Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Конкурс за концепция „Алея на Европа“

Във връзка с предстоящото честване на Денят на Европа – 9 май 2014г, Представителството на Европейската Комисия в България с партньорството на Столична община възнамерява да изгради „АЛЕЯ НА ЕВРОПА”, която по иновативен начин да запознава жителите и гостите на град София с политиката на Европейския съюз, правата и задълженията на нейните граждани, както и с интересни природни и културно-исторически факти от държавите членки. Алеята ще бъде първа по рода си изградена в рамките на ЕС. Настоящият конкурс за идейна концепция за рекламно-информационна „АЛЕЯ НА ЕВРОПА” цели избор на проектант за изработка на проект на база най-добро предложено решение. След приключването на конкурса и избора на проектант ще бъде направена изложба с всички предадени проекти. На класираният на първо място участник ще бъде възложено проектирането на обекта. Конкурсът е явен, едноетапен.ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ПАРТНЬОРИ И ОРГАНИЗАТОРИ НА КОНКУРСА
Възложител на конкурса е Европейската комисия, чрез своето представителство в България. Партньор на проекта е Столична община. Организатор и партньор по провеждането на консурса е Камара на архитектите в България – Регионална колегия София-град.ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Обектът трябва да предоставя на посетителите по съвременен и интерактивен начин информация за Европейския съюз, свързана с история на Европа и Европейския съюз, политики на Европейския съюз – екология, свободно движение, възобновяема енергия, интересни факти за различните държави членки на ЕС и др. Конкретната информация ще бъде осигурена от Възложителя след избора на проектно решение и определяне  параметрите на презентирането й. Да бъде предвидена възможност за представяне на най-малко три тематично обособени групи информация.ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
Участниците в конкурса трябва да предложат подходящо обособяване на информационна алея в рамките на указания териториален обхват – Южен парк II част между Метростанция „Европейски съюз” и пешеходния мост на НДК (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).
 02
Въз основа на функционална и идейна обосновка на проектантите, нейното трасе може да бъде новопроектирано или да представлява обновяване и реконструиране на съществуваща паркова алея. Тематичното и композиционно оформяне на алеята и пространството около нея трябва да дава възможност за адаптирането й със съществуващата паркова среда и да запознава посетителите с предложената информация за Европейския съюз (структура и история), актуалните за ХХІ век политики (екологично равновесие, икономията на енергия и използване на ВЕИ, рециклиране на материали, икономично използване на водните ресурси, запазване и обогатяване на биоразнообразието и т.н.) и да представя интересни факти за държавите членки. Развитието на идеята за „АЛЕЯ НА ЕВРОПА” да е на база функционално зониране и площоразпределение на отделните тематични информационни площадки и акценти. Участниците в конкурса имат свободата да предложат начина на представяне на информацията и оформянето на алеята (табели, кътове, парково обзавеждане, осветителни тела, декоративни елементи, мултимедия и др.) Предложеното решение трябва да е съобразено с контекста на средата и прилежащите обществени пространства (хотел Хилтън, Музеят „Земята и хората”, Музеят за съвременно изкуство САМСИ, Метростанция „Европейски съюз”, пешеходния мост на НДК). С оглед на сигурността да се предложи подходящо осветление и система за наблюдение. Конкурсният проект да съдържа идеи за вида на настилките по алеята и прилежащите й площадки. Съществуващата дървесна растителност по възможност да се запази , като в завимост от проектното решение може да бъде предложена и нова.
Стойността за реализиране на проекта не трябва да надвишава 35 000 лв с ДДС.  Възможно е участниците да предложат и проекти с по-висока стойност за реализация, като в този случай трябва да бъде предложена етапност на реализацията, като всеки етап трябва да представлява завършен обект и стойността на първия етап не трябва да надвишава 35 000 лв с ДДС. В случай, че участниците предложат елементи на мултимедийно представяне на информацията, цената на мултимедийната техника може да се калкулира отделно. Срокът за реализация на проекта е до 09.05.2014г. (началото на месец май 2014г).
Предложенията трябва да бъдат съобразени с действащата нормативна уредба.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА И РЕГИСТРАЦИЯ
Право на участие в конкурса (със статут на водещ проектант) имат всички правоспособни архитекти и ландшафтни архитекти, които са се регистрирали за участие. Участието може да бъде самостоятелно или в екип. При участие в екип, правоспособен трябва да бъде ръководителя на екипа, на чието име се издава регистрацията. Всеки участник (екип) може да се регистрира само веднъж и да представи само едно проектно предложение. При регистрация, участникът декларира, че разполага с правоспособен екип специалисти за изпълнение на задачата при последващо възлагане. Регистрацията за участие става с попълване на регистрационна форма и изпращането й на e-mail: ek_alley@abv.bg . Организаторът на конкурса ще изпрати обратно потвърждение за регистрация с рег. №. Срокът за регистрация е до 14.02.2014г.
В конкурса нямат право да участват:
–    лицата, изготвили конкурсната програма
–    членовете на техническата комисия, на журито, както и свързаните с тях лица съгласно търгивския закон и/или ЗПУКИ
–    лицата, намиращи се в трудови или служебни взаимоотношения  с Възложителя или с член на журито
–    лицата, лишени от проектантска правоспособностИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ
Представените проекти трябва да са изготвени единствено за целите на този конкурс. Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството и оригиналността на разработката си. Класираните на първо, второ и трето място проекти, стават собственост на Възложителя. След приключване на конкурса и изложбата, некласираните проекти ще бъдат върнати на техните автори.ВСЕКИ КОНКУРСЕН ПРОЕКТ ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА:
1. Графична част –  до две табла формат 96.5/96.5 см;
2. Текстова част –  до две страници формат А4, включваща описание на идеята и финансова обосновка;
3. Един брой CD със запис на графичната и текстовата част в .pdf формат,  с общ обем на файловете до 20 МВ.
Всеки кандидат има пълна свобода за представяне на идеята си, като няма изисквания за оформлението и съдържанието на графичната и текстовата част. Всички текстови материали да бъдат на български език.

ОКОМПЛЕКТОВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ
Участниците в конкурса предават предложенията си в два непрозрачни запечатани плика с нанесен Рег. №.

Плик 1  трябва да съдържа:

1. Графична част;
2. Текстова част;
3. Един брой CD.

Плик 2 трябва да съдържа оригиналите на представените при регистрацията документи.
Краен срок за подаване на предложения за конкурса – до 16:00 часа на 24.02.2014 г. в офиса на РК София-град към КАБ в гр.София, ул. „Кракра” 11, Централен дом на архитекта.
Информация за конкурса и материали за участниците ще бъдат обявени на интернет страниците на Организатора www.kab-sofia.bg и www.kab.bg, на интернет страницата на Възложителя – ec.europa.eu/index_bg.htm. Конкурсните материали са безплатни.

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
Класираният на първо място участник ще получи награда в размер на
1 500 лв и предложение да сключи договор с ЕК за изработка на проект за „АЛЕЯ НА ЕВРОПА” във фаза Работен проект (стойността на работния проект  по всички необходими части е до 3 000 лв., срокът за изработка до 20 дни).
Втора награда :
Класираният на второ място участник ще получи награда в размер на
1 000 лв.
Трета награда :
Класираният на трето място участник ще получи награда в размер на 500 лв.

В случай на отказ от страна на класирания на първо място участник да сключи договор за изработка на проект за „АЛЕЯ НА ЕВРОПА” във фаза Работен проект, Възложителят ще предложи на следващите класирани участници.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
1. Оригиналност на проектното решение – до 10 т.
2. Съответствие с техническите изисквания – до 10 т.
3. Съответствие с изискванията за срок за реализация  – до 10 т.
4. Съответствие с изискванията за цена за реализация  – до 10 т.
5. Представяне на проекта пред журито – до 20 т. (представянето на проектите от участниците пред журито ще се извърши на 26.02.2014г. в заседателната зала Централния дим на архитекта, ул. Кракра 11, гр. София).

Общата оценка за критерии на всеки участник, ще е средно аритметично от оценката на всеки един от членовете на Журито. Максимален брой точки, които могат да се получат от участниците от оценките е 60 точки.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА
Конкурсът се прекратява в следните случаи:
1. Не е извършена нито еднa регистрация за участие или не е предаден нито един проект;
2. Постъпилите предложения на участниците не отговарят на изискванията;
3. Отпадане на необходимостта на Възложителя от провеждането му.

ЖУРИРАНЕ
Всички предоставени от регистрираните участници документи и проектни материали ще бъдат прегледани от техническа комисия, назначена от Председателя на РК София-град. При установяване на липсваща или некоректно представена информация след приключване на регистрацията, съответният участник ще бъде уведомен по предоставената от него елетронна поща и ще бъде поканен да отстрани недостатъците, но не по-късно от крайния срок за предаване на проектите.
Всички постъпили проектни предложения ще бъдат оценени от жури. Журито ще бъде назначено от Председателя на КАБ – РК София-град, като в състава му ще се включат представители на Възложителя, Организатора и Партньорите.
Журито трябва:
1. Да се запознае с изискванията на конкурсната програма и критериите за оценка;
2. Да разгледа и оцени постъпилите проекти съобразно критериите посочени в Конкурсната програма т. 1, 2, 3,4 и 5;
3. Да състави протокол за окончателно класиране на участниците.

Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.

За подпомагане работата на журито и техническата комисия ще бъде привлечен юрист. Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.

КАЛЕНДАР НА КОНКУРСА
Обявяване на конкурса
04.02.2014г.
Официално представяне на конкурса с отговори на въпроси
10.02.2014г.
Срок за регистрация за участие и задаване на въпроси
14.02.2014г.
Срок за предаване на предложения от участниците
от 15.02.2014 г. до 24.02.2014 г.
Журиране
от 25.02.2014 г. до 27.02.2014 г.
Обявяване на резултатите
28.02.2014 г.
Официално връчване на наградите и изложба на всички проекти
04.03.2014 – 14.03.2014г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обхват на разработката, снимков материал;

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Изходни материали (дигитален кадастър, схеми от експлоатационните предприятия, заснемане на дървесната растителност)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Примерна информация за ЕС;

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Форма за регистрация;

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Декларации

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

Забележки:
1. Часът за официалното представяне ще бъде съобщен допълнително на kab-sofia.bg
2. Съставът на журито ще бъде обявен допълнително
3. Заснемането на дървесната растителност ще бъде приложено допълнително.

Постер във формат А3 може да свалите от ТУК.