобновяемата енергия в дадена област в южната част на Европа, тази област определя инвестиционна програма за инсталиране на фотоволтаични системи на своите обществени сгради, както и възможните начини за изпълнение на инвестициите. Като се има предвид, че общините на областните управители имат ограничен капацитет да инвестират се предлага да се разработват такива програми с участието на частния сектор чрез отдаването под наем на горната част на сгради на частни инвеститори. В тази област исканата помощ от ЕЛЕНА може да бъде за подготовка и изпълнение на програмата.

Чист и енергийно-ефективен обществен транспорт в градовете          Транспорът е насочен към подобряването на услугите си чрез подновяване на своя флот от обществени автобуси. Новият набор от такива да се характеризира с високи екологични показатели, вземайки ппредвид не само на тези на съществуващите такива автобуси, но и текущитестандарти, наложени от регламентите на ЕС. Бяха разгледани различни технологични варианти: (хибридни двигатели и т.н.)  насочени към най-добрите налични горива.Въпреки това, разходите, свързани с придобиването и експлоатацията на нови такива технологии могат да бъдат по-високи в сравнение с традиционните технологии и  за да се пригоди за финансиране подобен проект е необходимо участиета на частния сектор.

ЕЛЕНА  цели изграждането на бизнес план, включително и изготвяне на задание
за покана за търг за нови автобуси.

ЕЛЕНА- Програма за техническа помощ

Европейската комисия и ЕИБ стартираха ЕЛЕНА: фонд, разполагащ с бюджет от  15 млн. евро, управляван от ЕИБ, за да се подобри подготовката на качествени проекти в областта на енергийната ефективност и възобновяеми енергийни източници. Този „Инструмент”  има за цел да се подготвят инвестиционните програми в градовете и същите тези програми да  могат да бъдат възпроизвеждани в други градове или региони. Тази субсидия  се предвижда се в рамките на програмата ИЕЕ II.

Техническа помощ оказана от ЕЛЕНА може да бъде предоставена на местни или регионални власти или други обществени лица (1) или обединение на такива структури от  страните-участнички(2) в инициативата „ИЕЕ II”. Подкрепените инвестиционни програми
трябва да допринесат за постигане на целите на „20-20-20“ Инициативата.
Техническата помощ е предназначена за развитие на инвестиционни програми с  минимален лост фактор равен на 1/25 , постигнат(3) между инвестиции и отпускане на безвъзмездна помощ. При приемане на безвъзмедната помощ от ЕЛЕНА  бенефициента
декларира, че получената сума ще трябва да бъде възстановена в случай, че  лост факторът не е постигнат(4).

Какво може да бъде финансирано?
ТП (Техническа помощ) може да бъде предоставена за развитие на инвестиционни програми, които ЕИБ може да финансира съвместно в следните области:
Обществени и частни сгради, включително социални жилища, уличното и трафик
осветлението, в подкрепа на повишаването на енергийната ефективност – e.g обновяване на сгради, насочено към значително намаляване на енергийната
консумация (топлинна и електроенергия); топлоизолация, ефективен климатик
и вентилация или ефективно осветление; Интеграция на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в архитектурната среда – например слънчеви фотоволтаици панели, слънчеви колектори и биомаса; инвестиции в обновяването за разширяване или изграждане на нов квартал с отоплителни / охлаждащи мрежи, базирани на високо-ефективно комбинирано производство на топлинна и електроенергия или възобновяеми енергийни източници, както и децентрализирани системи, комбиниращи топло- и електроенергия в сграда или на съседско ниво.
В подкрепа на градския транспорт да  увеличи енергийната ефективност и интеграцията на възобновяеми енергийни източници – т.е. автобуси с висока енергийна ефективност, включително хибридни автобуси, електрически или  с ниско съдържание на въглерод задвижващи системи. Инвестиции, за да се улесни въвеждане на електрически автомобили, инвестиции да се въведат нови по-енергийно ефективни
решения за подобряване на транспортната логистика в градските райони.

Подобряване на местната инфраструктура, включително смарт мрежите и инфраструктурата на информационните и  комуникационни технологии;
енергийноефективно градско оборудване, интермодални транспортни съоръжения и
изграждане на инфраструктура за превозни средства с алтернативни гориво.

