Реконструкция на парк “Парашутна кула“ в град Пловдив

Отдихът е важна част от ежедневието на човек и е предпоставка за неговото пълноценно съществуване. В тази връзка е необходимо проектиране на достъпна и качествена среда за почивка и развлечение.
Имайки предвид значението на зелените системи за съвременното общество, реших дапревърна един забравен и неподържан квартален парк, в място, където всеки човек, независимо от възрастта и физическото си състояние, да може да релаксира и да общува с природата през всички годишни сезони.
Паркът е ситуиран на западния склон на „Хълмът на освободителите“(„Бунарджик“)междубул.”ВасилАприлов” и ул.”Захари Стоянов”. Разглежданиятобект е частоттепето, ноне е включен в защитената му територия.
Историческатаинформациязаединственатазапазенаотзападзеленатеритория някога част от хълмът е повече от оскъдна. Интерестното е, четукнякогасе е намиралпарашутниятполк и въввремето е останалосамонаименованието „Парашутнакула“.
Днестазипарковасредане е привлекателназа пловдивчани, поради нейната занемареност, което провокира у мен желаниедасъздампроект, койтодавдъхненовживот на тази позабравена територия и да я превърне в притегателен центърнесамозажителитенарайона, но и заживущите в другите части на града.

ИДЕЕН ПРОЕКТ
Замисълът на идейният проект е свързан с търсенето на по-модерно звучене и внасянето на атрактивни елементи в обособени зони, осигуряващи на посетителите различни занимания и осмислящи престоя им в парка.
Идейноторешениее изцяло подчинено на стремежа за развитие на активен отдих в паркова среда и е съобразен с последните тенденции в ландшафтната архитектура и нормите за безопасност и достъпност на средата.
Свободнататревнаплощ инефункционалната централна част на паркасе използватпредимнозаотдих,разходки и игри.Разнообразието на релефа на тази малка територия благоприятства за израждането на различни по вид спортни съоръжения.
При разработката на проекта се придържам към идеята на съществуващата композиция, при която, централните части се запазят като зона за пасивен отдих, а в страни от тях да се разработват активните зони.
Проектиранисадвапаркингазаулесняване и увеличаваненапосещаемостта.Подходящи места за ситуирането им са от източната граница на парка с улица „Захари Стоянов“ и на южната граница с улица “Войнишка слава“. Общят капацитет на паркигите е с общо 41 паркоместа, като 6 са за хора с увреждания.
Впарковатазонаима1детскаплощадка с новисъоръжения, които не са в добро състояние, а новопроектираната площадка за кучета не се вписва в цялостната композиция на парка. Поради тези причини в новата концепция на парка те не се запазват.

Алейнамрежа
Плановатакомпозицияе решена в смесен стил като доминантен е геометричния стил. С оглед на основните човекопотоци са проектирани и алейните комуникации.
Главната алея е само една, започваща и завършваща с уширения, преминаваща през цялата дължина на парка от североизток до югозапад. Нейното протежение е пресечено от второстепенна алея. Целта на това пресичане е да се обособят разчупени и нестандартни пространства за почивка, водни и цветни площи. Прокетирана е още една второстепенна алея в пейзажен стил, която да улеснява преминаването на посетителите в източната част на парка. Достъпът от запад е изцяло свободен и е без настилки.
Липсатанабързитранзитнипреминаваниядававъзможностзапостиганенаясно и изчистенокомпозиционнорешениенаалейнатамрежа.
Велоалея не е предвидена в проекта, поради липсата на бъдещо реализиране на такава в този район на град Пловдив. Въпреки това мястото е проектирано, така че да не попречи на евентуално изграждане на една велоалея от страната на бул. „Васил Априлов”.

