Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Обществено обсъждане – плана за развитие на Столична община

На 10 май в Съюза на архитектите ще се проведе обществено обсъждане на Плана за развитие на Столична община (ОПР на СО) за новия програмен период 2014 – 2020 г. Документът се разработва от общинското предприятие „Софпроект ОГП“ и се намира във финалната си фаза преди приемането му от общинския съвет.
Подготвените материали по плана са качени на сайта на дирекция „Архитектура и градоустройство“.
Съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие успоредно с новия общински план за развитие се изработват и още два други важни документа, свързани с него. Единият от тях е „Последваща оценка за изпълнението на ОПР 2007 – 2013г.“, която отчита постигнатите резултати в предходния период, съответствието им с поставените цели и определя базовите стойности за предвижданията на новия ОПР. Другият документ е „Предварителна оценка на ОПР 2014 – 2020 г.“. Той е спомагателен инструмент, предвиждащ независим екип от експерти да оцени съответствието на новия ОПР с изискванията на законодателството, с регионалните, националните и европейските политики и приоритети, и представлява динамичен коректив с приложение основно в хода на изработване и приемане на новия ОПР.