 

Как се кандидатства?
Държавните органи, изготвящи  инвестиционна програма в горепосочените сектори може да кандидатстват за помощ директно от ЕИБ. Няма да има „специални покани” за отпускане на помощ -тя ще се отпуска на първите кандидатствали и обслужващи целите на програмата в рамките на дадения бюджет. Кандидатите трябва да представят своите инвестиционни програми  на ЕИБ и посочвайки необходимостта от ТП по ЕЛЕНА. За да започне дискусията за одобрение, най-малко следната информация
трябва да бъдат представени на ЕИБ:

 • Кратко описание на планираните инвестиции по програмата – включително и вида на инвестициите и подходът за изпълнение на програмата;
 • очакваните инвестиционни разходи и график за разработване на програмата;
 • размер, обхват и основни трябва да бъдат съотнесени към поисканата ТП

 

Въз основа на тази информация ЕИБ ще прецени дали предложението отговаря на
критериите за подбор и ще оцени необходимостта от ТП на специфичната инвестиционната програма. След положителен резултат от този първи
оценка, молбата за помощ може да бъде изготвена и ЕИБ ще представи Предложението на Европейската комисия за одобрение. Критериите за подбор и допустимите разходи са описани по-долу.

 

Критерии за подбор


ЕИБ ще изберете инвестиционните програми, които да бъдат подпомагани по линия на базата на следните критерии:

 • Ø допустимост на кандидата
 • Ø допустимост на инвестиционната програма (вид на програмата, място в подходящата страна – ЕС + Норвегия, Хърватска и Исландия)
 • Ø потенциал за финансиране на инвестиционната програма
 • Ø финансови и технически капацитет за прилагане и завършване на инвестиционната програма от бенефициента
 • Ø очакван принос към целите на „20-20-20“ инициативата по отношение на
  намаляване на емисиите на парникови газове, увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в потреблението на енергия и подобряване на енергийната ефективност
 • Ø Очакван лост фактор (инвестиционните разходи трябва да бъдат най-малко 25 пъти размера на ТП);
 • Ø Добавена стойност за ЕС, особено по отношение на съответствие с политиката на ЕС, включително:
  – ЕС политиката за устойчива енергия и приоритети, цели и законодателство;
  – Състоянието на техниката на устойчивите енергийни технологии, за да се
  изпълняват в инвестиционната програма;
  – Кохезионната политика на ЕС
  – Потребностите на местните общности и възможните въздействия върху местното / регионално развитие, включително положително въздействие върху малките и средни предприятия
  – Приноса за разпространение на иновационни практики и технологии в ранна фаза за навлизане на пазара в рамките на ЕС;
 • Ø потвърждение, че финансовата помощ по този механизъм не се използва за
  инвестиционни програми, които могат да бъдат по-добре подкрепени от други подобни програми на ЕС  включително и Кохезионния и Структурните
  фондове. Ако финансиране може да бъде получено от други съоръжения, кандидатът трябва да се обоснове защо използването на този инструмент е
  по-подходящо;
 • Ø Поради липсата на друга подкрепа на ЕС, предоставена на същия кандидат за подготовката на същата инвестиционна програма.

 

Допустими разходи

 • Техническа помощ може да бъде осигурена за разработване на предпроектни и пазарни проучвания, структуриране на програмата,
  бизнес планове, енергийни одити, подготовка на тръжните процедури и други подобни договорености, както и програма за  изпълнение, която включва всичка друга помощ, необходима за развитието
  на инвестиционната програма. Каквито и да е хардуерни разходи, като например измервателно оборудване, компютри и офис пространство са изключени.
 • ТП изисква  необходимост за осъществяване на инвестиционната програма и трябва да бъде съобразено с принципите на доброто финансово управление, в особена стойност за ефективност на разходите. Цената на допълнителния персонал, отговорен за изпълнението на ТП е допустим разход. Разходите на персонала трябва да отговарят на реалните заплати плюс разходи за социално осигуряване и други възнаграждения, свързани със спецификата на работа.

 

БЕЛЕЖКИ:

(1)            публичен орган е орган, създаден от обществен орган или юридическо лице, управлявано от частното право, в услуга на обществото, с финансиране  повече от 50% от публични източници, чиито вътрешни процедури и сметки са обект на контрол от страна на публичната власт, и за чиито задължения  публичната власт ще приеме
отговорност в случай, че общественият орган прекрати своята дейност.

(2)            За ИЕЕ Бюджет 2009: членки на ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Хърватия

(3)            Лост фактор е съотношението между общите разходи, подкрепящи и финансиращи инвестиционната програма и общата сума на „Техническа помощ“,идваща от този инструмент.

(4)            С изключение на обстоятелства, независещи от волята на местните и регионални власти.

 

За момента равносметката е, че повече от две години, откакто съществува европейският финансов инструмент ELENA , все още няма български проект, който да е получил финансиране по програмата. Тя е за техническа помощ, предназначена за общините при подготовката, мониторинга и изпълнението на инвестиционни проекти в областта на енергийната ефективност и е на обща стойност 97 млн. евро за целия ЕС.