Ландшафтен проект за разработка на „Младежки хълм“

Идеята на дипломната работа е да се усвои потенциалната и естетическа стойност на пловдивските тепета които са основен символ на града и главната част от зелената му система. В проекта е изградена нова паркова среда в ниската паркова част на едно от тепетата – Младежки хълм като допълнение на вече съществуващати детска железница, детски площадки и кътове , които  обособяват едно по-атрактивно и предпочитано място за ежедневен отдих. Главната задача е да се използват  благоприятните условия на тази част от тепето, ненарушавайки специфичните мерки за характера му на защитена територия и природна забележителност.

Идейното решение е съобразено главно с основните дейности в тази част на тепето и устройствените режими в плана за управление  на Младежки хълм гр.Пловдив.

Свободната тревна площ и нефункциониращата картинг писта се използват предимно за отдих, футбол, разходки и игри на кучета.

Липсата на бързи транзитни преминавания дава възможност за постигане на ясно и изчистено композиционно решение на алейната мрежа.

Проектираните алеи са разчупени и разнообразени с различни пространства за отдих и спортна дейност, цветни и водни площи.

Равнинният терен е благоприятен за изграждане на спортни игрища и представителни пространства с които ще се мотивират различните спортни занимания на открито.

Проектирани са две волейболни игрища и едно футболно игрище, фитнес на открито, стена за катерене и каяци във водната площ.

Обособено е място за свободно движение и социализация на домашните кучета и техните стопани в природна среда с подходящи съоражения.

Новопроектирани са видове съобразени главно с условията на плана за управление на Младежки хълм за подмяна и внасяне на нови декоративни дървета и храсти в парковата част. Това са видове характерни за конкретната територия и доказали адаптивните си възможности (пр. Liriodendron tulipifera, Chamaecyparis lawsoniana, магнолии и др.)

Равнинният терен е благоприятен за изграждане на спортни игрища и представителни пространства.

Проектирани  са две волейболни игрища и едно футболно игрище, фитнес на открито, стена за катерене и каяци във водната площ.

Обособено е място за свободно движение и социализация на домашните кучета и техните стопани в природна среда с подходящи съоражения.

Представените визуализации показват централната композиционна част, новопроектираната декоративна растителност и цветни площи, и основните дейности на които е заложено в проекта. С тях се добива представа за връзката на идейното решение на парка със силуета и цялостния вид на Младежки хълм.

ланд.арх Надежда Ванева

Специалност: Ландшафтна архитектура 

Университет: ЛТУ 

Година на завършване: 2013

Имейл: nadejda.vaneva@gmail.com