Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Поканата за „Изработване на инвестиционен проект за разширение на СОУ „Васил Левски“ гр.Троян”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ул.“34 Троянски полк“ 43, За: Розалина Симеонова Русенова, РБългария 5600, Троян, Тел.: 0670 62772, E-mail: vlevski_school@mail.bg, Факс: 0670 62772

Място/места за контакт: Троян ул.“34Троянски полк“ 43

Адрес на профила на купувача: http://vlevski.eu.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изработване на инвестиционен проект за разширение на СОУ „Васил Левски“ гр.Троян съгласно изготвено техническо задание.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 71220000

Описание:

Архитектурно проектиране

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В проектираната сграда да се поместят актова зала, училищна библиотека,зала за извънлкасни занимания, фитнес зала, училищен бюфет,гаражи за лек автомобил,училищен автобус и микробус.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СОУ „Васил Левски“ гр.Троян

NUTS:BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Копие от документ за регистрация или ЕИК съгласно чл.23 ЗТР, когато участникът е физическо лице, представя заверено копие на документ за самоличност. 2.Копие на актуални удостоверения за проектантска правоспособност 3.Копие на действаща застрахователна полица за „Професионална отговорност“ в проектирането по чл.171 ал.1 от ЗУТ 4.,Административни сведения за участника 5.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47 ал.1,2 и 5 от ЗОП 6.Ценова оферта 7.Проект на договор

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/08/2012, 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 29/08/2012

СТАНОВИЩЕ НА АРХ.ГЕОРГИ САВОВ, председател на РК НОВА към КАБ:

Написаното в поканата за „Изработване на инвестиционен проект за разширение на СОУ „Васил Левски“ гр.Троян” е още един лош пример на класическо задание за обществена поръчка за архитектурно проектиране. Това за съжаление е най-честата практика към момента и възможностите за реакция никак не са много. И в предишни коментари съм казвал, че единственият реален начин който аз знам, да се направи нещо по въпроса е ако закупим документация за участие и вече от позиция на заинтересовани лица обжалваме в КЗК техническото задание по отношение липсата на реални критерии за съпоставимост на предложенията или други негови слабости.

В конкретният случай трябва да се анализира дали и до колко техническо задание включва достатъчно информация за обема на изброените за проектиране обекти като изискване за минимални площи или други съпоставими параметри. Каква е включената в него информация за налични изходни данни за сградата подлежаща на реконструкция и разширение като: виза за проектиране, съществуващи архитектурни проекти или заснемане; конструктивни проекти, заснемане или експертиза; съществуващи проекти по части Ел., ВиК, ОВиК както и други необходими изходни данни по които може да се направи точен анализ за необходимия брой, обем и съдържание на подлежащата за изработка проектна документация.

Вероятно в заданието следва да бъде обяснено как може да се направи самостоятелен архитектурен проект /какъвто е предмета на поръчката/, без да се изработят и съгласуват по между си проекти поне по част Конструкции и основните инсталационни специалности.

Липсата или недостатъчната информация на изброените по-горе неща ще е основание за обжалване на заданието поради липса на реални критерии за съпоставимост на изисканите в поръчката офертни предложения включени в най-ниската цена и вероятно най-късия срок за изпълнение.

В противен случай /както беше и в конкурса за училището на с. Герман, а вероятно и на много други места/, спечелилия с най-ниска цена и срок съвсем естествено ще е с най-непълна проектна документация като обем и съдържание и вероятно с най-лош проект по отношение на качеството на архитектурната идея.

Не трябва да се учудват след това чиновниците от общината и съответните министерства, че 90 % от подобни проекти не печелят финансиране, а в останалите случаи след започване на изпълнението се установяват съществени разминавания между плануваните и реалните им стойности с всички произтичащи от това последствия.

Написаните по-горе редове изразяват личното ми мнение по поставения въпрос и не е редно да се публикуват директно и да ангажират по никакъв начин камарата, още повече, че могат да се изтълкуват и като подстрекателство за организиран бойкот на подобни обществени поръчки.

За съжаление ако само пишем мъдри становища, а нямаме реална реакция при подобни случаи нищо няма да се промени. Законодателят съзнателно или не ни е лишил от много варианти за действие. Готов съм да участвам в реални действия, които следва да обмислим и предложим на колегията.