Делфинариум – гр. Варна

Проектираният комплекс на делфинариум е творческо развитие на емблематичния за град Варна обект построен през 80-те години на миналия век. На основата на актуалните нормативи за отглеждането на делфини и тюлени се развива оптимална функционално решение. Формира се атрактивна среда за почивка и отдих на гражданите, като едновременно се създават и условия за специализирани медицински терапии. Основна идея в обемното решение е постигане на сграда интегрирана с околната паркова среда и с морската перспектива.
Теренът за обекта включва съществуващия делфинариум и площите югозападно от него. Денивелацията на площадката е в южна посока.
Главният вход за атракционите е ориентиран на югозапад, а за атракционо-терапевтичната зона – от юг, като са обвързани с алейната мрежа. Проектирани са второстепенните входове за служители и за обслужване, както и евакуация.
В архитектурно-композиционното решение ясно са обособени две зони: нова – за активни атракции и реконструирана/преустроена – за терапевтични програми.
Новата част на делфинариума е със следното функционално съдържание на общо четири основни нива
– на кота 0.000: входно фоайе с анекси, зала за спектакли с 576 места с атракционен басейн, кафетерия, родилен и карантинен бассейн за делфини, технически и служебни помещения. Това ниво е полуподземно.
– на кота -4.00: експозиционни площи за подводно възприемане на делфини, и за представяне на риби, основен басейн за тюлени, три лекционни зали, читалня с библиотека, и технически помещения. Нивото е подземно – изцяло, както и това на кота -8.00
– на кота -8.00: експозиционни площи за подводно възприемане на тюлени и представяне на риби, и технически помещения.
– на кота +4.00: административни помещения. Изцяло надземно.
Реконструираната част на делфинариума е също на общо четири основни нива:
– на кота +1.90: технически и служебни помещения – новопроектирани.
– на кота +4.90: входни фоайета, помещения за индивидуална работа с деца, и технически помещения. Тази кота съответства на кота 0.00 на съществувашия в момента делфинариум.
– на кота +7.90: три басейна за делфини, от които един новопроектиран.
– запазва се съществуващия в момента сутерен – той се явява четвъртото ниво.
Проектиран е и външен атракционен басейн с открити трибуни. Той не залага на шоу програмите, а на желанието на хората да наблюдават животните докато се наслаждават на собствената си почивка.
2
Вертикалната комуникация за посетители е основно по две стълби и два асаньора. Проектирани са и служебни стълби.
На ниво 0.000 се осъществява хоризонталната комуникационна връзката между реконструирания съществуващ делфинариум и новия делфинариум – тя е само служебна.
Басейните са решени през две или три нива, като са осигурени изискващите се водни връзки между тях чрез проектираните шлюзове.
Конструкция на сградата е взаимосвързана комбинация от три строително-конструктивни системи
– стоманобетонни конструкции на басейните.
– стоманобетонова скелетна гредова конструкция – на хоризонталните покрития.
– стоманената пространствено-прътова конструкция с еднослойна структура за покритията с двойна пространствена кривина – за залните пространства.
Покривното покритие при стоманените конструкции е със стъклопакети.
В обемно пространствената композиция се изявява контраста на озеленените хоризонтални и слабо наклонени покриви и акцентираните остъклени пространствени покрития.
Фасадните остъклени полета при входовете са с окачени фасади при използването на растер инспириран от дървовидните структури.
Проучени са подробно условията за пешеходен достъп до обекта и отражението му върху обемно-пространственото изграждане на сградата. Колкото до автомобилния достъп той е с буферни паркинги намиращи се в близост до „Спортна зала” и в кв. „Чайка”. Но влизайки в парка може да се използва туристическо влакче (което е световна практика) за достигането до делфинариума на хора с двигателни проблеми. Автомобилният достъп до комплекса е регулируем и се допускат само служебни автомобили.
Проучени са условията за достъпна среда и формирането на достъпни маршрути в сградата. Предлагат се атрактивни маршрути за възприемане на атракциите. Евакуационните изходи и пътища гарантират нормативната евакуация на хората от обекта.
Дипломната работа е изготвена на основата на проучване на функционалните изисквания на отделните функционални елементи и преди всичко за хуманно отношение към животните. Последователно е проведен принципът на зонирането на функционалните елементи, при ясно дефинирани обществени и служебни зони по нива. Осигурени са необходимите връзки между зоните и помещенията.
Носещата конструкция на сградата е съобразена с функционалните изисквания. В проектираните зали с големи подпорни разстояния конструкцията е изявена в екстериора и интериорното решение, като е постигнат индивидуален облик и подходяща осветеност.
Сходните конструктивни решения в двете части на делфинариума способстват за образуването на един общ архитектурен облик за целия комплекс.
Намерен е архитектурен образ с изчистен геометричен характер и опростен детайл. Прилагането на подземно строителство способства за мащабиране на обекта в парковото пространство. Фасадното решение подсилва усещането за органично вписването на сградата в околната среда.
С реконструкцията и разширението на делфинариума е постигнато създаването на модерен многофункционален център за развлечение и почивка, обучение и лечение.

арх.Радостина Брадистилова

Университет: УАСГ
Година на завършване: 2014
GSM 0883388163
email: r.bradistilova@gmail.com