Форум на Балканските страни в София

От Wikipedia:

Балканизацията е геополитически термин въведен в обръщение след Берлинския конгрес, и придобил особено звучене и употреба през 20 век. Терминът обозначава специфичния политически процес на разкъсване (анклавиране), разделяне и фрагментация на народите и държавите на Балканите.

Концепция:

Дипломаната работа е съсредоточена въху разработването на Форум на Балканските страни в София. Целта създаването на такава платформа за изява е събирането на балканските страни в пространство за културна изява. Моделът на събитието предвижда провеждането на форума през определен период от време: през една, две или три години. В останалата част от времето съоръженията се използват за домакинстване на културни събития от периодичен или еднократен характер. Форумът съдържа както сгради за постоянно ползване (за изложби, представления и почивка), така и места за павилиони, където всяка балканска страна да й бъде дадена възможност за разполагане на временен павилион, който да съществува в рамките на събитието, представлявайки културните постижения на страната в избраните от тях области и да се използва като площ за временна закрита експозиция.
На концептуално ниво проектът третира конфликтното минало на балканските народи. И като отправна точка – характерното състояние на отчуждение и разделение на балканите към днешна дата. Наследеният неприязъм от воденето на войни е основна пречка пред културния, търговския и образователния обмен между държавите на балканите.
В периферията на форума, входовете са посветени на конфликтното минало, всеки един от тях напомня определена страница от историята, довела до разпокъсаност и отчужденост. Подбрани са 8 исторически конфликта:
1. Първата балканска война (1912-1913);
2. Втората балканска война/ Междусъюзнияеска война 1913г;
3. Първата Световна Война (1914-1918);
4. Втората Световна Война (1939-1944);
5. Студената война (условни граници: 1947 – 1991);
6. Конфликти, свързани с разпадането на Югославия
– Десетдневната война в Словения (1991 г.)
– Войната в Хърватия (1991-1995)
– Войната в Босна и Херцеговина (1992-1995)
7. Конфликти в районите на бивша Югославия, населени с албанци
– Косовската война (1996-1999)
– Конфликтът в долината на Прешево (2000-2001)
– Конфликтът в Република Македония (2001 г.)
8. Военни действия на НАТО в бивша Югославия
– Операция „Преднамерена сила“ (Босна и Херцеговина, 1995)
– Въздушна интервенция на НАТО срещу Югославия (1999 г.)

Критерият за подбор е всеки от тях да е повод за еднозначно тълкование от страна на всички страни като ненужна употреба на сила. Като следствие от тази необходимост са подбрани конфликти след подписването на Берлинския мирен договор (1878г). Историческите събития преди тази дата се тълкуват по различен начин от различните страни и не могат да се ползват като повод за иницииране на културен обмен.
Заданието за музейната сграда предвижда помещаването на целия форум в обща постройка, но съобразно с разположението и желанието да се запази парковият характер на средата се възприема павилионно решение.
В следствие на анализът идва и решението централната част на проекта да не е сграда, а пространство. Това е общото пространство на форума, до където достигат всички основни пътеки с прегради за очите. В него няма прегради и е символ на единението и мира като крайна цел, след като посетителят е извървял дългия път в изолация.
Всички основни подходи към пространството на форума са оградени с прегради за очите. Тези прегради започват от 140 см височина и са високи един метър. По вертикала те се намират точно в зоната на погледа на ходещ изправен човек. Те са прехода между конфликтноот минало и едно мирно съжителство. Те са символ на нежеланието за комуникация, намирайки се точно на мястото във височина, където да възпрепятства визуална и вербална комуникация. При влизането във форума тази преграда отпада и комуникацията става възможна. За да може да се осъществи комуникация преди влизането във форума е необходимо човек да се наведе, за да види отвъд. Това е символно представяне на необходимостта от смирение, за да прогледнеш отвъд ограничения си хоризонт. От друга страна тази преграда не представлява препятствие за децата, които се движат и виждат без проблеми. Те не са преживели конфликти в живота си и затова не са обременени от взаимния неприязъм, насаден от войните, затова и нямат такова ограничение в хоризонта и са свободни да комуникират помежду си.
Парка:
Паркът бива изцяло комерсиално развиван в годините на демокрацията и това довежда до неговото разпокъсване парче по парче, всяко от които загърбва останалите, по същия начин по който наблюдаваме това и на балканите.

Софийския Арсенал:
Това е последното учреждение, намирало се на това място, което е създавало единен профил на местността, обхваната от обща координатна система.

Мрежата 24/24:
За да бъде установен ред, в който всяко бъдещо застрояване на парка да бъде припознато като подчинено на общата композиция и парковата среда се въвежда ортогонална квадратна координатна система, чиято цел е да създаде човешки мащаб за бъдещите временни или постоянни постройки.

