Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Изработване на проект за изграждане на Мемориален паметник на опълченците на Мъглиж

Конкурс   „Изработване на цялостен идеен проект и обемно-пространствена концепция – изработване на проект за изграждане на Мемориален паметник на опълченците от Мъглиж, ситуиран върху терен с площ около 200 кв.м., общинска собственост, намиращ се в централната част от УПИ XXIV-372,563  в кв.380 по плана на  град Мъглиж, обл. Стара Загора

 

1.Обявители

Възложител на конкурса е Община Мъглиж

 • Адрес за кореспонденция: гр. Мъглиж, пл. „Трети март“ 32;
 • Website: www.maglizh.com
 • Електронна поща: ob_maglizh@mail.bg
 • Лице за контакти: Стела Славчева, тел. +359 884 541 222

 

2. Вид на конкурса

Конкурсът е открит, явен и едноетапен. Жури ще номинира и награди 2 (два) конкурсни проекта, с чиито автори Възложителят  ще сключи договори за предоставяне право на ползване на изключителни авторски права върху тях.

3. Тема на конкурса

Изработване на цялостен идеен проект и обемно-пространствена концепция – изработване на проект за изграждане на Мемориален паметник на опълченците от Мъглиж, ситуиран върху терен с площ около 200 кв.м., общинска собственост, намиращ се в централната част от УПИ XXIV-372,563  в кв.380 по плана на  град Мъглиж, обл. Стара Загора

 

4. Краен срок за представяне на проектите

4.1. Проектите се приемат на адреса посочен на Възложителя до 17:00 часа на 30 май 2014 година.

4.2. Проектите и съпътстващата документация се представят от участника или упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или с куриерски услуги в рамките на работното време на Общинска администрация Мъглиж: от 8.30 до 17.00 ч.; от понеделник до петък .

4.3. При приемане на проектите върху плика се отбелязват поредния номер, дата, час на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което се издава входящ номер.

4.4. Проекти, представени след посочения краен срок за получаване, не се приемат. Такава проекти незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра.

4.5. Начин и адрес за подаване и изпращане на проектите:

4.5.1.Адрес на Възложителя:

 

Община Мъглиж

пл. „Трети март” № 32

6180 гр. Мъглиж

обл.  Стара Загора

 

4.5.2. На плика се изписва

За участие в конкурс „Изработване на цялостен идеен проект и обемно-пространствена концепция – изработване на проект за изграждане на Мемориален паметник на опълченците от Мъглиж, ситуиран върху терен с площ около 200 кв.м., общинска собственост, намиращ се в централната част от УПИ XXIV-372,563  в кв.380 по плана на  град Мъглиж, обл. Стара Загора

5. Обхват

Място за паметника – терен с площ около 200 кв.м., общинска собственост, намиращ се в централната част от УПИ XXIV-372,563  в кв.380 по плана на  град Мъглиж, обл. Стара Загора

 

6. Цел

            6.1. Целта на конкурса е Възложителят да придобие най-добрите цялостни идейни проекти и обемно пространствени решения за изграждане на Мемориален паметник на опълченците  от Мъглиж съобразно спецификата на заданието.

6.2. След приключване на конкурса за проект, Община Мъглиж ще сключи договор с авторите на наградените проекти за право на ползване на изключителни авторски права върху конкурсните проекти за срок съглано чл. 37, ал.2 от Закона за авторското право и сродните му права.

 

7. Задача

Паметникът да увековечи паметта на  взелите участие в Руско-турската освободителна война  опълченци от  Мъглиж.

Да бъде символ на дължимата почит и преклонение пред участниците в Освободителната руско-турската война 1877-1878 г.

Да се постави акцент върху борческия дух на мъглижани и тяхната готовност  да се борят за освобождението.

Паметникът   трябва да бъде съобразен с мащаба на предвиденото пространство.

Стойността на предвидените в проекта СМР да не надвишават 60 000 лв. /шестдесет хиляди лева/

 

8.   Условия и ограничители

8.1. Обектът да се разположи в обхвата, посочен в скицата-виза /Приложение 3/.