Водниплощии кътовезаотдих.
Обособени са кътове за отдих, места за сядане, алеи за разходка, поляна за почивка и пикник. Предвидени са две площадни пространства в южната и северната част. Южният площад е проектиран за дейности на открито, основно за танци, аеробика и йога. Северното пространство е заето от места за сядане, наподобяващи светещи гъби, изникнали от земята, а непосредствено до тях е предвидена сух фонтан.При функционирането си в горещите пловдивски лета сухият фонтан би осигурил комфорт на най-малките посетители, а включеното към него разноцветно осветление през нощта би настроилромантично посетителите от по-големите възрастови групи. Тази водна атракция, би била привлекателно място за игри и забавления и би съдействала за повишаването на качеството на жизнената среда.
Включванетонаощедвеводни огледалав съчетание с динамичен воден ефект създаден от ламинарни фонтани (интегрирана светлина във водна струя)щеокажеблагоприятновлияниевърхупосетителите.Максималната височина на водната струя е 2 м , а максималната дължина 4 м. Тези параметри на ламинарния фонтан позволяват безпроблемното преминаване на хора под водния ефект. Целта е да се създаде атрактивен воден тунел, обагрен в различни цветове.
Местата за отдих са съчетани с различни по форма и видов състав цветни партери и клоцове, целящи да създадат приятна обстановка за ежедневен релакс.

Спортнисъоръжения
Натериториятанапарка,съобразено с особеностите на терена, в източната част е предвидено проектирането на 10 пързалки, вградени в терена, подходящи за всички възрастови групи над 3 години. Наклонът на пързалките расте от север към юг, като тези , проектирани в южната част на обекта са подходящи за лицaнад 15 годишна възраст. Идеята за изграждането на такъв тип забавление не е нова, тъй като от западната част на Бунарджика още през 30-те годидни на ХХ в. са изградени подобни съоръжения. Нова идея е вграждането на стени за катерене, които да развият физическите уменя, както при децата и юношите, така и при възрастните.Те саситуиранинаопределенимяста, съобразенис околнияландшафт.
В западната част на парка, която е с по-равнинен терен са предвидени люлки и пространства за изложби на открито. Люлките ще се позлват от всички възрастови групи, а непосредствената им близост до експозицията на открито, ще позволи едновременно посетителите да се забавляват и да общуват с изкуството. За децата с увреждания са предвидени спецални седелки за люлките и игри в терена.

Дендрологичниятпроект
Дендрологичният проект в голямата си част се базира на съществуващите растения.Обемно-пространствената композиция на растителността е допълнена и оформена, предимно с дървета и храсти със силно изразен декоративен ефект. Така са осигурени акценти и преминаване през открити и закрити пространства, което осигурява динамиката на композицията. Предвидени са и дървесно- храстови масиви, който да изолират местата за отдих от прилежащите зони за обслужване (бензиностанция и автосалон).
В дендрологичния проект сазаложени30бр. новопроектиранивида. Товасавидовехарактернизаконкретнататеритория и доказалиадаптивнитесивъзможности (пр.Betulapendula, Chamaecyparislawsoniana, магнолии и др.).
В централните частисаоткрититепространства с целзапазваненаусещанетозапростор.Подборанацветнивидове и декоративнитревиомекотява и приобщавапо-строгитегеометризираниформи, следващицентралнатаалея.Предвиденисадървесно-храстовигрупинаняколкоместа, коитоподчертаваткомпозиционноторешение и архитектурнитеелементи.Внасянетонадърветасе е налага и попротежениенановопроектиранитеалеи, вгрупи, прикрепеникъммасивите (зараздвижваненаперифериятаим) илизаизолиранеотпрлежащитезонизаобслужване. Такасе е получаватърсениятконтраст и постепененпреходмеждусъвременнитеурбанизираниплощи и уникалнитеприродниформинатепето.
В процеса на развитие човекът формира определени изисквания към средата, в която живее и тези изисквания, за разлика от социално-икономическите или политическите, в годините не претърпяват големи промени. А в процеса на урбанизация, се създава една “нова среда”, твърде различна от естествената, поради което се налага особено внимание към проблема на взаимодействието между природата и модерното общество.
Съвременната ситуация и степента на нарушение на екологичното равновесие в глобален мащаб, налагат да се очертаят пътищата, насоките и мероприятията на неговото възстановяване. Обгрижването и възраждането на зелените площти са един от възможните начини за повишаване на качеството на живот и балансиране на обществените и природни взаимодействия.

ланд.арх.Глория Бутева

Специалност: Ландшафтна архитектура
Университет:ЛТУ
Година на завършване 2013
e-mail: gloritas@abv.bg