Колони:
Колоните, които маркират тази мрежа се намират в пресечниците на осите. Те са високи по 6м в общия случаи, но при приближаването им към централното обществено пространство тяхната височина се увеличава веднъж на:.. и веднъж на:.. . Като паркови елементи те също така участват в изкуственото осветление където е необходимо. Те са Стоманобетонни, с шестоъгълно хоризонтално сечение като дължината на един ръб от сечението е 10см. Осветителните части се поставят на върха на всяка от колоните, като електрическитевръзки преминават през вътрешността на сечението. Никакви инсталации не са видими отвън. Върхът на всяка колона дава възможност за индивидуално третиране при поставянето на осветително тяло, където това се сметне за необходим акцент при детайлно проектиране на елементите и тяхната обвързаност.

Алейна мрежа:
Организацията на алейната мрежа се диктува основно от елементите, които обвързва:
– Всички главни входове (8 на брой)
– Всички съществуващи сгради на Софийския Арсенал, които действат като музейни центрове и се очаква да бъдат част от цялостната експозиция
– Всички нови постройки, които остават там като обслужващи форумната експозиция (Модул А, Б, В, Г, Д)
– 3 зони на смислова цялостност: Зоната на Софийския Арсенал: 3те стари сгради; Зоната на новото обществено пространство: Квадратния форум, Модул А и Модул Б; Зоната на временните павилиони;
Освновните алеи осъществяват връзката между 3те зони, докато серия от второстепенни алеи осигурява връзките вътре в самите зони. Покрай реката е създадена и крайбрежна алея, която цели да се уползотвори и облагороди пространството, което до сега е било неизползваемо заради храстите и бурените, които не са били почиствани вероятно никога до сега. Всички алеи са реализирани чрез настилка от насипан чакъл, не се предвижда асфалтиране на зони от парка. Там където е необходим автомобилен достъп за зареждане на съответните модули имаме усилена настилка отново от чакъл, армиран с мрежи. Ширината на алеята също е регулирана, така че да пасне на автомобил за зареждане.

Подземен паркинг:
Този автомобилен достъп има спорадичен характер. Той служи само за зареждане. Не се предвижда посетители да достигат с автомобили във вътрешността на парка. Въпреки, че вече по периферията има 4 паркинга, които са изградени и могат да бъдат ползвани, те обслужват с приоритет сградите, към които са предназначени. Предвижда се изграждане на подземен паркинг на 2 нива в близост до новата административна сграда, който да има обслужва специално посетителите на Балканския Форум. Неговият покрив се предвижда да бъде озеленен и слят с околното приземно ниво, за да се запази в максимална степен парковата среда. Така или иначе подземните паркинги в центъра са единственият реален начин да бъде преодолян проблема с паркирането в София цялостно.

Паркови дадености:
Парковите дадености обхващат гористите местности, реката и естествения релеф. Местата на всички дървета в парка са проследени с максимална точност, като стремежът при търсенето на хоризонтална планировка е да бъдат запазени на 100 процента и да не бъде съборено нито едно дърво. Реката се облагородява чрез създаването на реален достъп до нея чрез крайбрежната ивица/ алея настлана с чакъл.

Балкански Форум:
Целта на създаването на това обществено пространство с културна насоченост е да се създаването на институция с основна цел: ускоряване на културния обмен между балканските страни чрез създаването на периодичен публичен форум за изкуство и култура, където да се изложат и показват най – съвременните творби на балкански автори в областта на: архитектурата, музиката, театъра, киното, изобразителното изкуство, скулптурата, литературата, философията и различните проявления на модерно изкуство. Основните експозиционни площи

Места за павилиони:
В празни полета от модулната мрежа (24/24) се предвиждат места за временни павилиони на балканскте страни. Те са 12 на брой и не са обвързани с предназначение за определена страна ами се наемат за времето, в което ще трае форума и след това продължават да са част от парка. В рамките на едно модулно поле всяка държава, наела го за определеното време е свободна да даде възможност на избран творец да изрази вижданията си посредством временна постройка, която да обслужва функция по техен избор: експозиция, инсталация, театрална/кино постановка и др.

Прегради за очите:
По дължината на основните алеи се намират носителите на основната концептуална идея: преградите за погледа на посетителя. Те са предвидени за изграждане от черна стомана и по същество са паркови елементи. Параваните започват от ниво 1.40м и са високи един метър (до ниво 2.40м). Те са съзнателно и преднамерено разположени точно в зрителното поле на посетителя с цел неговата възможност за наблюдение и комуникация да бъдат ограничени. Това е метафоричен израз на авторовата идея, че сегашното състояние на отчужденост и некомуникативност между балканските страни е плод именно на нежеланието и неспособността за комуникация. На затвореността в тесните рамки на своите собствени проблеми и упоритото нежелание да бъде обхваната с поглед цялостната картина. Дистанцираност. Игнорантност. Незаинтересованост. Апатия. Инертност. Липса на мнение. Липса на амбиция. Ограниченост. Безцелност. Безропотност. Разединение. Омраза. Ограниченост.

Параваните също са площ, която може да бъде използвана за експозиция. По начин, който авторът смята за подходящо, върху тях могат да бъдат излагани неща на периодичен принцип, като основно правило е те да могат да бъдат инсталирани и премахнати без да бъде наранена основната повърхност.

Съединението прави силата.

арх.Павел Цочев

Специалност: Архитектура

Университет:  УАСГ

Година на завършване: 2014

Имейл: pavel.tsochev@gmail.com