Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Идеен проект за реконструкция на зала „Яйцето“ на Софийския университет

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява архитектурен конкурс за идеен проект за преустройство на залата „Яйцето“ и прилежащите помещения. Реконструкцията има за цел превръщането на сега съществуващите помещения в мултифункционален комплекс за наука и култура.

Реконструкцията има за цел превръщането на сега съществуващите помещения в мултифункционален комплекс за наука и култура.

Помещенията в обхвата на разработката са с приблизителна площ 1100 кв. метра и представляват част от сутерена, намиращ се непосредствено под централното фоайе на Ректората.
Достъпът до тях е възможен едновременно от централното фоайе, от северното крило и от ресторант „Алма Матер“.
Последно зоната е функционирала като клуб-ресторант с търговска зала и кухня.

Конструкцията на залата, построена през 1934 година, е монолитна със стоманобетонен скелет и зидани тухлени прегладни стени. Помещенията граничат с вътрешни дворове, в които на по-късен етап са разположени санитарни помещения и технически инсталации.

Съществен проблем е влагата при отводняването на вътрешните дворове.
Прилежащи на централната зала са две технически отоплителни помещения, които имат високо ниво на въздушен шум, но е необходимо да се запазят.

Необходимо е зоната да съвмести функциите на конферентни зали – голяма (разположена в бившата столова на „Яйцето“) и малка, разположена непосредствено до „Яйцето“ в северната му част. Голямата конферентна зала трябва да съвместява и функциите на кино зала, образователна зала, зала за културни събития и дискусии с прилежащ културен център с административни, складови и санитарни помещения.
Проектът трябва да осигурява достъп за хора в неравностойно положение.
Сред задачите, които трябва да реши идейният проект, е да се освободят вътрешните дворове и да се открият стъклописите към основната зала; да се премахне нефункциониращата вентилация; да се запазят обемно-пространствената структура, подовата настилка от естествен камък и трайните финишни покрития и елементите на художествен синтез на централната елипсовидна зала „Яйцето“.
Авторите на проекта трябва да предвидят и необходимото обзавеждане, оборудване, техническо и инсталационно обезпечеване в контекста на новите функции; специална задача е и подобряването на акустиката в залите.

Срокът за подаване на предложенията е 40 работни дни, считано от 18 юли 2013 г. – датата на обявяването на конкурса в официалната страница на Софийския университет на адрес www.uni-sofia.bg. Последният срок за подаване на идейния проект е 13 септември 2013 г.

Участниците в конкурса трябва да подадат в деловодството на Софийския университет, стая 114 в сградата на Ректората на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15 от 9.00 до 17.00 часа всеки работен ден своите идейни проекти съгласно техническото задание и приложение № 1. Проектите се подават в плик, в който в отделен запечатан плик е поставено и предложението за цена и срокове за реализация.

Победителят в конкурса ще получи възможността да реализира своя идеен проект. Втората и третата награда са парични и са в размер на 2 500 лв. и 1 500 лв.

Дискове със заснемането, разпределението на съществуващото положение и разрези могат да бъдат получени в стая 13 на Ректората, София, бул. „Цар Освободител“ № 15.

Приложениe:

Техническо задание за проектиране и оферта и Приложение 1: „Яйцето“ – университетски комплекс за промоция на науката и университетската гражданска култура. Файлът може да бъде изтеглен тук .