Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Министерският съвет одобри проект на ЗУТ

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията (ЗУТ). Проектът е разработен в изпълнение на Третия пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, които в по-голямата си част са инициирани от областни управители, кметове на общини и местни администрации в отговор на допитване, осъществено през август 2013 г.
Целите на предлаганите промени са свързани с намаляване регулаторната тежест в областта на инвестиционното проектиране и строителството. Включени са редица мерки за усъвършенстване и оптимизиране на процедурите, свързани с инвестиционното проектиране, строителството и въвеждането в експлоатация на строежите, включително съкращаване на сроковете за тези процедури. Въвеждат се единни стандарти за някои процедури чрез Наредба на министъра на инвестиционното проектиране, като например издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, което по досегашния ред е било определяно чрез наредби на общинските съвети за всяка една община.
Предлагат се изменения, с които се цели облекчаване на административните пречки пред бизнеса и гражданите, включително и намаляване на финансовата тежест, при гарантирана защита и на обществения интерес.
Предлаганите допълнения към текстовете от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, в сила от 26.07.2013 год. са изключително важни за прецизиране на правомощията на министъра на инвестиционното проектиране с цел избягване на противоречиви тълкувания при допускане и одобряване на устройствени планове, одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж.
Предлаганите промени целят постигането на ефективна защита на интересите на обществото посредством гарантиране на професионалните качества, квалификация и опит на лицата, участващи в инвестиционния процес и повишаване качеството на инвестиционните проекти, чрез по-активно привличане на браншовите организации.
Предлага се прецизиране и допълване на текстове с оглед еднозначно тълкуване и привеждане в съответствие с други закони.

Законопроектът и мотивите към него бяха публикувани за обществено обсъждане в интернет страницата на Министерството на инвестиционното проектиране.

Източник на информация: www.gradat.bg