8.2. Решението да се съобрази с околната градоустройствена среда и обстоятелството, че мястото за изграждане на паметника е ситуирано в центърa на Мъглиж.

 

9. Участници

9.1. В конкурса имат право да участват творчески колективи от професионално изявени архитекти, скулптори и художници, като най-малко един от членовете на авторския екип, изготвящ идейния проект, следва да бъде правоспособен архитект.

9.2. В конкурса нямат право да участват лица, които са:

9.2.1        взели участие в изготвянето на конкурсната документация

9.2.2        членове на журито, резервни членове на журито, както и свързаните с тях лица съгласно Тъговския закон и/или Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

9.2.3        в трудови и служебни взаимоотношения с Възложителя или с член на журито, авторите на заданието и конкурсната програма, както и свързани лица по смисъла на закона

9.2.4  който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ).

9.2.5.      лицата лишени от проектантска правоспособност.

9.3. Конкурсът се счита за проведен при получени повече от 1 /един/ проект.

 

10. Съдържание на конкурсния проект

10.1. Участниците в конкурса задължително следва да представят проектна документация в следния обхват:

10.1.1. Ситуация на паметника и пространството около него в М 1:200;

10.1.2. Макет на архитектурно-скулптурното решение на паметника и прилежащото пространство в М 1:10;

10.1.3. Графично изобразени всички изгледи/фасади в М 1:50;

10.1.4. Характерни детайли – релеф, шрифт и др;

10.1.5. Обяснителна записка за работата, видът и качеството на материалите /състав на метала или отливката, местопроизход и вида на камъка, който се предлага, както и материалите за настилки и облицовки/, придружена с предварителна количествено-стойностна сметка на целия проект, не повече от 3 страници с формат А4, с ориентировъчни разчети общо и поотделно на:

10.1.5.1. Паметника;

10.1.5.2. Реконструкция на пространството;

 

Участниците в конкурса могат да представят и други материали, представящи разработката.

 

10.2. Към конкурсния проект се представя запечатан плик с документи със следните данни за участниците:

10.2.1. Пълен списък на участниците в екипа, включително и това на ръководителя на екипа и данни и доказателства за тяхната специалност, квалификация и правоспособност (ако такава е необходима) по образец

10.2.2. Нотариално заверено пълномощно от всички членове на екипа за овластяване ръководителя или друг член на колектива да ги представлява в случаите на договаряне и подписване на документи с обект конкурсните проекти и материали, както и авторските и сродните права върху същите.

10.2.3. Предложение за участие  по образец от овластеното лице

10.2.4. Подписани  декларации от всеки един участник и от членовете на колектива за съгласие  с регламента на конкурса и за съгласие за отстъпване на изключително право на използване на авторските права върху представения проект на Мемориален паметник на опълченците от Мъглиж;

10.2.5. Подписана/и  декларация/и от всеки един участник и от членовете на колектива, че не са свързани лица по смисъла на закона по образец

 

ЗАБЕЛЕЖКА!!!

      При липса на част от конкурсната документация, описана в т. 10 на настоящата конкурсна програма, предложеният проект няма да бъде допуснат до разглеждане и оценяване от журито.

 

11.Начин на представяне

Всички чертежи се представят в свободна цветна техника.

Материалите трябва да се представят във формат А1 хартия , PVC фолио и др. върху твърда основа.

Техническото описания се представя в папка с формат А4,  което включва обяснителна записка за работата, видът и качеството на материалите /състав на метала или отливката, местопроизход и вида на камъка, който се предлага, както и материалите за настилки и облицовки/, придружена с предварителна количествено-стойностна сметка на целия проект, не повече от 3 страници с формат А4, с ориентировъчни разчети общо и поотделно на:

1. Паметника;

2. Реконструкция на пространството;

 

12. Срокове

10.1. Дата на обявата – 10.04.2014г.

10.2. Срок за регистрация за участие – 20.05.2014г.

