Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Обучителен семинар за управление на строителни отпадъци

РК София-град организира обучителен семинар на тема „Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (mриета с ПМС No  277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр.89 от 13.11.2012 г.,  в сила от 13.11.2012г.) – нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението й„.

Семинарът ще се проведе на 30.01.2014 г. (четвъртък) от 15:00 ч. в зала №2, сградата на САБ, ул. „Кракра” №11, гр.София.

Лектор:
доц. д-р инж. Румяна Захариева – кат. „Строителни материали и  изолации“ в УАСГ, член на работния колектив, изготвил текста на Наредбата

ПРОГРАМА:

14:30 – 15:00 Регистрация на записалите се
15:00 – 16:30 Лекция:
1. Особености на СО – класификация, опасни и нежелани компоненти, методи за третиране, вкл. на строителната площадка.
2. Обща национална законодателна рамка, свързана с управление на СО
3. Основни положения от Наредбата за управление на СО – цели,  обхват, процедури, задължения и отговорности на участниците в строително-инвестиционния процес.
16:30 – 17:00 Почивка – кафе пауза
17:00 – 19:30 Лекция:
4. Практически указания за прилагане на Наредбата и изготвяне на План за управление на отпадъците:  блок-схеми на материалните потоци при управление на СО,
съдържание на обяснителната записка, прогноза за количествата СО при разрушаване и ново строителство, алтернативи за управлението на СО, изпълнение на целите за оползотворяване и влагане на рециклирани материали, отчетни документи.
5. Строителните отпадъци като ресурс – техническа нормативна уредба (БДС EN), регламентираща използването на рециклирани материали от СО. Приложение на Регламент (ЕС) 305/2011 към продуктите от рециклирани СО.
6. Най-добри практики на използване на рециклирани СО за строителни цели и примери от Австрийската практика.

19:30 – 20:00 Дискусия по темата и зададените въпроси

Цели на семинара:
Да запознае членовете на КАБ София-град с основните изисквания на Наредбата за управление на строителни отпадъци (СО) и произтичащите от нея задължения, както  и да се развият практически умения по прилагането на Наредбата, с което да се осигури нейната ефективност.

Участието за членове на КАБ е безплатно след заявка от 23 до 29.01.2014г. на kab_sofia@abv.bg , съдържаща трите имена и регистрационен номер в КАБ.

Необходимо е запознаване в детайли с Наредбата преди започване на курса. По време на дискусията могат да бъдат обсъждани и въпроси по темата, зададени предварително от колегията.

Материали за семинара може да изтеглите в едноседмичен срок отТУК.