Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Метростанция 20 в София

• Цел на конкурса
Целта на този конкурс е Столична община да получи предложение за идеен архитектурен проект за метростанция 20 от метродиаметър 1 на софийското метро. Проектът трябва да бъде предложение за цялостна устойчива архитектурна концепция на метростанцията и публичните пространства над нея, съобразена със специфичните изисквания на подземния железопътен транспорт и съвременните урбанистични принципи. Авторите на проекта, който бъде отличен с първа награда, ще сключат договор със Столична община и Метрополитен ЕАД за изготвяне на работна документация по проекта. Метростанция 20 се очаква да бъде реализирана по проекта, придобит чрез настоящия конкурс като част от строежа на линията между станция Цариградско шосе (метростанция 19) и станция Аерогара София (метростанция 23). Този участък е предвиден за изпълнение през 2014-2015 г. и ще бъде последната фаза на свързването на центъра на града, Централна гара София и Централна автогара София с Летище София чрез метролиния.
• Предмет на конкурса
Предмет на този конкурс е анализ и архитектурно проектиране на интериор на Mетростанция 20 от първи метродиаметър на София, както и оформянето на публичните пространства над и около метростанцията. Желанието на възложителя Столична община е да създаде едно общо пространство – подземно и надземно – с единна философия, с единен визуален и функционален език.
• Участници

Право на участие в конкурса имат всички български и чуждестранни физически и/или юридически лица или техни обединения с професионална регистрация в съответния компетентен орган на архитекти в държавата, от която идват.
За участниците от България се изисква регистрация за пълна проектантска способност към Камарата на архитектите в България. Ако проектът е подготвен от екип, задължително е поне един от членовете на екипа да има подобна професионална регистрация.
В конкурса не могат да участват лица:
– които са представители на Възложителя Столична община и на организаторите Списание Едно и Sofia Architecture Week и лицата, изготвили Заданието
– които са членове на журито
– които са в трудови и служебни взаимоотношения с възложителя, организаторите и членовете на журито
От конкурса се дисквалифицират лица:
– за които нарушения на горните условия е станало известно по време или след конкурса
– лишени от професионални права
– които са нарушили анонимността на конкурса

• Награди

– една първа награда в размер на 10 000 лв. и възлагане
– една втора награда в размер на 6000 лв.
– една трета награда в размер на 4000 лв.

• Срокове

– обявяване на конкурса – 27.09. 2011 г..
– краен срок за регистрация и получаване на конкурсната програма до 16:00 часа на 09.12. 2011 г. на адрес: гр. София, ул. „Сердика” N 5, партер – деловодство
– краен срок за задаване на въпроси към Възложителя – 09.12. 2011 г.
– краен срок за предаване на конкурсните проекти – до 16:00 часа на 09.12. 2011 г. на адрес: гр. София, ул. „Сердика” N 5, партер – деловодство
– техническа комисия – от 11.12.- до 12.12. 2011 г.
– журиране – от 13.12.-15.12.2011 г.

За повече информация: http://station20.eu/bg/