10.3. Срок за задаване на въпроси – 30.04.2014г.

10.4. Поименно обявяване на членовете на журито – 15.05.2014г

10.5. Срок за предаване –  30.05.2014г.

10.6. Дата на отваряне на пликовете /публично/ – 02.06.2014г.

10.7. Журиране и обявяване на резултатите – в срок 1 месец след предаване на конкурсните проекти.

Резултатите следва да бъдат утвърдени със заповед на кмета на Община Мъглиж.

 

13. Критеии за оценка

11.1. Обемно устройствено решение -К1, тежест 40 %, бал от 1 до 4;

11.2. Архитектурно-художествена стойност – К2, тежест 40 %, бал от 1 до 4;

11.3. Стойност на инвестициите – К3, тежест 20 %, бал от1 до 2.

Комплексната оценка се получава по следния начин: К = К1+ К2 + К3.

На първо място се класира кандидатът, получил най – висока комплексна оценка. При равен брой точки предимство има кандидата получил най-много точки по показателя К 2 – „Архитектурно-художествена стойност“.

 

14. Финансиране и награди

Средствата, необходими за подготовка и провеждане на конкурса се осигуряват от Възложителя.

Наградният фонд е в размер на  5 000 лв. (пет хиляди лева).

Награди:

 • Първа награда – 3 000 лв. (три хиляди лева);
 • Втора награда – 2 000 лв. (две хиляди лева).

Класираните участници на първо и второ място получават горепосочените награди в срок 30 календарни дни от сключване на договор за предоставяне използването на изключителни авторски права върху наградените конкурсни проекти след издаването на заповед на Кмета на Община Мъглиж за класиране на проектите на основание протокола на журито.

 

15. Жури – 7 члена:

 • Двама представители на Общинска администрация  Мъглиж
 • Главен архитект на Община Мъглиж
 • Двама представители на Инициативен комитет за изграждане в Мъглиж на Мемориален  паметник на опълченсците от Мъглиж
 • Представител на СБХ
 • Представител на КАБ

 

16. Регистрация на участниците

Условие за участие в конкурса е регистрацията на участника. За целта се попълва Образец N: 1 – Заявление за регистрация и се изпраща на официалния e-mail ob_maglizh@mail.bg . Формулярът за участие може да бъде изпратен и с куриер, като за спазване срока за регистрация важи датата на пощенското клеймо. И в двата случая Възложителят потвърждава регистрацията на участника с входящ номер, който се изпраща на участника по електронна поща или по факс, до 48 часа след самата регистрация. Една регистрация дава право да се представи само един конкурсен проект, като не се допускат варианти.

17. Авторски права

17.1. Участниците носят отговорността за това, че проектите им не нарушават авторските права на други лица по смисъла на Закона за авторските права и сродните му права на Република България, както и международната нормативна уредба в областта на авторските права, интелектуалната собственост и сродните им на тях права.

17.2. Вземайки участие в конкурса и предоставяйки своя проект и материали, участницитен дават своето съгласие за евентуалното свободно използване на същите от Възложителя на конкурса до приключването на конкурса с оглед на неговите нужди и в негов интерес. Под свободно използване ще се разбира всички действия, посочени в чл.18, ал.2 от Закона за авторските права и сродните му права на Република България.

17.3. След приключване на конкурса всички ненаградени проекти ще бъдат върнати на техните автори в срок 15 календарни дни на адреса, предоставен за контакти на овластеното лице да представлява участника в конкурса.

17.4. Наградените проекти стават притежание на Община Мъглиж чрез договор за предоставяне на изключителни авторски права за ползане, съглано чл.37, ал.2 от Закона за авторското право и  сродните му права.

Изходни данни и материали

На участниците в конкурса ще бъдат предоставени следните данни и материали:

Задание за проектиране

 • Историческа справка /Приложение 1/
 • Техническо задание /Приложение 2/
 • Скица – виза /Приложение 3/

 

Конкурсните материалите са предоставени на свободен достъп на  интернет страницата на Възложителя www.maglizh.com