Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

НАЦИОНАЛЕН ПУБЛИЧЕН КОНКУРС ЗАГОРКА ЗЕЛЕН ФОНД 2014

Конкурсът цели да насърчава новаторски проекти, свързани с намаляване на парниковите емисии или разхода на вода в населените места, като основната идея е постигане на максимална ефективност при ниска себестойност на вложените средства за реализиране на проектите, за да бъдат максимално приложими за широк кръг потребители.

КАТЕГОРИИ:
– Пасивна стая или офис
– Ефикасно решение за пестене на енергия
– Ефикасно решение за пестене на вода
Право на участие имат: юридически лица с нестопанска цел и физически лица.
Независимо дали потенциалните кандидати участват в конкурса индивидуално или колективно, могат да кандидатстват само с един проект.
роектите, класирани на първите три места в конкурса получават парични награди, както следва:

– 1-во място – 10 000 лева / десет хиляди/
– 2-ро място – 7000 лева / седем хиляди /
– 3-томясто – 5000 лева /пет хиляди/

Указания към проектите в категория пасивна стая или офис:
 Специфичната нужда от енергия за отопление и вентилация не трябва да е повече от15kWh/m2 годишно.
 Въздухопропускливостта на помещението не трябва да е по-голяма от 0,6 пъти от неговия обем при разлика в наляганията на въздуха вътре и вън от 50 Ра.
 Да бъдат точно описани вида на материалите, както и етапите на изграждане на проекта (по възможност подкрепени със принципни схеми и чертежи)
 Разходите за реализирането на проекта да са реалистични и да съответстват на планираните дейности и цели.

Указания към проектите в категории ефикасни решения за пестене на енергия/вода:
 Да бъдат точно описани вида на материалите, както и етапите на изграждане на проекта (по възможност подкрепени със принципни схеми и чертежи)
 Разходите за реализирането на проекта да са реалистични и да съответстват на планираните дейности и цели.
 Източниците на енергия и материалите, използвани при реализиране на проекта да имат минимален или никакъв отпечатък върху околната среда

Повече информация: zagorkacompany.bg