Архитектурно училище на остров „Адата“, Пловдив

ЦЕЛ И СМИСЪЛ НА ПРОЕКТА

Целта на проекта е да се разработи, в идейна фаза, училище за архитекти на остров „Адата“ на река Марица в град Пловдив и да се осигури достъп до острова. Проектът ще има смисъл само тогава, когато е съобразен максимално с проблемите на средата, отговаря на нуждите на хората, проектиран е съобразно съвременните строителни техники и възможности, когато самият той е оптимален (не се харчат ресурси за ненужни работи, а се влагат там където има нужда), успее да превърне човекът в основен акцент на средата. Сградата трябва да съдържа шест ателиета, лекционни зали, семинарни зали, лаборатории, администрация, аула и др.. Във всяко ателие има по десет човека, от което следва че сградата трябва да е за около сто човека. Над острова минава мост, който свързва двата бряга на реката и осигурява връзка между североизточната и югоизточната част на град Пловдив. На острова има буйна растителност, но не ценна, с която решението да трябва да бъде съобразено.

ПОСТАВЕНИ ЗАДАЧИ

Проекта трябва да придаде стойност на неизползваемия остров, да го прибави към обитаемите части на града, да създаде ново смислово и функционално пространство в центъра на реката. Да се проектира училище, което да възпитава и вдъхновява хората, който го обитават.

КОНЦЕПЦИЯ

Проекта залага на достъпност и комуникация. Осигурява два вида достъпност. Единият вид достъпност е до пространствата в сградата на училището, а другият до самия остров и пространствата около сградата, тъй като едно архитектурно училище само по себе си е генератор на пространства около него. Проекта залага на комуникация между хората в сградата посредством ажурност на вътрешните прегради, комуникация между хората в сградата и хората извън нея посредством богато фасадно остъкляване, комуникация между пространствата.

СИТУАЦИОННО РЕШЕНИЕ

Сградата на бъдещото училище е ситуирана в южната част на острова, непосредствено до моста. Входа в сградата е от изток. Има малък южен „двор“, който осигурява близост на обитателите до водата и голям северен „двор“, в който са ситуирани спортни терени. Предложеното лесо-парково решение е само примерно, посока, в която да се разработи идеен проект за останалата част от острова на базата на изчерпателно проучване свързано с нуждите, от спортни и рекреационни дейности, изложби на открито и хепънинги, на хората от град Пловдив.

ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ

Сърцето на всяко училище е форумното пространство. Там са всички експозиции, изложби, малки представления. Там е мястото, където хората се социализират и общуват. Предложеното функционално решение представлява двукорпусна сграда, която загражда форумно пространство осветено чрез оберлихт. Входа в сградата е решен от нивото на моста. Така се избягва излишното строене на нови комуникационни връзки. В северния корпус са разположени ателиетата, лабораториите и зали за рисуване, книжарница и макетно. Ателиетата са разместени във височина, като са терасирани йерархично, през два метра, и така се получават общо шест нива. Всяко ниво е с два метра по високо от предишното и са свързани от гонеща се интериорна стълба. В южният корпус са разположени лекционните, семинарните зали, преподавателски кабинети, малка аула за 200 човека, медиатека и всички необходими комуникационни и санитарни звена. Този корпус е решен на четири нива през четири метра, като последното ниво е площадно пространство. Аула и медиатеката, като елементи имат за цел да функционират непрекъснато, затова са решени в близост до входа за по-добра и бърза връзка и с възможност за ограничаване достъпа на хора на вътре в сградата. Под аулата е разположена малка кухня с разливна, захранвана от кухня майка в град Пловдив. Двата корпуса са свързани с мостове, които пресичат и мащабират форумното пространство.

КОНСТРУКТИВНО РЕШЕНИЕ

Сградата ще бъде изградена, като стоманобетонна черупка, която е подпряна върху стоманобетонови колони в областта на  ателиетата и залите зад стъклените им витрини. По този начин не се пресича форумното пространство с излишни конструктивни елементи. След консултация с инженер конструктор бяха избрани три възможни решения на подовите плочи. Едното е с касетирана конструкция с греди в двете посоки с обща дебелина от около 50-60 см. Второто е с напрегнати плочи, но с високи греди по периферията. При това решение дебелината на плочата е малка, около 30 см., но гредите по периферията стават прекалено високи. Третото решение е с ламарина с определена височина на вълната и заливка от бетон, но при него дебелината също става прекалено голяма. Избрано е първото решение при което плочите се изпълняват с касетирана конструкция, с греди в двете посоки. От едната страна плочите се закачат на черупката, а от другата се подпират на колони. В най високата част на северния корпус само при необходимост е възможно появяване на гредостени от стоманобетон или метал, които да намалят конзолното изкачане на ателиетата, в случай че те не могат да бъдат решени като закачени на черупката.

ДОСТЪПНОСТ

Сградата трябва да осигури два вида достъп. Единия е в нея самата, а другият е достъпа до острова. Достъпа в сградата е от нивото на тротоара на моста. Има два асансьора и достатъчен брой стълбища, които осигуряват достъпа до всички нива. В случай на нужда от изграждане на паркинг за автомобили, който аз смятам, че няма място на острова е предвидена възможността за изграждане на вертикален подемник, който да сваля колите към паркинг ситуиран под моста, където няма предпоставки за развитие на зеленина. В противен случай пред входа на сграда има предвидено уширение, в което може да спре временно такси, линейка или друг автомобил. Достъпа до парка е решен по покрива на училището.

ЕВАКУАЦИЯ

Евакуацията на хората от сградата става посредством стълбищата във южния корпус. Те отвеждат директно на нивото на терена или на нивото на моста. Има възможност да бъде използвана и интериорната стълба за евакуация при пожар ако бъде изградена водна завеса.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ

Критичните точки са разходите за охлаждане през лятото и разходите за затопляне през зимата. Прорезите в обема на сградата вкарват достатъчно количество слънчева радиация, която да нагрее вътрешното пространство. Затопленият въздух през зимата се използва за затопляне на помещенията в северният корпус, а през лятото се отварят части от оберлихта между двата корпуса, които да създават така наречения коминен ефект. Топлият въздух започва да се изкачва като засмуква студен от ниските части на сградата и по този начин я охлажда.

АРХИТЕКТУРЕН ОБРАЗ

Сградата е решена като „рампа“, която решава достъпа на хора до острова. По този начин се придава още едно късче земя към използваемата част на града. Под „рампата“ са разположени всички необходими площи за да функционира училището по най-добрия начин. Рампата е прорязана по цялата и дължина, като така осигурява светлина дълбоко в помещенията и форумното-атриумно пространство. Постигнат е един впечатляващ и запомнящ се образ, които не се натрапва в градския силует, а хармонично се вписва с природата на острова.

арх.Мартин Светославов Кръстев

Университет: УАСГ
Специалност: Архитектура
Година на завършване: 2014
Имейл: marti.krastev@gmail.com